Vu­čić se odri­če Ko­so­va zbog EU, nu­di se i “ci­par­ski mo­del”

Pri­šti­na: To je pri­hva­ća­nje re­al­nos­ti i ko­rak k priz­na­va­nju Ko­so­va

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR

Pot­pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić: Ako Ni­zo­zem­ska i Bel­gi­ja mo­gu raz­mje­nji­va­ti te­ri­to­rij, kao i mno­gi dru­gi, mo­gu to i Sr­bi­ja i Ko­so­vo

Još pri­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci ta­da ak­tu­al­nu pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić jas­no je po­ru­či­vao ka­ko se Sr­bi­ja i Sr­bi ni­ka­da ne­će odre­ći Ko­so­va ko­je je neo­tu­đi­vi dio dr­ža­ve i ko­li­jev­ka sr­p­s­tva. Me­đu­tim, pri­je sa­mo ne­ko­li­ko da­na sa­da kao pred­sjed­nik Sr­bi­je Vu­čić je po­zvao sve po­li­tič­ke stran­ke kao i Sr­p­sku pra­vos­lav­nu cr­k­vu, SANU, ali i gra­đa­ne, na sve­sr­p­ski di­ja­log o bu­duć­nos­ti Ko­so­va.

Po­se­ban sta­tus za cr­k­ve

– Že­lio bih da po­ku­ša­mo da ri­je­ši­mo na­še su­ko­be, jed­nom za svag­da, ako je mo­gu­će, a ako ne, on­da ni­šta. Bio bi to sa­mo je­dan od na­ših broj­nih ne­us­pje­ha, za­jed­nič­kih, sr­p­skih i al­ban­skih – re­kao je Vu­čić go­vo­re­ći o svo­joj ini­ci­ja­ti­vi ko­ja je uz­bur­ka­la du­ho­ve u Sr­bi­ji. Ubr­zo na­kon po­kre­ta­nja ini­ci­ja­ti­ve sa sr­bi­jan­ske stra­ne po­ja­vi­li su se i pr­vi pri­jed­lo­zi ka­ko bi se pi­ta­nje Ko­so­va mo­glo ri­je­ši­ti. Spo­mi­nju se ta­ko po­dje­la Ko­so­va, per­so­nal­na i te­ri­to­ri­jal­na auto­no­mi­ja, po­dje­la po „ci­par­skom mo­de­lu“, eko­nom­ska su­rad­nja i člans­tvo Ko­so­va u me­đu­na­rod­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma… Pot­pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić pred­lo­žio je po­dje­lu po mo­de­lu „što je sr­p­sko os­ta­je sr­p­sko, a što je al­ban­sko os­ta­je al­ban­sko“. – U do­go­vo­ru Sr­ba i Al­ba­na­ca to je je­di­no mo­gu­će traj­no kom­pro­mis­no rje­še­nje uz po­se­ban sta­tus za na­še cr­k­ve i ma­nas­ti­re te uz za­jed­ni­cu sr­p­skih op­ći­na na ju­gu Ko­so­va. Sr­bi­ja ni­kad ne­će pri­hva­ti­ti jed­nos­tra­no pro­gla­še­nu ne­za­vis­nost, ona ho­će di­ja­log o traj­nom rje­še­nju. Ako Ni­zo­zem­ska i Bel­gi­ja mo­gu raz­mje­nji­va­ti te­ri­to­rij, ako to mo­gu In­di­ja i Ban­gla­deš, i mno­gi dru­gi, za­što to ne bi smje­li Sr­bi i Al­ban­ci, ako je to rje­še­nje ko­je ga­ran­ti­ra mir u ovom sto­lje­ću – re­kao je Da­čić. Svoj pri­jed­log iz­nio je i aka­de­mik i profesor me­đu­na­rod­nog pra­va Ti­bor Va­ra­di koji se za­la­že za per­so­nal­nu i te­ri­to­ri­jal­nu auto­no­mi­ju Sr­ba na Ko­so­vu što je, ka­ko je re­kao, cr­ta is­pod ko­je se ne smi­ju spus­ti­ti sr­p­ski in­te­re­si. – Da se Ko­so­vo vra­ti i pos­ta­ne dio Sr­bi­je mis­lim da to u ovom ča­su ni­je re­al­no, ali da se sr­p­ske cr­k­ve, ma­nas­ti­ri, kul­tur­na i je­zič­na pra­va za­šti­te pu­tem per­so­nal­ne i te­ri­to­ri­jal­ne auto­no­mi­je, to je os­tva­ri­vo. To bi bi­lo pra­ved­no i mo­gu­će. Ovo rje­še­nje za Eu­ro­pu ne bi­lo spor­no – re­kao je Va­ra­di. Mi­nis­tar tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u Vla­di Sr­bi­je Ra­sim Lja­jić rje­še­nje ko­sov­skog pro­ble­ma vi­di kroz eko­no­mi­ju i po­lo­žaj Sr­ba u juž­noj sr­p­skoj po­kra­ji­ni. Iz­nio je i tri fa­ze pre­go­vo­ra pre­ma ko­joj pr­va po­dra­zu­mi­je­va pot­pu­nu eko­nom­sku su­rad­nju s Ko­so­vom, dru­ga otva­ra­nje pi­ta­nja sta­tu­sa Sr­ba na Ko­so­vu, dok bi tre­ća fa­za bi­li pre­go­vo­ri o učla­nje­nju Ko­so­va u me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je.

Sla­ve po­bje­du

Svi ovi pri­jed­lo­zi bud­no se pra­te i u Pri­šti­ni, gdje se po­ziv Vu­či­ća na unu­tar­nji di­ja­log o Ko­so­vu tu­ma­či kao svo­je­vr­s­na po­bje­da, pri­hva­ća­nje re­al­nos­ti.,ali i ko­rak k priz­na­va­nju ne­za­vis­nos­ti. – Duž­nos­ni­ci u Sr­bi­ji tre­ba­ju se suz­dr­ža­ti od opas­nih po­li­tič­kih iz­ja­va o po­dje­li Ko­so­va. Pri­šti­na po­dr­ža­va sva­ki in­ter­ni di­ja­log s Be­ogra­dom koji bi se kre­tao u smje­ru pri­hva­ća­nja re­al­nos­ti na Ko­so­vu – ka­že Be­kim Çol­la­ku, koji je šef ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Ko­so­va Ha­shi­ma Thaçi­ja.

B. Çol­la­ku: Duž­nos­ni­ci u Sr­bi­ji tre­ba­ju se suz­dr­ža­ti od opas­nih iz­ja­va o po­dje­li Ko­so­va

Vu­čić je do­ve­den pred zid – ako stvar­no že­li u Eu­rop­sku uni­ju, mo­rat će pri­je ili kas­ni­je priz­na­ti Ko­so­vo

DPA/PIXSELL

An­ge­la Mer­kel i Ha­shim Thaçi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.