Rast pro­me­ta Air­b­n­ba u Hr­vat­skoj vi­ši od 100 pos­to

Onli­ne plat­for­ma po­pu­lar­na je me­đu iz­najm­lji­va­či­ma i gos­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­ja Cr­njak/PD ma­ri­ja.cr­njakc@pos­lov­ni.hr ZAGREB

Miš­lje­nje struč­nja­ka je da dr­ža­va mora pri­la­go­di­ti re­gu­la­tor­ni ok­vir no­voj eko­no­mi­ji ko­ja do­no­si ko­rist ši­ro­kom slo­ju lju­di

Plat­for­ma Air­b­nb u Hr­vat­skoj u zad­nje dvi­je go­di­ne os­tva­ri­la je vi­še od 100 pos­to ras­ta. Air­b­nb je sve po­pu­lar­ni­ji me­đu iz­najm­lji­va­či­ma koji ga naj­češ­će ko­ris­te kao još je­dan ka­nal dis­tri­bu­ci­je, vlas­ti ih ne di­ra­ju jer ne pred­stav­lja­ju zna­ča­jan po­rast pri­jet­nje od si­ve eko­no­mi­je. Is­to­dob­no, onli­ne plat­for­ma tran­s­pa­rent­no po­ka­zu­je ocje­ne gos­ti­ju ko­je su pre­sud­ne u pla­sma­nu na tr­ži­štu i sa­mom op­s­tan­ku na por­ta­lu Air­b­n­ba, čes­to efi­kas­ni­je od in­s­pek­to­ra ko­jih je uvi­jek pre­ma­lo.

“Di­je­lje­nje” smje­šta­ja

Pro­blem koji dr­ža­va još tre­ba ri­je­ši­ti je bo­lja na­pla­ta bo­ra­viš­ne pris­toj­be za one koji se na Air­b­nb-u još uvi­jek mo­gu ogla­ša­va­ti bez da ra­de u skla­du s hr­vat­skim pro­pi­si­ma, što priz­na­ju u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma. Iz Air­b­nb-a doz­na­je­mo da u ovom tre­nut­ku na svo­joj plat­for­mi u Hr­vat­skoj ima­ju ne­što ma­nje od 103 ti­su­će smje­štaj­nih obje­ka­ta, za raz­li­ku od sve­ga 36 ti­su­će u svib­nju 2015. go­di­ne. Air­b­nb je plat­for­ma za iz­najm­lji­va­nje (“di­je­lje­nje”) smje­šta­ja do 25 so­ba, uklju­ču­ju­ći i smje­štaj koji se pro­fe­si­onal­no iz­najm­lju­je, kao što su bu­tik ho­tel, hos­tel, pan­si­on. Ge­rard Ske­han iz odje­la za ko­mu­ni­ka­ci­je ot­kri­va da im je pro­met u Hr­vat­skoj od la­ni po­ras­tao za 59%, a naj­ve­ći broj apart­ma­na pre­ko Air­b­n­ba iz­najm­lju­je se u Spli­tu, sli­je­de Za­dar, Pu­la, Kor­ču­la te Du­brov­nik. Zagreb tre­nut­no ima pre­ko 3300 ak­tiv­nih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, što je sko­ro za tre­ći­nu vi­še ne­go la­ni u is­to vri­je­me, a u go­di­nu da­na za 68 pos­to je po­ras­tao broj gos­ti­ju koji su u Za­gre­bu spa­va­li pre­ko Air­b­n­ba. Pro­sje­čan pri­hod do­ma­ći­na u Hr­vat­skoj pre­ko Air­b­n­ba iz­no­sio je 2100 do­la­ra, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći se­zo­nal­nos­ti, jer se i da­lje ve­ći­na apart­ma­na iz­najm­lju­je u tra­ja­nju od jed­nog do tri mje­se­ca.

Si­gur­nost i vje­ro­dos­toj­nost

Sta­tis­ti­ke Air­b­n­ba po­ka­zu­ju da su gos­ti u pro­sje­ku iz­nim­no za­do­volj­ni po­nu­dom apart­ma­na i so­ba u Hr­vat­skoj, s pro­sječ­nom ocje­nom od 4,9 od 5, pri če­mu 13 pos­to apart­ma­na ima čis­tu pe­ti­cu. Air­b­nb ne pro­pi­su­je broj kva­dra­ta, ure­đa­ja ili ruč­ni­ka. Od do­ma­ći­na tra­že da se pri­dr­ža­va nji­ho­vih stan­dar­da i oče­ki­va­nja koji su jas­no na­ve­de­ni na stra­ni­ca­ma, od si­gur­nos­ti, vje­ro­dos­toj­nog pred­stav­lja­nja us­lu­ge, po­šte­nog od­no­sa pre­ma gos­ti­ma. – Ra­zvi­li smo niz us­lu­ga ko­je omo­gu­ću­ju ra­zvoj me­đu­sob­nog po­vje­re­nja, uklju­ču­ju­ći ala­te za do­ma­ći­ne i gos­te koji na te­me­lju de­talj­nih pro­fi­la, auten­tič­nih re­cen­zi­ja, ve­ri­fi­ka­ci­je i plat­for­me za po­ru­ke mo­gu saz­na­ti de­talj­ne informacije jed­ni o dru­gi­ma pri­je re­zer­va­ci­je – po­jaš­nja­va Ske­han. Po­seb­no is­ti­če ka­ko su u Air­b­n­bu ja­ko za­do­volj­ni ocje­na­ma gos­ti­ju, ko­je su iz­nim­no po­zi­tiv­ne. – U Hr­vat­skoj ima­mo vi­še od 2800 do­ma­ći­na s ti­tu­lom “su­per­host”. Ra­di se o is­kus­nim do­ma­ći­ni­ma koji gos­ti­ma pru­ža­ju iz­nim­no do­bru us­lu­gu – po­jaš­nja­va Ske­han. Struč­njak za obi­telj­ski smje­štaj Ne­do Pi­ne­zić sma­tra da je ja­ča­nje pri­sut­nos­ti Air­b­nb u Hr­vat­skoj do­bra vi­jest. – Ra­di se o jed­noj od naj­ja­čih po­sred­nič­kih plat­for­mi u svi­je­tu ko­ja pos­lu­je po mo­de­lu “poz­na­ti gos­ti kod poz­na­tog do­ma­ći­na”. Dr­ža­va mora pri­la­go­di­ti re­gu­la­tor­ni ok­vir toj no­voj eko­no­mi­ji ko­ja do­no­si ko­rist ši­ro­kom slo­ju lju­di – ka­že Pi­ne­zić.

U go­di­nu da­na za 68 pos­to je po­ras­tao broj gos­ti­ju koji su u Za­gre­bu spa­va­li pre­ko Air­b­n­ba Naj­ve­ći broj apart­ma­na pre­ko Air­b­n­ba iz­najm­lju­je se u Spli­tu, Za­da­ru, Pu­li, Kor­ču­li...

Ocje­ne gos­ti­ju, koji su bo­lji od in­s­pek­to­ra, pre­sud­ne su – tko ni­je kva­li­te­tan do­bi­va ne­ga­tiv­ne ocje­ne i bri­še se s plat­for­me Air­b­n­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.