Bru­štu­la­ne min­de­le ra­di­li su i sta­ri Rim­lja­ni

Iako je ve­ći­na ku­pa­ca u Ro­goz­ni­ci tra­ži­la pan­ce­tu, Sla­vo­nac Želj­ko svi­ma je po­jas­nio da se ipak ra­di o do­ma­ćoj sla­ni­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić

Uvi­jek je na fes­ti­va­li­ma dos­ta obr­ta s pri­rod­nom koz­me­ti­kom po­put se­ru­ma za br­ži rast i ve­ći sjaj bra­de, piv­skog sa­pu­na, raz­nih ulja...

Ljet­no iz­da­nje fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska, odr­ža­no u su­bo­tu u Ro­goz­ni­ci, na grad­sku je šet­ni­cu i trg pri­vuk­lo ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di. Ri­ječ je o dru­goj se­zo­ni ma­ni­fes­ta­ci­je ko­ju je Styria Hr­vat­ska, uz pot­po­ru Ve­čer­njeg lis­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka, po­kre­nu­la ka­ko bi se di­ljem zem­lje pro­mo­vi­rao rad ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka te u pr­vi plan pos­ta­vi­li re­zul­ta­ti nji­ho­ve du­go­go­diš­nje upor­nos­ti i tru­da. Ka­ko smo saz­na­li iz raz­go­vo­ra s ne­ko­li­ko de­se­ta­ka iz­la­ga­ča ko­je smo sre­li u Ro­goz­ni­ci, za op­s­ta­nak na tr­ži­štu naj­važ­ni­je je po­vje­re­nje ku­pa­ca ko­je se pos­ti­že ne­pris­ta­ja­njem na kom­pro­mi­se ka­da je kva­li­te­ta u pi­ta­nju. Svjes­ni su, ka­žu, i da se pro­daj­ni ka­na­li da­nas mi­je­nja­ju te da tre­ba biti uko­rak s teh­no­lo­gi­jom, kao i da su am­ba­la­ža i do­bra pri­ča oko pro­izvo­da jed­na­ko ta­ko važ­ni, ali u po­za­di­ni sve­ga ipak mo­ra­ju biti naj­bo­lje si­ro­vi­ne bez ob­zi­ra na to o ko­joj se vr­sti pro­izvo­da ra­di­lo.

Ide­alan dar

S Kor­ču­le su u Ro­goz­ni­cu pris­ti­gli tra­di­ci­onal­ni do­ma­ći kek­si i ko­la­či Jo­si­pe Bar­čić i nje­zi­na slas­ti­čar­skog obr­ta Ška­tu­la. Pro­izvod­nja je, ka­ko ka­že vlas­ni­ca, po­kre­nu­ta iz že­lje da se otvo­ri ma­lo, slat­ko mjes­to u ko­jem će se lju­di osje­ća­ti to­plo i ugod­no, ali i da se oču­va otoč­na tra­di­ci­ja. – U po­nu­di ima­mo kek­se s la­van­dom i one od ro­ga­ča, tra­di­ci­onal­ne kla­šu­ne, kro­kan­te, kre­mu od li­mu­na, džem od na­ran­če i bru­štu­la­ne min­de­le – ba­de­me. Na­ši se proizvodi ku­pu­ju u su­ve­nir­ni­ca­ma i tr­go­vi­na­ma di­ljem Kor­ču­le, Tro­gi­ra i Du­brov­ni­ka pa sve do Za­gre­ba. Sve je ruč­ni rad, a ko­la­či­ći no­se i oz­na­ku hr­vat­skog otoč­nog pro­izvo­da – do­da­la je. Saz­na­li smo i da su bru­štu­la­ne min­de­le, od­nos­no ba­de­me ku­ha­ne sa še­će­rom još sta­ri Rim­lja­ni do­no­si­li pri­ja­te­lji­ma kao dar te da su se na vjen­ča­nji­ma ba­ca­li na mla­den­ce kao svo­je­vr­stan za­log nji­ho­ve plod­nos­ti. Kro­kan­ti su, pak, nas­ta­li kao od­go­vor na ne­ka­daš­nju nes­ta­ši­cu bom­bo­na, dok se kla­šu­ni pos­lu­žu­ju uz pro­šek. Iz Vin­ko­va­ca je do­šao obrt BAK koji na tr­ži­šte pla­si­ra tra­di­ci­onal­ne sla­von­ske de­li­ci­je. Iako je ve­ći­na ku­pa­ca u Ro­goz­ni­ci tra­ži­la pan­ce­tu, vlas­nik Želj­ko Bak svi­ma je po­jas­nio da se ipak ra­di o do­ma­ćoj ham­bur­ger sla­ni­ni. Uz to, po­nu­dio je i sla­von­ski ku­len, ko­ba­si­ce, čvar­ke te dru­ge do­ma­će mes­ne pro­izvo­de. – Pro­izvod­njom se ba­vi­mo već 18 go­di­na i čes­to od­la­zi­mo na saj­mo­ve, ko­ji­ma smo uglav­nom za­do­volj­ni – ka­zao je. Po sta­žu

Otoč­na tra­di­ci­ja obr­ta Ška­tu­la – kek­si s la­van­dom i ro­ga­čom. Kla­šu­ni, kro­kan­ti, kre­ma od li­mu­na, džem od na­ran­če i bru­štu­la­ne min­de­le (ba­de­me)

obr­tu Fe­roz.

U Dal­ma­ci­ji, či­ni se, naj­bo­lje pro­la­ze li­ke­ri od li­mu­na i na­ran­če, ali i na­še poz­na­to ku­pi­no­vo vi­no, ka­žu u

Iz Vin­ko­va­ca je do­šao obrt BAK koji na tr­ži­šte pla­si­ra tra­di­ci­onal­ne sla­von­ske de­li­ci­je – sla­von­ski ku­len, ko­ba­si­ce, čvar­ke...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.