Tre­ba­ju nam za­ko­ni o pla­ni­ra­nju ra­zvo­ja dr­ža­ve, ko­ri­šte­nja zem­lji­šta...

Go­vo­ri se o re­for­ma­ma ko­ji­ma bi se tre­ba­la po­ve­ća­ti učin­ko­vi­tost jav­ne upra­ve, ali se ne go­vo­ri o prav­nim ak­ti­ma koji utje­ču na nje­zi­nu ne­učin­ko­vi­tost

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Vla­di­mir Kr­ta­lić*

UVe­čer­njem lis­tu od 27. sr­p­nja 2017. no­vi­nar Rat­ko Bo­ško­vić je po­red os­ta­log is­ta­kao: ne­pos­to­ja­nje “na­ci­onal­ne stra­te­gi­je ra­zvo­ja” izos­ta­nak “ključ­nih ra­zvoj­nih ci­lje­va i pri­ori­te­ta” oso­bi­to “stra­te­škog pro­ved­be­nog ok­vi­ra” glav­no je što se spo­či­ta­va sva­koj hr­vat­skoj vla­di i da do­no­še­nje Za­ko­na o sus­ta­vu stra­te­škog pla­ni­ra­nja i uprav­lja­nja ra­zvo­jem ne­ma ra­zum­nog oprav­da­nja. Pod poj­mom “na­ci­onal­na stra­te­gi­ja ra­zvo­ja” i “ključ­ni ra­zvoj­ni ci­lje­vi i pri­ori­te­ti” ra­zu­mi­je­va se Pro­gram ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Do­no­še­nje Pro­gra­ma ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ni­je ure­đen ni jed­nim hr­vat­skim prav­nim ak­tom. Od 1997. do 2014. Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska do­ni­je­la je dva­de­se­tak stra­te­gi­ja na te­me­lju po­seb­nih prav­nih aka­ta. Po­seb­no tre­ba is­tak­nu­ti da je Za­ko­nom o pros­tor­nom ure­đe­nju ure­đen sus­tav ure­đe­nja pros­to­ra: ci­lje­vi na­če­la i su­bjek­ti pros­tor­nog ure­đe­nja, pra­će­nje sta­nja u pros­to­ru i po­dru­čju pros­tor­nog ure­đe­nja, uvje­ti pla­ni­ra­nja pros­to­ra, do­no­še­nje Stra­te­gi­je pros­tor­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, Dr­žav­nog pla­na pros­tor­nog ra­zvo­ja, Pros­tor­nog pla­na po­seb­nih obi­ljež­ja dr­žav­nog zna­ča­ja, Ur­ba­nis­tič­ki plan ure­đe­nja od dr­žav­nog zna­ča­ja. Na te­me­lju 15-go­diš­njeg is­tra­ži­vač­kog ra­da is­ta­kao sam pi­ta­nja ko­ja uop­će ni­su ure­đe­na hr­vat­skim prav­nim ak­ti­ma, pi­ta­nja ko­ja bi mo­gla zna­čaj­no una­pri­je­di­ti hr­vat­ski sus­tav pla­ni­ra­nja ra­zvo­ja dr­ža­ve, re­gi­onal­no pla­ni­ra­nje i pla­ni­ra­nje ko­ri­šte­nja zem­lji­šta na ra­zi­ni je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Na te­me­lju us­po­red­be hr­vat­skog Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju s prav­nim ak­ti­ma ne­kih dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je ko­ji­ma je ure­đe­no pla­ni­ra­nje ra­zvo­ja dr­ža­ve i re­gi­onal­no pla­ni­ra­nje te pla­ni­ra­nje ko­ri­šte­nja zem­lji­šta na ra­zi­ni je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve mo­že se ne­dvoj­be­no ut­vr­di­ti da su ne­ka pi­ta­nja is­to ta­ko ure­đe­na, ne­ka dje­lo­mič­no ure­đe­na, ne­ka raz­li­či­to ure­đe­na a mno­ga uop­će ni­su ure­đe­na, pri­mje­ri­ce: - tko je naj­vi­še ti­je­lo za pla­ni­ra­nje Dr­ža­ve, - me­đu­sek­tor­ska ko­or­di­na­ci­je, do­no­še­nje pro­gra­ma ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, obu­hva­ti pros­tor­no plan­skih je­di­ni­ca za ko­je tre­ba do­ni­je­ti re­gi­onal­ne pros­tor­ne pla­no­ve, - tko su ti­je­la ko­ja tre­ba­ju iz­ra­di­ti, do­ni­je­ti i pra­ti­ti pro­ved­bu re­gi­onal­nih pros­tor­nih pla­no­va, - op­će i po­seb­no ur­ba­nis­tič­ko pra­vo, - prav­ni ins­tru­men­ti za pro­ved­bu pro­ved­be­nog ur­ba­nis­tič­kog pla­na, - nak­na­da za gu­bi­tak vri­jed­nos­ti, - za­šti­ta po­dru­čja u ko­ji­ma je tu­ri­zam naj­važ­ni­ja gos­po­dar­ska gra­na, - ur­ba­na ko­ma­sa­ci­ja, - po­jed­nos­tav­lje­na ur­ba­na ko­ma­sa­ci­ja i iz­vla­šte­nje ne obu­hva­tu PUP-a, - fi­nan­ci­ra­nje grad­nje teh­nič­ke ur­ba­nis­tič­ke in­fras­truk­tu­re na obu­hva­tu PUP-a suk­lad­no ur­ba­nis­tič­koj gus­to­ći i ko­mu­nal­nom stan­dar­du te gra­đe­vin­sko ko­ri­šte­nje zem­ljiš­nih čes­ti­ca, od­nos­no vr­ste i na­mje­na gra­đe­vin­skih po­dru­čja na­čin ko­ri­šte­nja i is­ko­ris­ti­vost gra­đev­ne čes­ti­ce te cje­lo­vi­ti sus­tav pro­cje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na. No­vi­nar Bo­ško­vić na pris­to­jan je na­čin za­klju­čio da Pri­jed­log na­cr­ta Za­ko­na o sus­ta­vu stra­te­škog pla­ni­ra­nja i uprav­lja­nja ra­zvo­jem ne­ma ra­zum­nog oprav­da­nja, ni­je suk­la­dan s prav­nim ak­ti­ma dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je ko­ji­ma je ure­đe­no pla­ni­ra­nja ra­zvo­ja dr­ža­ve i re­gi­onal­no pla­ni­ra­nje. Po­seb­no tre­ba is­tak­nu­ti da je Ba­var­ska do­ni­je­la Za­kon o pla­ni­ra­nju Po­kra­ji­ne 1969. go­di­ne, odre­di­la pros­tor­no plan­ske re­gi­je za ko­je tre­ba do­ni­je­ti re­gi­onal­ne pros­tor­ne pla­no­ve 1973., a Pro­gram ra­zvo­ja Ba­var­ske 1976., koji je obu­hva­tio bu­du­će raz­dob­lje od 20 do 25 go­di­na. Da bi se una­pri­je­dio sus­tav pla­ni­ra­nja ra­zvo­ja Dr­ža­ve, re­gi­onal­no pla­ni­ra­nje i pla­ni­ra­nje ko­ri­šte­nja zem­lji­šta na ra­zi­ni dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je pred­la­žem: po­vu­ći Pri­jed­log na­cr­ta Za­ko­na o sus­ta­vu stra­te­škog pla­ni­ra­nja i uprav­lja­nja ra­zvo­jem, te umjes­to Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i Za­ko­na o re­gi­onal­nom ra­zvo­ju Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske tre­ba do­ni­je­ti Za­kon o pla­ni­ra­nju ra­zvo­ja dr­ža­ve, Za­kon o pla­ni­ra­nju ko­ri­šte­nja zem­lji­šta na ra­zi­ni je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, Ured­bu o gra­đe­vin­skom ko­ri­šte­nju zem­ljiš­nih čes­ti­ca i cje­lo­vi­to ure­di­ti sus­tav pro­cje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na. Mno­go se go­vo­ri i pi­še o re­for­ma­ma ko­ji­ma bi se tre­ba­la po­ve­ća­ti učin­ko­vi­tost jav­ne upra­ve, ali se ne go­vo­ri o prav­nim ak­ti­ma koji utje­ču na ne­učin­ko­vi­tost jav­ne upra­ve i prav­nim ak­ti­ma ko­ji­ma bi se zna­čaj­no po­ve­ća­la učin­ko­vi­tost jav­ne upra­ve.

Pri­jed­log na­cr­ta za­ko­na o sus­ta­vu stra­te­škog pla­ni­ra­nja i uprav­lja­nja ra­zvo­jem ni­je suk­la­dan s prav­nim ak­ti­ma EU

*Mr. sc. Vla­di­mir Kr­ta­lić, dipl. ing. gra­đe­vi­ne stal­ni je sud­ski vje­štak za pro­cje­nu vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na

Po­treb­no je ure­di­ti i sus­tav pro­cje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.