Tri va­tro­gas­ne mje­re za po­moć na­šim mlje­ka­ri­ma i sto­ča­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - I. Re­nac či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Ne­dav­ni po­žar u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji još ni­je bio ni sa­svim uga­šen, a mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­lu­šić već je ob­z­na­nio da će se nas­ta­la šte­ta na­dok­na­di­ti u 100 pos­tot­nom op­se­gu i da za to pos­to­je sred­stva. To je do­bro i za sva­ku po­hva­lu na br­zoj re­ak­ci­ji. Me­đu­tim, po­ljo­pri­vred­ni­ci koji se ba­ve pro­izvod­njom mli­je­ka već vi­še go­di­na to­nu i jed­nos­tav­no vi­še ne vi­de svr­hu ni smi­sao bav­lje­nja tim pos­lom. Ka­ko im po­mo­ći u ro­ku od­mah? 1. Sma­nji­ti os­no­vi­cu za obra­čun do­pri­no­sa za dje­lat­nost po­ljo­pri­vre­de sa sa­daš­nje 4.256,45 kn na pri­mje­ri­ce 3.482,55 kn. Os­no­vi­ca za obra­čun do­pri­no­sa za dje­lat­nost po­ljo­pri­vre­de ut­vr­đu­je se u vi­si­ni od 55% pro­sječ­ne bru­to pla­će za proš­lu go­di­nu. Taj pros­tak tre­ba­lo bi sma­nji­ti na 45% i ta­ko se do­bi­je 3.482,55 kn. To je vi­še od iz­no­sa os­no­vi­ce na ko­ju do­pri­no­se pla­ća­nju pa­ušal­ni obvez­ni­ci za ko­je je is­ta 3.095,60 kn, a ta­ko­đer je i vi­še od iz­no­sa mi­ni­mal­ne bru­to pla­će ko­ja za ovu go­di­nu iz­no­si 3.276,00 kn. 2. Pro­izvo­đa­či­ma mli­je­ka “os­ta­vi­ti” 5% PDV-a na is­po­ru­če­no mli­je­ko. 3. Sto­ča­ri­ma koji ne­ma­ju do­volj­no zem­lje po gr­lu sto­ke, omo­gu­ći­ti za­kup dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta po ci­je­ni pro­pi­sa­noj cje­ni­kom APZ-a, a ne po prin­ci­pu “tko da vi­še”, od­nos­no po dvos­tru­ko vi­šoj ci­je­ni u od­no­su na onu iz cje­ni­ka. Ovo bi bi­le tri va­tro­gas­ne mje­re ko­je Vla­da RH mo­že pro­ves­ti u krat­kom ro­ku i ta­ko po­ka­za­ti da umjes­to ja­lo­vih sas­ta­na­ka že­li ipak uči­ni­ti ko­rak za spas mlje­ka­ra iako taj ko­rak bio i “pet pos­li­je dva­na­est”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.