Ho­će li se Đi­kić sad is­pri­ča­ti Ba­ri­ši­ću?

Ot­krio sam da je onaj koji mi je pred ka­me­ra­ma uži­vo pro­po­vi­je­dao nul­tu to­le­ran­ci­ju pre­ma auto­pla­gi­ra­nju, pri­je no što je pri­ja­vio Ba­ri­ši­ća bio od­bi­jen na na­tje­ča­ju za pro­fe­so­ra na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu s obraz­lo­že­njem da je – auto­pla­gi­ja­tor! Mo­ti­vi za os

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ivan Hr­stić

Sti­glo je, eto, pi­smo iz Aug­sbur­ga! A-u-pis-mu pi­še: mi­nis­tar Pa­vo Ba­ri­šić ni­je auto­pla­gi­ja­tor! No, to, na­rav­no, u me­di­ji­ma ne za­ni­ma go­to­vo – ni­ko­ga vi­še. Od­lu­ka iz Aug­sbur­ga ni­je ona ko­ja je bi­la slu­će­na, a ni mi­nis­tar vi­še ni­je mi­nis­tar, pa je i op­sež­na ak­ci­ja nje­go­vog ru­še­nja svr­še­na pri­ča. Sve se na­vod­no vr­tje­lo oko eti­ke. No, što sad, je li Đi­ki­će­vo ne­umor­no jav­no pro­zi­va­nje Ba­ri­ši­ća zbog na­vod­nog pla­gi­ra­nja i auto­pla­gi­ra­nja di­ser­ta­ci­je bi­lo etič­no? Pre­ma etič­kim kri­te­ri­ji­ma znans­tve­ne za­jed­ni­ce bi­lo je sve sa­mo ne to. Uos­ta­lom, i sam du­bo­ko etič­ki du­bi­oz­ni Od­bor za eti­ku u zna­nos­ti i vi­so­kom obra­zo­va­nju eks­pli­cit­no je za etič­ke pri­jes­tu­pe sank­ci­oni­rao ka­ko Ba­ri­ši­ća ta­ko i nje­go­ve pro­go­ni­te­lje. Ho­će li mu se Đi­kić ili net­ko dru­gi sad is­pri­ča­ti? Ne, ve­ći­na pro­go­ni­te­lja vra­tit će se na dra­ma­ti­za­ci­ju pri­če o is­pu­šte­noj fus­no­ti u jed­nom u su­šti­ni pot­pu­no ire­le­vant­nom kom­pi­la­cij­skom član­ku, te sa­gu o na­vod­no nul­toj to­le­ran­ci­ji na ne­etič­na po­na­ša­nja. No, haj­ka na Ba­ri­ši­ća u stvar­nos­ti je bi­la su­mrak etič­nos­ti u znans­tve­noj za­jed­ni­ci, pri če­mu po­dje­la na “na­še” i “va­še” ov­dje ni­je nuž­no dnev­no­po­li­tič­ka,

Ber­nar­dić obe­ća­va vra­ti­ti Ti­ta. Sa­mo po­li­tič­ki anal­fa­be­te raz­ba­cu­ju se obe­ća­nji­ma ko­ja ne mo­gu is­pu­ni­ti, a ko­ja gal­va­ni­zi­ra­ju i kon­so­li­di­ra­ju nje­go­ve po­li­tič­ke pro­tiv­ni­ke!

na­pro­tiv, još vi­še je ra­zot­kri­la du­bo­ko po­re­me­će­ne pro­fe­si­onal­ne i ljud­ske od­no­se, ra­to­ve ano­nim­nim pri­ja­va­ma, za­ku­lis­ne uro­te u ko­ji­ma sve pr­šti pri­vat­nim i kla­nov­skim in­te­re­si­ma, sit­nim pod­me­ta­nji­ma i krup­nim osve­ta­ma. Sva bi­je­da hr­vat­ske zna­nos­ti is­pli­va­la je iz za­čep­lje­ne ka­na­li­za­ci­je hr­vat­skih sve­uči­li­šta i znans­tve­nih us­ta­no­va. Na­rav­no, to ni­šta ne go­vo­ri o od­go­vor­nos­ti sa­mog Ba­ri­ši­ća, ali os­ta­je ku­ri­ozi­tet da je je­dan od nje­go­vih pri­ja­vi­te­lja na­pre­do­vao na te­me­lju knji­ge ko­ja uop­će ni­je bi­la do­vr­še­na (Sin­čić je tom “praz­nom” knji­gom ma­hao u Sa­bo­ru), dok sam pak ja do­šao do ot­kri­ća da je dru­gi pri­ja­vi­telj, koji mi je u TV stu­di­ju uži­vo pro­po­vi­je­dao nul­tu to­le­ran­ci­ju pre­ma pla­gi­ra­nju i auto­pla­gi­ra­nju, pri­je no što je pri­ja­vio Ba­ri­ši­ća – i sam do­ži­vio slič­nu op­tuž­bu. Na­ime, bio je od­bi­jen na na­tje­ča­ju za pro­fe­so­ra na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu s obraz­lo­že­njem da je – auto­pla­gi­ja­tor! Mo­ti­vi za osvet­nič­ke ak­ci­je oči­to mo­gu biti sva­ko­ja­ki. No, sad to vi­še ni­je to­li­ko za­nim­lji­vo, jer mi­nis­tar je već pri­je pri­si­ljen i sam pre­se­li­ti se u fus­no­tu, kao dio de­ala HDZ-a i HNS-a. No­va mi­nis­tri­ca na­go­vje­šta­va­la je da će s ku­ri­ku­lar­nom re­for­mom nas­ta­vi­ti ta­mo gdje je tim Bo­ri­sa Jo­ki­ća stao, te da će se za­pra­vo nas­ta­vi­ti pret­hod­no za­cr­ta­na – ku­ku­ri­ku­lar­na re­for­ma. Is­ti­na, ona još uvi­jek ne­ma poj­ma ka­ko to stvar­no i pro­ves­ti, no, Štro­ma­ro­vi na­rod­nja­ci mo­gu se hva­li­ti da su baš oni ti koji su za­us­ta­vi­li ga­lo­pi­ra­ju­ću naj­ez­du kraj­nje des­ni­ce i kle­ri­kal­nih ta­li­ba­na na hr­vat­sko škol­s­tvo, zna­nost i druš­tvo u cje­li­ni. Do­du­še, te­ško da će to za­us­ta­vi­ti druš­tve­ni rat koji se i da­lje in­ten­ziv­no vo­di. Da­vor Ber­nar­dić ta­ko naj­av­lju­ju­ći no­vi pro­gram SDP-a me­đu svo­jim pri­ori­te­ti­ma na vi­so­ko dru­go mjes­to stav­lja udar na Cr­k­vu – pi­ta­nje se­ku­lar­ne dr­ža­ve te sma­nje­nje iz­dva­ja­nja. Kao da ni­šta ni­je na­učio na iz­bo­ri­ma 2007., kad je bi­lo do­volj­no da Ma­ri­ja Lu­ga­rić sa­mo spo­me­ne uki­da­nje vje­ro­na­uka da se iz­gu­bi šan­sa za po­bje­du. A oči­to u stra­hu da mu to ne­će biti do­volj­no za si­gur­no sa­mo­uboj­stvo iz za­sje­de, Ber­nar­dić na kon­cu obe­ća­va i da će vra­ti­ti Ti­ta na Ka­za­liš­ni trg. Sa­mo po­li­tič­ki anal­fa­be­te raz­ba­cu­ju se obe­ća­nji­ma ko­ja ne mo­gu is­pu­ni­ti, a ko­ja gal­va­ni­zi­ra­ju i kon­so­li­di­ra­ju nje­go­ve po­li­tič­ke pro­tiv­ni­ke! Mno­gi­ma na toj “lje­vi­ci”, oni­ma koji se je­že na “Ta­ko mi Bog po­mo­gao”, i da­lje ni­je jas­no da se­ku­lar­nost po­dra­zu­mi­je­va raz­dva­ja­nje dr­žav­nih i cr­k­ve­nih struk­tu­ra, ali ni­po­što ne mo­že zna­či­ti iz­gon cr­k­ve, re­li­gi­je, vje­re ili Bo­ga iz jav­nog ži­vo­ta. Sva­ka­ko ne u na­ci­ji u ko­joj se 92 pos­to sta­nov­ni­ka dek­la­ri­ra kao vjer­ni­ci. Ne­ki ta­ko ve­le da je “Ta­ko mi Bog po­mo­gao” Tuđ­man po­ku­pio iz ame­rič­kih kri­mi­ća. No, evo ka­ko se zak­li­njao Ku­lin ban lje­ta gos­pod­nje­ga 1189.: “Ta­ko mi Bog po­mo­gao i sve sve­to evan­đe­lje”. Ili Nikola Zrin­ski 1566., pred op­sa­du Si­ge­ta: “Ja Nikola knez Zrin­ski obe­ća­vam naj­pri­je Bo­gu ve­li­ko­mu, za­tim nje­go­vu ve­li­čans­tvu, na­še­mu sjaj­no­mu vla­da­ru i na­šoj ubo­goj do­mo­vi­ni i va­ma vi­te­zo­vi­ma da vas ni­ka­da ne­ću os­ta­vi­ti, ne­go da ću s va­ma ži­vje­ti i umri­je­ti, do­bro i zlo pod­ni­je­ti. Ta­ko mi Bog po­mo­gao!” Do­daj­mo i pri­se­gu ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća Sa­bo­ru Kra­lje­vi­ne Hr­vat­ske, Sla­vo­ni­je i Dal­ma­ci­je 5. lip­nja 1848.: “Ta­ko mi Bog po­mo­gao, bla­že­na dje­vi­ca Ma­ri­ja, svi bož­ji svet­ci i iz­a­bra­ni­ci.” Na­rav­no, sla­žem se, tre­ba­la bi pos­to­ja­ti i al­ter­na­tiv­na pri­se­ga. Bi­lo bi stvar­no ri­di­ku­loz­no na “Ta­ko mi Bog po­mo­gao” tje­ra­ti ne­kog ate­is­ta – ako se jed­nom ipak do­go­di da ta­kav bu­de iz­a­bran za pred­sjed­ni­ka. Ne dao Bog. I hr­vat­ski gra­đa­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.