SAUDIJCI: DRAGI HODOČASNICI, VAŠ NO­VAC MO­ŽE UĆI, ALI VI NE

ISLAMSKE ZEM­LJE U OTVORENOJ POBUNI PRO­TIV ARABIJE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

U sve­ti­štu Me­ka ko­je le­ži u uskoj do­li­ni Wa­di Ibra­hi­mu, oko 70 ki­lo­me­ta­ra od oba­le Cr­ve­nog mora, pri­je vi­še od 1400 go­di­na ro­đen je Pro­rok

Sve vi­še is­lam­skih ze­ma­lja, na­kon Ira­na, sa­da i Ka­tar, tra­ži in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju sve­ti­šta Me­ke s ob­zi­rom na to da Sa­udij­ska Ara­bi­ja ra­di pri­ti­sak na is­lam­ski svi­jet upra­vo pre­ko tog sve­ti­šta. Poz­na­to je da je ho­do­čaš­će u Me­ku je­dan od pet stu­po­va is­la­ma. Onaj koji Me­ku ne po­sje­ti – ne ide u raj.

Ne­vjer­ni­ke za­us­tav­lja­ju

Sa­udij­ska Ara­bi­ja tu či­nje­ni­cu ko­ris­ti za po­li­tič­ki pri­ti­sak na zem­lje s ko­ji­ma je u su­ko­bu te se s nji­ma obra­ču­na­va pre­ko ho­do­čas­ni­ka – sma­nju­je nji­hov broj, ne iz­da­je vi­ze, a pre­ma oni­ma koji uđu u zem­lju po­na­ša­ju se kao pre­ma gra­đa­ni­ma dru­gog re­da. Iran, zbog učes­ta­lih su­ko­ba sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom, već de­se­tak go­di­na po­ku­ša­va is­ho­di­ti da Me­ka bu­de in­ter­na­ci­ona­li­zi­ra­na te da je sva­ki mus­li­man mo­že slo­bod­no po­sje­ti­ti bez odo­bre­nja sa­udij­skog re­ži­ma koji sva­kom mus­li­ma­nu koji do­la­zi gle­da krv­na zrn­ca. Ovih da­na na svo­joj je ko­ži te re­pre­siv­ne i dis­kri­mi­ni­ra­ju­će mje­re osje­tio i Ka­tar, s ko­jim je Sa­udij­ska Ara­bi­ja, pod op­tuž­bom da fi­nan­ci­ra te­ro­ri­zam, pre­ki­nu­la sve di­plo­mat­ske od­no­se. Ka­tar je op­tu­žio Sa­udij­sku Ara­bi­ju da po­li­ti­zi­ra Me­ku i obra­tio se spe­ci­jal­nom iz­vjes­ti­te­lju Uje­di­nje­nih na­ro­da za slo­bo­du re­li­gi­je iz­ra­ža­va­ju­ći za­bri­nu­tost zbog pre­pre­ka s ko­ji­ma se su­oča­va­ju sta­nov­ni­ci Ka­ta­ra koji ove go­di­ne že­le po­sje­ti­ti Me­ku. Mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ka­ta­ra še­ik Mo­ha­med bin Ab­dul­ra­man al-Ta­ni tra­žio je in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju sve­tog gra­da Me­ke što je raz­lju­ti­lo mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Sa­udij­ske Arabije Ade­la al-Ju­be­ira koji taj zah­tjev sma­tra obja­vom ra­ta Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. – Ka­tar­ski zah­tjev za in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju sve­tih mjes­ta je čin agre­si­je i dek­la­ra­ci­ja ra­ta pro­tiv kra­lje­vi­ne. Ima­mo pra­vo od­go­vo­ri­ti pre­ma sva­ko­me tko bu­de po­zi­vao na in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju sve­tih mjes­ta – re­kao je Ju­be­ir mis­le­ći na Me­ku i Me­di­nu. Sa­udij­ska Ara­bi­ja jed­nos­tav­no je pri­svo­ji­la to mus­li­man­sko svetište i odre­đu­je tko mo­že, a tko ne mo­že do­la­zi­ti, što sme­ta dru­gim vjer­ni­ci­ma. Jer, ho­do­čaš­će je jed­na od pet obve­za sva­kog mus­li­ma­na; sa­mo te­ška bo­lest ili ve­li­ko si­ro­maš­tvo mo­gu ga os­lo­bo­di­ti te obve­ze. No tko oba­vi to čes­to sku­po i na­por­no pu­to­va­nje smi­je pred svo­je osob­no ime sta­vi­ti nas­lov ha­dži. U sve­ti­štu Me­ka ko­je le­ži u uskoj do­li­ni Wa­di Ibra­hi­mu, oko 70 ki­lo­me­ta­ra od oba­le Cr­ve­nog mora, pri­je vi­še od 1400 go­di­na ro­đen je Pro­rok. Iz go­di­ne u go­di­nu do­la­ze mi­li­ju­ni mus­li­ma­na iz svih ze­ma­lja u sta­ri grad u oazi na Arap­skom po­lu­oto­ku, da bi su­dje­lo­va­li u obre­du. Ho­do­čaš­će, hadž, pra­vi je do­živ­ljaj. Me­ka je još pri­je is­la­ma bi­la važ­no mjes­to ho­do­čaš­ća. U unu­traš­njem dvo­ri­štu Ve­li­ke dža­mi­je sto­ji Ka­ba, “Ala­ho­va ku­ća”, koc­kas­ta zgra­da s ugra­đe­nim sve­tim Cr­nim ka­me­nom, ci­ljem ho­do­čaš­ća. Tom su ka­me­nu još dav­no pri­pi­sa­ne ča­rob­ne sna­ge. I grad­ski zde­nac, Zem­zem, odav­no je poz­nat kao lje­ko­vit. U pre­dis­lam­sko do­ba do­la­zi­li su hodočasnici iz ci­je­le ta­daš­nje Arabije u grad ka­ko bi po­lju­bi­li i do­dir­nu­li sve­ti ka­men, kat­kad i da tr­gu­ju jer je u tom sve­tom okru­gu vla­dao mir. Sva­ke go­di­ne oko dva mi­li­ju­na mus­li­ma­na ho­do­čas­ti u Me­ku ka­ko bi is­pu­ni­lo sve­tu duž­nost ho­do­čaš­ća. Čim ugle­da­ju Ka­bu u unu­traš­njem dvo­ru Ve­li­ke dža­mi­je, glas­no vi­ču: “Lab­ba­ika! Ov­dje sam!” Po­dri­je­tlo Cr­nog ka­me­na, oblo­že­nog sre­brom i ugra­đe­nog u juž­ni dio Ka­be, do da­nas je os­ta­lo za­go­net­ka. Ge­olo­zi ga sma­tra­ju me­te­ori­tom koji je pri­je ne­ko­li­ko ti­suć­lje­ća pao s ne­ba, a mus­li­man­ski su vjer­ni­ci si­gur­ni da po­tje­če iz raj­skog vr­ta. Ka­žu da ga je Adam po­nio kad je pro­tje­ran iz ra­ja. Le­gen­da ka­že da je ar­kan­đeo Ga­bri­jel ka­men kas­ni­je dao Abra­ha­mu, koji je na nje­mu sa­gra­dio hram u sve­tom okru­gu oko Me­ke. U sve­ti grad smi­ju ući sa­mo mus­li­ma­ni, os­ta­le za­us­tav­lja­ju na kon­trol­nim mjes­ti­ma 15 km od gra­da; iz­nad Me­ke ne smi­ju le­tje­ti zra­ko­plo­vi, ni­je­dan “ne­vjer­nik” ne smi­je vi­dje­ti sre­di­šte is­lam­skog svi­je­ta. Hodočasnici koji su­dje­lu­ju u ha­džu mo­ra­ju se pod­vrg­nu­ti stro­gom obre­du: vri­je­me ho­do­čaš­ća (zad­nji mje­sec islamske go­di­ne) i odje­ća stro­go su pro­pi­sa­ni; svi mu­škar­ci no­se tra­di­ci­onal­nu ho­do­čas­nič­ku odje­ću, ihram, jer u sve­tom okru­gu ne­ma sta­le­ških raz­li­ka, oso­bi­to ne vanj­skih. Svi se mus­li­ma­ni pri­je sva­kod­nev­ne mo­li­tve mo­ra­ju opra­ti vo­dom (u pus­ti­nji iz­nim­no očis­ti­ti pi­je­skom). Vo­da s iz­vo­ra Zem­ze­ma, ne­po­sred­no uz Ve­li­ku dža­mi­ju, mi­li­ju­ni­ma je ho­do­čas­ni­ka je­di­na vo­da u ko­joj se smi­ju opra­ti ti­je­kom ho­do­čaš­ća. Tri­put go­diš­nje tom vo­dom očis­te i Ka­bu. Ti­je­kom pe­tod­nev­nih vjer­skih duž­nos­ti u Me­ki svi hodočasnici mo­ra­ju biti odje­ve­ni u bi­je­lu odje­ću; jed­no­lič­nost ko­ja oz­na­ča­va

Dva mi­li­ju­na mus­li­ma­na po­sje­ti Me­ku go­diš­nje. “Ov­dje sam!”, vi­ču uz Ka­bu

nji­ho­vu jed­na­kost pred Ala­hom, bez ob­zi­ra na druš­tve­ni ili ne­ki dru­gi po­lo­žaj.

Re­do­vi­ti ne­re­di na uli­ca­ma

Osim glu­ma­ca, pje­va­ča, no­vi­na­ra, vjer­ski obred u Me­ki obav­lja­ju i poz­na­ti no­go­me­ta­ši po­put fran­cu­skih no­go­me­ta­ša, igra­ča Re­al Ma­dri­da, Ka­ri­ma Ben­ze­me te zvi­jez­de i naj­skup­ljeg igra­ča Man­c­hes­ter Uni­te­da Pa­ula Pog­be, ali i jed­nog od naj­bo­ljih igra­ča Ar­se­na­la, Ni­jem­ca Me­su­ta Özi­la i igra­ča Bar­ce­lo­ne, Tur­či­na Ar­de Tu­ra­na i mno­gih dru­gih. Sve­ti grad Me­ka Sa­udij­skoj Ara­bi­ji ne da­je sa­mo po­li­tič­ku već i gos­po­dar­sku moć. Na­ime, Sa­udij­ska Ara­bi­ja od ho­do­čaš­ća sva­ke go­di­ne zarađuje iz­me­đu 15 i 20 mi­li­jar­di do­la­ra. Sa­mo od žr­tvo­va­nja ova­ca, što je oba­ve­za, Saudijci za­ra­de vi­še od 700 mi­li­ju­na do­la­ra. Res­to­ra­ni, put­nič­ke agen­ci­je, avi­okom­pa­ni­je i mo­bil­ni ope­ra­te­ri za­ra­de mi­li­ju­ne, a vla­da pro­fi­ti­ra za­hva­lju­ju­ći po­re­zi­ma. U sve­tom gra­du Me­ki, rod­nom mjes­tu is­la­ma, naj­vi­še su ci­je­ne naj­ma ne­kret­ni­na. Ho­te­li u bli­zi­ni cen­tral­nog mjes­ta ha­dža no­će­nje na­pla­ću­ju i po 600 eura. Iz­u­zet­no vi­so­ke gra­đe­vi­ne ras­tu pre­ma ne­bu iz­nad Me­ke ne­vje­ro­jat­nom br­zi­nom. Sto­lje­ći­ma sta­re lo­ka­ci­je sto­je uz luk­suz­ne ho­te­le u ko­ji­ma ve­ći­na ha­dži­ja se­bi ne mo­že pri­ušti­ti no­će­nje. Pro­da­ja su­ve­ni­ra ti­je­kom ha­dža još je je­dan od unos­nih pos­lo­va u Me­ki. Zbog po­li­ti­ke Sa­udij­ske Arabije ko­ju zad­njih 30-ak go­di­na provodi nad zem­lja­ma u re­gi­ji, vječ­ni mir, koji je ne­koć vla­dao u sve­tom gra­du, pos­tao je kr­hak. U sve­tom is­lam­skom gra­du doš­lo je 1979. do kr­va­vih okr­ša­ja iz­me­đu si­gur­nos­nih sna­ga Sa­udij­ske Arabije i ho­do­čas­ni­ka iz Ira­na. Ta­da je po­gi­nu­lo ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di. U zad­njih 30-ak go­di­na ni­je proš­lo ni­jed­no ho­do­čaš­će bez su­ko­ba i žr­ta­va. Da je zah­tjev ne­kih is­lam­skih ze­ma­lja za in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju sve­ti­šta Me­ke oprav­dan, do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca ka­ko je još 2005. umi­rov­lje­ni ame­rič­ki ge­ne­ral Ralph Pe­ters, sa­vjet­nik biv­šeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ge­or­gea Bu­sha i bli­zak su­rad­nik biv­šem mi­nis­tru obra­ne Do­nal­du Rum­sfel­du, go­vo­rio da će još kr­vi biti pro­li­ve­no na Bli­skom is­to­ku i da bi mus­li­man­ski svi­jet bio zdra­vi­ji ka­da bi sve­ti­šta Me­ka i Me­di­na bi­la in­ter­na­ci­ona­li­zi­ra­na. Nji­ma bi, po Pe­ter­so­vu vi­đe­nju, vla­da­lo ro­ti­ra­ju­će vi­je­će pred­stav­ni­ka iz naj­ve­ćih svjet­skih mus­li­man­skih ško­la i po­kre­ta “sve­te islamske dr­ža­ve” – ne­ka vr­sta mus­li­man­skog su­per Va­ti­ka­na, gdje bu­duć­nost ve­li­ke vje­re mo­že biti ras­prav­lje­na, a ne već od­lu­če­na.

ODREĐUJU TKO MO­ŽE DOĆI, A TKO NE Sa­udij­ska Ara­bi­ja jed­nos­tav­no je pri­svo­ji­la to mus­li­man­sko svetište i odre­đu­je tko mo­že, a tko ne mo­že do­la­zi­ti, što sme­ta dru­gim vjer­ni­ci­ma

1. Bar­ce­lo­nin igrač, Tur­čin Ar­da Tu­ran u Me­ki za vri­je­me ho­do­čaš­ća 2. Igrač Man­c­hes­ter Uni­te­da Pa­ul Pog­ba us­pio je i sel­fie sni­mi­ti is­pred Ka­be 3. Me­su­ta Özil u sve­ti­štu 4. Ka­rim Ben­ze­ma ta­ko­đer je išao na ho­do­čaš­će u Me­ku 4

Ti­je­kom pe­tod­nev­nih vjer­skih duž­nos­ti u Me­ki svi hodočasnici mo­ra­ju biti odje­ve­ni u bi­je­lu odje­ću, jed­no­lič­nost oz­na­ča­va nji­ho­vu jed­na­kost pred Ala­hom 3

1

2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.