Zbog stu­de­na­ta Aka­de­mi­je sam sa­da jed­nom no­gom u Za­gre­bu

Mo­ni­ka Le­sko­var nas­tu­pi­la uz gi­ta­ris­ta Pe­tri­ta Çe­kua u Kne­že­vu dvo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis.derk@ve­cer­nji.net

Pros­lav­lje­na hr­vat­ska vi­olon­če­lis­ti­ca Mo­ni­ka Le­sko­var od ove je go­di­ne do­cen­ti­ca na za­gre­bač­koj Mu­zič­koj aka­de­mi­ji De­nis Derk To je do­is­ta bio re­ci­tal za pam­će­nje. U Kne­že­vu dvo­ru u Du­brov­ni­ku cje­lo­ve­čer­nji su kon­cert odr­ža­li omi­lje­na vi­olon­če­lis­ti­ca Mo­ni­ka Le­sko­var i ni­šta ma­nje omi­lje­ni gi­ta­rist Pe­trit Çe­ku. Umjet­ni­ci slič­na umjet­nič­kog sen­zi­bi­li­te­ta, po­šte­nog pris­tu­pa glaz­bi i de­cent­nih emo­ci­ja iz­vo­di­li su dje­la Co­rel­li­ja, Sc­hu­ber­ta, Sr­đa­na De­di­ća, Gra­na­do­sa i De Fal­le u aran­žma­ni­ma Val­te­ra De­špa­lja i Dar­ka Pe­tri­nja­ka i pu­bli­ku na­tje­ra­li na du­go­traj­no, va­tre­no odo­bra­va­nje. Ka­ko je uop­će doš­lo do ove ne baš tak čes­te kon­cer­te kom­bi­na­ci­je vi­olon­če­la i gi­ta­re, pi­ta­mo na­šu pros­lav­lje­nu vi­olon­če­lis­ti­cu?

Sa­da se sve pok­lo­pi­lo

– Mi već pu­no go­di­na sva­ko ma­lo ne­što za­jed­no od­svi­ra­mo. No ovo je pr­vi put da su­ra­đu­je­mo na re­ci­ta­lu. To smo du­go htje­li, ali sa­da se sve pok­lo­pi­lo. Za­hva­lju­ju­ći pro­fe­so­ru Val­te­ru De­špa­lju ima­mo i dos­ta re­per­to­ara jer se ni­je pu­no lju­di po­sve­ti­lo to­me da na­pra­vi aran­žma­ne za ins­tru­men­te kak­vi su gi­ta­ra i vi­olon­če­lo – ka­že Mo­ni­ka na­kon od­lič­no po­sje­će­nog kon­cer­ta koji ni­su pro­pus­ti­li mi­nis­tri­ca kul­tu­re Ni­na Obu­ljen Kor­ži­nek, skla­da­telj Du­brav­ko De­to­ni, v. d. in­ten­dan­ta Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra Mla­den Tar­buk, pi­ja­nis­ti­ca Du­brav­ka Tom­šič Sre­bot­njak, pre­vo­di­te­lji­ca Xe­nia De­to­ni, skla­da­telj Fra­no Đu­ro­vić, iz­da­vač Se­id Ser­da­re­vić, po­vjes­ni­čar Ivo Ba­nac... Bio je tu i Ga­vel­lin glu­mac Oz­ren Gra­ba­rić ko­jeg oče­ku­je nas­tup na po­s­ljed­njoj dram­skoj pre­mi­je­ri ovo­go­diš­njih Iga­ra i koji ne pro­pu­šta ni­je­dan fes­ti­val­ski kon­cert. A za­jed­nič­ki nas­tup Mo­ni­ke i Pe­tri­ta svo­ju je pre­mi­je­ru imao na mi­ni gos­to­va­nju u Priz­re­nu i Pri­šti­ni. Za du­bro­vač­ki bis sklad­ni vi­olon­če­lis­tič­ko-gi­tar­ski du­et iz­veo je obra­du pje­sme slav­nog kan­ta­uto­ra Le­onar­da Co­he­na “Hal­le­lu­jah”. Ima­ju li još slič­nih sklad­bi na svom re­per­to­aru? – Pa i ne­ma­mo. To nam je spon­ta­no pa­lo na pa­met, jer je Le­onard Co­hen ne­dav­no umro, a mi smo raz­miš­lja­li što bi­smo mo­gli od­svi­ra­ti pu­bli­ci na pok­lon – ve­li Mo­ni­ka ko­ja je od ove go­di­ne do­cen­ti­ca na Mu­zič­koj aka­de­mi­ji u Za­gre­bu. Zna­či li to da se vra­ti­la u hr­vat­ski glav­ni grad? – Ra­dim na za­gre­bač­koj Aka­de­mi­ji, ali i da­lje imam svo­je ino­zem­ne aran­žma­ne, i da­lje ću svi­ra­ti u kvar­te­tu, ima­ti so­lo nas­tu­pe... Ali Zagreb me sa­da po­ve­zu­je uz stu­den­te i to­me se ja­ko ve­se­lim. Sa­da sam jed­nom no­gom u Za­gre­bu, iako sam i ra­ni­je uvi­jek bi­la pri­sut­na u tom gra­du – ve­li umjet­ni­ca ko­ju pi­ta­mo ho­će li sa­da na­ći vi­še vre­me­na za di­sko­graf­ske snim­ke. – Imam ne­ke ide­je i na­dam se da ću ih us­pje­ti re­ali­zi­ra­ti. Već du­go ni­sam sni­mi­la kom­pak­t­nu plo­ču – ve­li umjet­ni­ca ko­ja je odu­šev­lje­na akus­ti­kom Kne­že­va dvo­ra.

Mi­ni fes­ti­val u Oso­ru

– Me­ni je tu uvi­jek bi­lo li­je­po svi­ra­ti. Svi­ra­la sam već kao ma­la, a sa­da sam ima­la ne­ko­li­ko go­di­na pa­uze. Ovaj kon­cert na Igra­ma bio mi je ja­ko va­žan i ja­ko me ve­se­lio. Bo­ja­la sam se da će biti bu­ke, jer su de­ci­be­li ge­ne­ral­no go­vo­re­ći is­pu­ni­li Du­brov­nik, ali ka­da su se vra­ta dvo­ra za­tvo­ri­la, nas­tu­pi­la je pre­kras­na ti­ši­na, upra­vo ide­al­na za ova­kav naš pro­gram. Na­ma umjet­ni­ci­ma ti­ši­na je ap­so­lut­no po­treb­na – ve­li Mo­ni­ka. A iz Du­brov­ni­ka Mo­ni­ka je ot­pu­to­va­la u Osor gdje je na ta­moš­njem fes­ti­va­lu oče­ku­je mi­ni fes­ti­val s tri kon­cer­ta, i to tre­ću go­di­nu za­re­dom. U osor­skoj ka­te­dra­li već je po­no­vi­la kon­cert s Pe­tri­tom, a u če­t­vr­tak 3. ko­lo­vo­za na re­du je nas­tup na ko­jem svi­ra­ju i vi­oli­nis­ti Gi­ovan­ni Gu­zzo i Mi­ri­jam Con­t­zen, vi­olis­ti Alek­san­dar Mi­lo­šev i Marko Gje­ne­ro, vi­olon­če­list Pi­er­re Do­umen­ge i pi­ja­nist Gi­usep­pe An­da­lo­ro. Tre­ći je nas­tup u ne­dje­lju 6. ko­lo­vo­za, a s is­tim sas­ta­vom glaz­be­ni­ka Mo­ni­ka će iz­ves­ti dvi­je fes­ti­val­ske na­rudž­be, i to In­tro­du­zi­one, te­ma e va­ri­azi­oni Iva­na Jo­si­pa Sken­de­ra te Al­ke­mi­ča­ra za elek­tro­ni­ku i vi­olon­če­lo Ti­bo­ra Szi­ro­vic­ze.

Re­ci­tal sa Pe­tri­tom već je po­no­vi­la na Oso­ru, gdje je oče­ku­ju još dva kon­cer­ta

GRGO JELAVIĆ/PIXSELL

Mo­ni­ka Le­sko­var i Pe­trit Çe­ku na od­lič­nom fes­ti­val­skom nas­tu­pu u du­bro­vač­kom Kne­že­vu dvo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.