“Ma­lo bla­go” i moć­na pri­ča

Gos­to­va­nje Grad­skog po­zo­ri­šta Ja­za­vac iz Ba­nje Lu­ke u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net

Re­da­te­lji­ca Sla­đa­na Ki­li­bar­da do­bro je poz­na­ta za­gre­bač­koj pu­bli­ci jer je u Ga­vel­li re­ži­ra­la ve­li­ki hit, pred­sta­vu “Ko­lo­voz u okru­gu Osa­ge” Bo­ja­na Ra­do­vić Tri že­ne, tri ge­ne­ra­ci­je jed­ne obi­te­lji i nji­ho­ve ži­vot­ne pri­če. Ži­vo­ti tih že­na ome­đe­ni su, i odre­đe­ni, mu­škar­ci­ma u ko­je su se za­lju­bi­le: ba­ka je u sret­nom bra­ku koji tra­je de­set­lje­ći­ma, nje­nu kćer os­ta­vio je i op­ljač­kao muž ovis­nik, a nje­zi­na je unu­ka os­ta­la trud­na od­mah na­kon ma­tu­re.

U Va­ra­ždi­nu na kaj­kav­skom

To je “Ma­lo bla­go”, dra­ma su­vre­me­ne ir­ske glu­mi­ce i dra­ma­ti­čar­ke Ela­ine Murp­hy (pra­izve­den na Du­blin Frin­ge Fes­ti­val 2008. go­di­ne). U Hr­vat­skoj ga iz­vo­di HNK Va­ra­ždin kao su­vre­me­ni tekst adap­ti­ran na kaj­kav­ski, a pred­zad­nje ve­če­ri Ljet­nih no­ći Te­atra Exit u Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt vi­dje­li smo “Ma­lo bla­go” u iz­ved­bi Grad­skog po­zo­ri­šta Ja­za­vac iz Ba­nje Lu­ke. Ta­mo je ovu moć­nu žen­sku pri­ču re­ži­ra­la Sla­đa­na Ki­li­bar­da, do­bro poz­na­ta i za­gre­bač­koj te­atar­skoj pu­bli­ci, jer upra­vo je ona re­ži­ra­la ve­li­ki hit Dram­skog ka­za­li­šta Ga­vel­la “Ko­lo­voz u okru­gu Osa­ge”. U “Ma­lom bla­gu” ona pri­ču pos­tav­lja u hlad­no okru­že­nje ku­pa­oni­ce s cr­no-bi­je­lim plo­či­ca­ma (sce­no­gra­fi­ja Dra­ga­ne Pur­ko­vić Ma­can) u ko­jem tek sta­rost mo­de­la ma­ši­na za pra­nje rub­lja ot­kri­va i dob ju­na­ki­nje ko­joj ta ma­ši­na pri­pa­da. Sve je ov­dje na le­đi­ma tri­ju glu­mi­ca: Na­ta­še Ivan­če­vić, Sla­đa­ne Zr­nić i Be­lin­de Bo­žič­ko­vić, a sve tri o d trenutka ka­da se po­ja­ve na sce­ni pu­bli­ku dr­že “na dla­nu”. No, po­seb­no je dojm­lji­va Na­ta­ša Ivan­če­vić u ulo­zi ba­ke. Nje­zi­na je ulo­ga pi­sa­na ta­ko da iz pu­bli­ke iz­ma­mi naj­vi­še smi­je­ha, ali i naj­vi­še su­osje­ća­nja. Ona tu­ma­či lik že­ne ko­ju, uz bri­gu o kće­ri i unu­ci, raz­di­re spoz­na­ja da je nje­zin vo­lje­ni muž ne­mo­ćan u kre­ve­tu na­kon mo­žda­nog uda­ra.

Od ko­me­di­je do tra­ge­di­je

Ur­ne­bes­ne su nje­zi­ne sce­ne kod gi­ne­ko­lo­ga, ali i one u ko­ji­ma ku­pu­je vi­bra­tor u sex-sho­pu da bi ga u da­nom tre­nut­ku pro­naš­la za­bo­rav­lje­nog u or­ma­ru i po­ku­ša­la se nji­me i pos­lu­ži­ti. No, ve­li­či­na nje­zi­na glu­mač­kog umi­je­ća dos­lov­no uda­ra gle­da­te­lje u onom dje­li­ću trenutka ka­da ko­me­di­ja, baš kao u stvar­nom ži­vo­tu, pos­ta­je tra­ge­di­ja. I sa­da, ka­da su Ljet­ne no­ći Te­atra Exit došle kra­ju, i za lje­to 2017. još jed­nom tre­ba po­hva­li­ti ini­ci­ja­ti­vu Mat­ka Ra­gu­ža, rav­na­te­lja Exi­ta, koji Za­grep­ča­ne ni ti­je­kom sr­p­nja ne os­tav­lja bez ka­za­liš­nih do­ga­đa­ja, a po­seb­no nje­gov trud da u ok­vi­ru ko­mor­nih pred­sta­va (jer ve­će ne sta­nu na sce­ni u atri­ja MUO-a) gle­da­te­lji­ma po­nu­di pred­sta­ve vri­jed­ne vre­lih no­ći u mra­ku ka­za­li­šta bez kro­va.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/PIXSELL

Be­li­da Bo­žič­ko­vić (li­je­vo) kao unu­ka i Na­ta­ša Ivan­če­vić kao ba­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.