Ras­pro­da­ni svi dre­so­vi, ša­lje li Ze­kić Co­cua na bur­zu?

Ze­kić: Kod nas se čes­to igra­ju po­vi­jes­ne utak­mi­ce! Ali ova do­is­ta jest takva. Tko zna ka­da će se opet uka­za­ti ovak­va pri­li­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Od 2009. go­di­ne i Sla­vi­je ni­je bi­lo ovak­ve utak­mi­ce kao što je ogled Osi­je­ka i PSV-a (20.30 sa­ti, HNTV). Gol pred­nos­ti, pun sta­di­on i slav­ni su­par­nik Gra­di­mir Đu­ka­rić Osi­jek po­nov­no ži­vi za no­go­met. Još od slav­ne utak­mi­ce pro­tiv pra­ške Sla­vi­je u je­sen 2000. grad ni­je bio u tak­voj no­go­met­noj groz­ni­ci. Dan i pol uoči utak­mi­ce pro­da­no je ne­što vi­še od 11.000 ulaz­ni­ca, a re­do­vi pred bla­gaj­nom sta­di­ona i da­lje ni­su ni­šta ma­nji, ali sa­mo za mjes­ta na ve­li­koj za­pad­noj tri­bi­ni jer su ulaz­ni­ce za sve os­ta­le zo­ne sta­di­ona već pro­da­ne. Dan-dva, do sri­je­de pos­li­je­pod­ne, čak ni no­ve bi­je­lo-pla­ve gar­ni­tu­re dre­so­va ni­je bi­lo u pro­da­ji u služ­be­noj klup­skoj tr­go­vi­ni jer su svi bi­li ras­pro­da­ni!

Smi­ri­ti uz­bur­ka­ne emo­ci­je

U vri­je­me dok je tre­ner PSV-a u Phil­lip Co­cu or­ga­ni­zi­rao po­s­ljed­nji tre­ning svo­je mom­ča­di uoči utak­mi­ce, zvuč­na ku­li­sa bi­la mu je na­vi­jač­ki ka­ru­sel Osi­je­ko­vih na­vi­ja­ča koji je de­fi­li­rao gra­dom. Bi­la je to buč­na do­bro­doš­li­ca za ono što mu se spre­ma su­tra, a to je pun sta­di­on. Kri­la­ti­ca “Po­kre­ni­mo grad”, pod ko­jom su no­vi vlas­ni­ci klu­ba pri­je go­di­nu i pol pre­uze­li Osi­jek, opip­lji­vi­ja je ne­go ikad pri­je. Uoči utak­mi­ce ka­ri­je­re ove ge­ne­ra­ci­je bi­je­lo-pla­vih tre­ner Osi­je­ka Zo­ran Ze­kić pri­hva­tio se ulo­ge psi­ho­lo­ga, igra­či­ma ne do­zvo­lja­va da po­le­te u eufo­ri­ji. – Ne mo­že­mo po­bje­ći od či­nje- ni­ce ka­ko je ovo za nas po­vi­jes­na utak­mi­ca. Mo­ja naj­ve­ća ulo­ga sa­da je da spu­štam eufo­ri­ju, smi­ru­jem emo­ci­je i da što bis­tri­je gla­ve uđe­mo u utak­mi­cu – po­s­vje­do­čio je Ze­kić koji bi Phil­li­pu Co­cuu mo­gao pot­pi­sa­ti ot­kaz. Ni­zo­zem­ski me­di­ji, na­ime, na­ve­li­ko pi­šu ka­ko će utak­mi­ca u Grad­skom vr­tu tre­ne­ru PSV-a biti sud­bo­nos­na, u slu­ča­ju po­ra­za i po­s­ljed­nja na klu­pi ni­zo­zem­skog ve­li­ka­na. Tre­ne­ra Osi­je­ka pro­ble­mi ri­va­la ne za­ni­ma­ju, ima on i do­volj­no svo­jih bri­ga. – Ima­mo ma­lih pro­ble­ma s dvo­ji­com-tro­ji­com no­go­me­ta­ša koji vu­ku oz­lje­de još iz Ein­d­ho­ve­na i upit­ni su za utak­mi­cu – po­ža­lio se Ze­kić koji je ime­na za utak­mi­cu upit­nih no­go­me­ta­ša za­dr­žao za se­be. Bu­de li zdrav­s­tve­ni bil­ten do­zvo­lja­vao, na te­ren će is­tr­ča­ti is­tih 11 ju­na­ka po­bje­de u Phi­lips Are­ni. – Ima­mo 1:0, ali taj re­zul­tat ne­će­mo bra­ni­ti. Bit će nam te­že ne­go u Ein­d­ho­ve­nu, ali ne smi­je­mo si do­zvo­li­ti ner­vo­zu, ja­ko će biti bit­no ka­ko će­mo ući u utak­mi­cu i ko­li­ko će nam to da­ti sa­mo­po­uz­da­nja – ka­že Ze­kić. Pet pu­ta je PSV u no­ka­ut-fa­zi Ue­fi­nih na­tje­ca­nja pr­vu utak­mi­cu iz­gu­bio kod ku­će i pet pu­ta je is­pao! Ne­će valj­da Osi­jek pok­va­ri­ti tak­vu tra­di­ci­ju. Me­đu 58 tre­ne­ra u 3. pret­ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sku li­gu tro­ji­ca su hr­vat­skih, a me­đu nji­ma čak dvo­ji­ca Osje­ča­na. Zo­ran Ze­kić i Ne­nad Bje­li­ca. I obo­ji­ci su pre­pre­ke za play off ni­zo­zem­ske mom­ča­di. Odje­ci sen­za­ci­onal­ne po­bje­de iz Ein­d­ho­ve­na ču­li su se do Polj­ske, a Bje­li­ca vje­ru­je ka­ko ova ge­ne­ra­ci­ja bi­je­lo-pla­vih mo­že nad­ma­ši­ti eu­ro sla­vu one nje­go­ve iz je­se­ni 2000.

Bje­li­ca: Ze­kić sjaj­no ra­di

– Osi­jek je već u ovoj utak­mi­ci po­ka­zao ka­ko mo­že biti sen­za­ci­ja i da mo­že po­bi­je­di­ti PSV. Iako, uz­vrat će biti te­ži od pr­ve utak­mi­ce, jer u Ein­d­ho­ve­nu su igra­li bez op­te­re­će­nja, ali ja vje­ru­jem u Osi­jek – ko­men­ti­ra Bje­li­ca. S tre­ne­rom Osi­je­ka Zo­ra­nom Ze­ki­ćem krat­ko je di­je­lio svla­či­oni­cu u ma­tič­nom klu­bu i to u pre­mi­jer­noj se­zo­ni Pr­ve HNL 1992./93. Ta­da su bi­li mla­de Osi­je­ko­ve no­go­met­ne na­de, a če­t­vrt sto­lje­ća pos­li­je jed­ni od naj­per­s­pek­tiv­ni­jih hr­vat­skih tre­ne­ra mla­đe ge­ne­ra­ci­je. – Ze­kić po­ka­zu­je ve­li­ku tre­ner­sku kva­li­te­tu, Osi­jek je po­di­gao ne na vi­šu ra­zi­nu, već na res­pek­ta­bi­lan ni­vo. Vje­ru­jem ka­ko mo­že na­pra­vi­ti pu­no to­ga u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri. I Bje­li­ca sa svo­jim Lec­hom ima od­lič­nu pri­li­ku za pla­sman u play off Eu­rop­ske li­ge. Nje­gov Lech je iz Utrec­h­ta do­nio 0:0. – De­fen­ziv­no smo odi­gra­li od­lič­nu utak­mi­cu. Bit će to otvo­ren meč, ali mis­lim da su na­še šan­se za pro­la­zak re­alan odi­gra­mo li utak­mi­cu na ra­zi­ni one u Utrec­h­tu – ka­zao je Bje­li­ca.

Pet pu­ta PSV je gu­bio u pret­ko­li­ma kod ku­će i pet pu­ta is­pao. Ne­ka ta­ko bu­de i da­nas

DA­VOR JAVOROVIĆ/ PIXSELL

Ras­pro­dan Grad­ski vrt, Osi­jek će ima­ti sjaj­nu po­dr­šku

Phil­liph Co­cu bi u slu­ča­ju po­ra­za mo­gao biti biv­ši tre­ner ve­li­kog ni­zo­zem­skog klu­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.