Bje­la­no­vić: Jo­an zna ka­ko će s Dan­ci­ma

Ne­ka­da su Dan­ci va­ni bi­li ze­če­vi, pri­sje­ća se Bje­la­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net To­mis­lav Da­so­vić ZAGREB

Po­moć­nik sport­skog di­rek­to­ra Haj­du­ka kao igrač Var­tek­sa imao je vr­lo ne­ugod­no is­kus­tvo s Brön­d­byem pri­je 16 go­di­na Var­teks je u je­sen 2001. go­di­ne sen­za­ci­onal­no iz­ba­cio As­ton Vil­lu u 1. ko­lu Ku­pa Ue­fe, a u slje­de­ćoj run­di na­su­kao se na oš­tre dan­ske hri­di: u Va­ra­ždi­nu je pro­tiv Brön­d­bya bi­lo 3:1, uz Bje­la­no­vi­ćev po­go­dak, a u Ko­pen­ha­ge­nu zas­tra­šu­ju­ćih 5:0 za Dan­ce. – U Va­ra­ždi­nu smo ih do­bi­li la­ko, bi­li su me­ka­ni, pa­li su go­to­vo bez ot­po­ra, i to nas je za­va­ra­lo, pa smo u uz­vrat­nu utak­mi­cu uš­li pre­opu­šte­ni. A ta­mo su nas pre­ga­zi­li, bi­li su go­ro­pad­ni i ugu­ra­li su i nas i lop­tu u gol – pri­sje­ća se Sa­ša i do­da­je: – Go­vo­rio sam Car­ril­lu o toj utak­mi­ci. Ka­zao mi je: ‘Eto, vi ste do­bi­li pet ko­ma­da, mi ni­ti je­dan.’ Slo­ži­li smo se da Haj­duk da­nas ima vr­lo do­bar re­zul­tat uoči uz- vra­ta, ali i opa­san, vr­lo opa­san. Pu­no je go­di­na proš­lo od ta­da, tko će zna­ti kak­vi su Dan­ci da­nas na gos­to­va­nji­ma.

Na­vik­nu­ti na pri­ti­sak

Split je u eufo­ri­ji, Dan­ce će do­če­ka­ti pun Po­ljud. Do­no­si li tak­vo oz­ra­čje i ner­vo­zu me­đu igra­če Haj­du­ka? – Htio-ne htio, Haj­du­ko­vi igra­či mo­ra­ju se na­vik­nu­ti na ži­vot pod pri­ti­skom i oni su na to već otu­pje­li. Svjes­ni su ko­li­ko no­si jed­na takva utak­mi­ca i to što nas če­ka pun sta­di­on za nas mo­že biti sa­mo po­ti­caj­no. Za­mis­li­te sa­mo su­prot­nu si­tu­aci­ju, da igra­mo bez pu­bli­ke – nas­tav­lja Bje­la­no­vić, čovjek sa 142 nas­tu­pa u Hr­vat­skoj li­gi u dre­so­vi­ma Za­dra, Is­tre, Di­na­ma (sa­mo je­dan) i Var­tek­sa, te jed­nim nas­tu­pom za A re­pre­zen­ta­ci­ju. Pri­ča li se u Haj­du­ku i o der­bi­ju s Di­na­mo? – Ne, Di­na­mo se uop­će ne spo­mi­nje. On će biti te­ma od pet­ka – uz­vra­ća Bje­la­no­vić. Ho­će li se Haj­duk još po­ja­ča­ti? – Ovi­si to o pu­no fak­to­ra, naj-

Po­ljud­ski sta­di­on je ras­pro­dan, igrat će se pred vi­še od 26.000 gle­da­te­lja

vi­še na­rav­no o bu­dže­tu, kao i o re­zu­ta­tu. Sve će se is­kris­ta­li­zi­ra­ti u slje­de­ćih 20 da­na, ka­da će­mo zna­ti na će­mo ima­ti jas­ni­ju sli­ku zah­tje­va ko­je tra­ži se­zo­na. Ovi­si pu­no to­ga i o da­naš­njem is­ho­du pro­tiv Da­na­ca. Uglav­nom, ima­mo mi pri­prem­ljen i plan A, i plan B, ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu tre­ne­ra Car­ril­la, sport­skog di­rek­to­ra Bran­ca i me­ne je sva­kod­nev­na i in­ten­ziv­na, dje­lu­je­mo za­is­ta kao do­bro uigra­ni tim – do­da­je Bje­la­no­vić hva­le­ći struč­nost pr­vo­ga čo­vje­ka stru­ke. – Na­ša mom­čad ima pre­poz­nat­lji­ve obri­se, ima kon­ti­nu­itet do­brih re­zul­ta­ta i kon­kre­tan bo­dov­ni uči­nak. To je zas­lu­ga tre­ne­ra Car­ril­la i do­kaz da do­bro ra­di. Ina­če, Dan­ci su ju­čer po sli­je­ta­nju u Split do­ži­vje­li kli­mat­ski šok: iz Ko­peh­na­ge­na su kre­nu­li s 21 stup­nja Cel­zi­ja, a u Spli­tu ih je do­če­ka­lo +35. U po­s­ljed­njem ko­lu dan­skog pr­vens­tva za­bi­li su Lyn­g­byu pet ko­ma­da (5:3) uz tri po­got­ka ras­pu­ca­no­ga La­ssea Chris­ten­se­na.

Tra­di­ci­ja uz bi­je­le

Pri­je 30 go­di­na bi­je­li su eli­mi­ni­ra­li Dan­ce na je­da­na­es­ter­ce. Bi­li su im tvrd orah

Tra­di­ci­ja ide na ru­ku Spli­ća­ni­ma. Pri­je toč­no 30 go­di­na, na­kon 0:0 u gos­ti­ma, iz­ba­ci­li su dan­ski Aal­borg na je­da­na­es­ter­ce, a us­to u po­s­ljed­nje tri sezone bi­li su us­pješ­ni u 3. pret­ko­lu Eu­rop­ske li­ge eli­mi­ni­rav­ši ka­zah­s­tan­ski Šah­ter Ka­ra­gan­di, nor­ve­ški Strom­god­set i ukra­jin­sku Olek­san­dri­ju.

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Nikola Vla­šić s ne­pu­nih 20 go­di­na da­nas igra 23. eu­rop­sku utak­mi­cu za Haj­duk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.