Cvi­ta­no­vić: Ne­ma pri­ti­ska, vo­lim ja sve ovo, vo­lim taj adre­na­lin

Čud­no – tre­ner Di­na­ma ka­že da će Nor­ve­ža­ni i da­nas igra­ti za­tvo­re­no, svo­ju igru, a igra­či Di­na­ma oče­ku­ju da će se otvo­ri­ti, da će biti pros­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Ro­bert Ju­na­ci

Di­na­mu tra­di­ci­onal­no, pa i kad je imao ja­če mom­ča­di, u Skan­di­na­vi­ji ne ide do­bro, a da­naš­nji Di­na­mo ni­je nas još uvje­rio da nje­go­ve utak­mi­ce pro­tiv su­par­ni­ka ka­kav je Odd mo­že­mo mir­no če­ka­ti. Na­ime, iz­da­nja Di­na­ma od po­čet­ka sezone ni­su na­vi­ja­či­ma do­ni­je­la uvje­re­nje ka­ko je sve pos­lo­že­no. Ni­je ni mo­glo biti kad je pro­mi­je­njen tre­ner na po­čet­ku se­zo­nu, tri da­na pri­je pr­ve utak­mi­ce. Sto­ga tek tre­ba vi­dje­ti ko­li­ko će vre­me­na tre­ba­ti da pla­vi do kra­ja po­hva­ta­ju ide­je no­vog tre­ne­ra Ma­ri­ja Cvi­ta­no­vi­ća. – Vri­je­me mo­že biti pre­su­dan fak­tor u sve­mu to­me, ali to ne ovi­si sa­mo o me­ni. Pu­no vi­še to­ga ovi­si o mom­ča­di, ka­ko će i ka­da usvo­ji­ti mo­je ide­je. Mis­lim da smo na do­brom pu­tu, svi vje­ru­je­mo da će­mo se sret­ni vra­ti­ti iz Nor­ve­ške – ka­zao je pri­je pu­ta na uz­vrat­ni su­sret s Od­dom tre­ner Di­na­ma. Kao biv­ši igrač pla­vih, valj­da je na­vik­nuo na pri­ti­sak. No, sad je ipak u druk­či­joj ulo­zi, ta­da je bio je­dan od igra­ča, a da­nas je on ‘šef’.

Ne­mam pro­blem s pri­ti­skom

– Ne, ne­mam pro­ble­ma s pri­ti­skom, već osje­ćam po­zi­ti­van adre­na­lin. Cilj mi je da iz­gle­da­mo kao mom­čad, ra­dim sve što mo­gu ka­ko bi­smo se po­pra­vi­li kao mom­čad. Ne­ma pri­ti­ska, sa­mo po­zi­tiv­no uz­bu­đe­nje. Sre­tan sam i želim biti tre­ner Di­na­ma, ka­da bi sve ovo ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na me­ne, ne bih bio tre­ner. Vo­lim ovak­ve si­tu­aci­je – mir­no ka­že Cvi­ta­no­vić ko­jem je u Nor­ve­škoj os­nov­ni cilj pro­la­zak u play-off Eu­rop­ske li­ge ka­ko bi se on­da u pe­tak na­šao u ždri­je­bu. Do­du­še, raz­go­va­ra­ju­ći s njim i s igra­či­ma, kao da Odd vi­de raz­li­či­tim oči­ma. – Ne­će Odd ni sad kre­nu­ti otvo­re­na gar­da, mis­lim da oni ne­će mi­je­nja­ti svoj na­čin igre, da će vre­ba­ti iz kon­tra­na­pa­da – ka­že tre­ner pla­vih, dok druk­či­je mis­li ka­pe­tan Do­ma­goj An­to­lić: – Bo­lja smo mom­čad od Od­da, a vje­ru­jem da će se oni sa­da otvo­ri­ti, a tu bi­smo mi mo­gli ima­ti pu­no pri­go­da i pros­to­ra.

Bez Pi­va­ri­ća i So­se

Valj­da takva raz­li­či­ta oče­ki­va­nja od su­par­ni­ka ne­će utak­mi­cu za pla­ve us­mje­ri­ti u kri­vom smje­ru, no ova­ko os­ta­je do­jam da se za­pra­vo ne zna ka­kav će biti su­par­nik. Iako, sve ovi­si o Di­na­mu, pla­vi su bo­lji, ali to im ne­će pu­no zna­či­ti bu­du li ra­di­li gre­ške kak­ve su ra­di­li u do­sa­daš­njim utak­mi­ca­ma ka­da su im su­par­ni­ci bez pro­ble­ma ‘pro­da­va­li’ kon­tra­na­pa­de. – Po­s­ljed­njih smo da­na ra­di­li na spre­ča­va­nju tih kon­tra­na­pa­da, svi vje­ru­je­mo da će to u bu­duć­nos­ti iz­gle­da­ti bo­lje – ka­zao je Fi­lip Ben­ko­vić koji je oz­dra­vio. – Du­go me ni­je bi­lo na te­re­nu pa sam se ma­lo pre­for­si­rao i za­to sam pre­sko­čio zad­nje dvi­je utak­mi­ce. Ot­pu­to­vao je i So­uda­ni, ali u zra­ko­plo­vu ni­je bi­lo Pi­va­ri­ća i So­se.

LU­KA STANZL/PIXSELL

Fer­nan­des, Si­ga­li i Hen­riqu­ez sa smi­je­škom su otiš­li u Nor­ve­šku, valj­da će se sa smi­je­škom i vra­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.