Opas­ni sli­jed vru­ćih da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Bo­že­na Ma­ti­je­vić bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Struč­nja­ci ka­žu da ni­ka­da do sa­da ni­je bi­lo ova­ko to­plog, toč­ni­je vru­ćeg sli­je­da od se­dam da­na za­re­dom, ali i vr­lo to­plih no­ći za­re­dom Knin 40, Ogu­lin 38, Gos­pić 37 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. Te su tem­pe­ra­tu­re iz­mje­re­ne ju­čer u 15 sa­ti. I drug­dje u Hr­vat­skoj ži­va se u ter­mo­me­tru vr­tje­la naj­češ­će iz­nad 35 stup­nje­va. Ako se to ta­ko mo­že re­ći, “naj­hlad­ni­je” je bi­lo na vr­hu Bi­oko­va (25), Za­vi­ža­nu (26) i na Pun­ti­jar­ki (29 stup­nje­va), a ka­da su i u pla­nin­skim vi­si­na­ma tem­pe­ra­tu­re bli­zu 30 stup­nje­va, mno­gi će re­ći da je “vrag od­nio ša­lu”. Ka­ko se u idu­ćim da­ni­ma naj­av­lju­ju čak i još ma­lo vi­še, pak­le­ni­je, tem­pe­ra­tu­re, sa svih stra­na plju­šte tvrd­nje i upo­zo­re­nja da sti­že naj­ja­či to­plin­ski val u po­s­ljed­njih 50 go­di­na, da nam sli­je­de do­sad naj­vi­še tem­pe­ra­tu­re, da nas če­ka pra­vi ljet­ni pa­kao.

Ne­ma pre­tje­ri­va­nja

Iako i sa­mi osje­ti­mo da svu­da oko nas ne­mi­li­ce pr­ži, a struč­nja­ci ka­žu i da ni­ka­da do sa­da ni­je bi­lo ova­ko to­plog, toč­ni­je vru­ćeg sli­je­da od se­dam da­na za­re­dom, ali i vr­lo to­plih no­ći za­re­dom, ne­ki ipak sma­tra­ju da se u ocje­na­ma i ko­ri­šte­nju bom­bas­tič­nih iz­ra­za mo­žda ma­lo pre­tje­ru­je. Je li baš ta­ko? – Ne­ma pre­tje­ri­va­nja. Upo­zo­re­nja su po­sve oprav­da­na. S ovim tem­pe­ra­tu­ra­ma ko­je sa­da ima­mo i ko­je nam sli­je­de ni­je se igra­ti. Po­go­to­vo ako ste va­ni, na otvo­re­nom, a pri­tom još i ra­di­te. Uos­ta­lom, ne tre­ba čak ni­ti ra­di­ti. Do­volj­no je ho­da­ti ili sa­mo sta­ja­ti pa da osje­ti­te ne­pod­noš­lji­vu vru­ći­nu – ka­žu nam u Dr­žav­nom hi­dro­me­te­oro­lo­škom za­vo­du, na či­joj se in­ter­net­skoj stra­ni­ci, u ru­bri­ci “Upo­zo­re­nja”, vr­lo jas­no mo­že vi­dje­ti da je ci­je­la Hr­vat­ska pre­kri­ve­na cr­ve­nom i na­ran­čas­tom bo­jom, što zna­či da je vri­je­me iz­u­zet­no opas­no, da su na ve­li­kom po­dru­čju mo­gu­će ve­li­ke šte­te i nez­go­de, i to u ve­ći­ni slu­ča­je­va s opas­noš­ću za ži­vot te da u idu­ćim da­ni­ma tre­ba biti spre­man i na iz­van­red­ne mje­re. – Šte­ta i ljud­ske žr­tve su mo­gu­će. Bu­di­te oprez­ni i re­dov­no se in­for­mi­raj­te o oče­ki­va­nim me­te­oro­lo­škim uvje­ti­ma. Bu­di­te svjes­ni ri­zi­ka koji je ne­iz­bje­žan – pi­še još na stra­ni­ci DHMZ-a. A na is­tom se mjes­tu mo­že doz­na­ti i to da će do kra­ja ovog tjed­na go­to­vo svu­da biti sun­ča- no i vru­će te vr­lo vru­će. U pe­tak je tek u gor­ju ma­la mo­guć­nost za lo­kal­ne nes­ta­bil­nos­ti, dok će u da­ne vi­ken­da plju­sko­vi s grm­lja­vi­nom biti vje­ro­jat­ni­ji u unu­traš­njos­ti. Po­seb­no se is­ti­če da će nam u zem­lji tra­ja­ti to­plin­ski val uz naj­vi­še dnev­ne tem­pe­ra­tu­re zra­ka uglav­nom iz­me­đu 35 i 40 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. No, ako su ne­ki mo­žda i sklo­ni za­bo­ra­vi­ti ka­ko je ne­ka­da bi­lo, pos­to­je u nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma za­pi­sa­ni po­da­ci iz ko­jih se mo­že doz­na­ti da je pak­le­nih vru­ći­na zna­lo biti i pri­je. Do­se­za­le su one i ta­da vi­še od 40 stup­nje­va. Re­ci­mo, do sa­da ap­so­lut­no naj­vi­ša tem­pe­ra­tu­ra zra­ka u Hr­vat­skoj, iz­mje­re­na pre­ma stan­dar­di­ma Svjet­ske me­te­oro­lo­ške or­ga­ni­za­ci­je, za­bi­lje­že­na je 4. ko­lo­vo­za 1981. u hla­du me­te­oro­lo­ške ku­ći­ce, u Plo­ča­ma, a iz­no­si­la je 42,8 Cel­zi­je­vih stup­nje­va.

I pri­je je bi­lo ek­s­trem­no vru­će

Knin se pak i ju­čer i pre­kju­čer ci­je­dio na 40 stup­nje­va, a is­ta dva da­na za­re­dom, s is­tom vi­si­nom dnev­ne tem­pe­ra­tu­re zra­ka, Knin su po­go­di­la 7. i 8. sr­p­nja 2013. Zna­či, ovo je sad već dru­gi put u po­vi­jes­ti mje­re­nja te pos­ta­je, još od 1949., da su u Kni­nu za­re­da­li iz­nim­no vru­ći da­ni. Imotski je, pri­mje­ri­ce, ju­čer gri­ja­lo 39,8 stup­nje­va, što je naj­vi­ša iz­mje­re­na dnev­na tem­pe­ra­tu­tra zra­ka na toj pos­ta­ji DHMZ-a, ali una­toč to­me, to­plin­ski re­kord ipak ni­je obo­ren. Za­pra­vo, re­kord se sa­mo iz­jed­na­čio jer je u Imot­skom do u zad­nju de­ci­ma­lu po­sve is­ta vru­ći­na iz­mje­re­na i 24. ko­lo­vo­za 2007. Us­to, za­nim­lji­vo je po­gled svr­nu­ti i na po­dat­ke u pla­nin­skim pre­dje­li­ma. Ju­čer je na Za­vi­ža­nu iz­mje­re­no 26 Cel­zi­je­vih stup­nje­va, a do sa­da naj­vi­ša tem­pe­ra­tu­ra zra­ka taj je ve­le­bit­ski vrh za­gri­ja­la 22. sr­p­nja 2013. ka­da su ta­mo bi­la 28,3 stup­nja.

Vru­ći­ne ko­je nas ovih da­na pr­že, a još će se i nas­ta­vi­ti, opas­ne su za ži­vot

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.