TO JE BOGATSTVO – KLUB SLAVNIH RODITELJA S ČE­TVE­RO I VI­ŠE DJE­CE

Što ih ima vi­še, to im je sre­ća ve­ća, mo­gli bi­smo za­klju­či­ti gle­da­ju­ći pa­ro­ve s do­ma­će sce­ne za ko­je su nji­ho­va dje­ca pra­vi smi­sao ži­vo­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ana Her­ceg sce­na@ve­cer­nji.net

Ve­li­ke su obi­te­lji odu­vi­jek u mo­di, a sre­ća u dje­ci. Broj­ne poz­na­te oso­be bogatstvo ne mje­re u ste­če­noj imo­vi­ni, ne­go u po­tom­ci­ma, a kod nas to po­seb­no vri­je­di u svi­je­tu no­go­me­ta. U klub “vi­šes­tru­kih” roditelja pri­je ne­ko­li­ko da­na po­s­ljed­nji se upi­sao biv­ši va­tre­ni, ne­ka­daš­nji iz­bor­nik na­še re­pre­zen­ta­ci­je i da­nas us­pje­šan tre­ner Igor Šti­mac, ko­jem je part­ne­ri­ca La­na Bu­cat ro­di­la si­na Ni­ku. Ma­le­ni je njoj dru­go di­je­te, a Igo­ru pe­to. Na­ime, iz pr­vog bra­ka sa Su­za­nom Šti­mac biv­ši ka­pe­tan Haj­du­ka ima 26-go­diš­njeg si­na Lu­ku, 21-go­diš­nju kćer Mi­ju i 18-go­diš­nju Deu. Pri­je pet go­di­na La­na i on bi­li su pre­sret­ni kad im se ro­dio sin Ivan.

Dje­ca su smi­sao ži­vo­ta

Pri­je ne­pu­nih go­di­nu da­na i Štim­če­vu su­igra­ču iz re­pre­zen­ta­ci­je va­tre­nih Sla­ve­nu Bi­li­ću ro­di­lo se če­t­vr­to di­je­te, dje­voj­či­ca Nia. Sa sa­daš­njom part­ne­ri­com već ima tro­go­diš­nju kćer So­fi­ju, dok je u pr­vom bra­ku, sa split­skom od­vjet­ni­com An­dri­ja­nom, do­bio si­na Lea i kćer Ala­ni. Na­kon si­na Fran­ka te kće­ri Eli i Ru­že, gol­man na­še naj­us­pješ­ni­je re­pre­zen­ta­ci­je Sti­pe Ple­ti­ko­sa i nje­go­va su­pru­ga An­ge­la pot­kraj 2016. ra­zve­se­li­li su se ro­đe­nju još jed­nog si­na, Ma­nu­ela. – Dje­ca su Bož­ji dar, ve­li­ka ra­dost, a me­ni i su­pru­zi smi­sao ži­vo­ta. Ni­ka­da ni­sam krio da želim ima­ti ve­li­ku obi­telj te da su mi po­jam sret­nog i is­pu­nje­nog ži­vo­ta div­na že­na i ra­zi­gra­na dje­či­ca oko nas – re­kao je jed­nom pri­li­kom Sti­pe. Još je­dan va­tre­ni, Da­rio Ši­mić, po­nos­ni je otac če­ti­ri­ju ma­li­ša­na, baš kao i nje­gov brat Jo­sip. Da­rio sa su­pru­gom Je­le­nom ima če­ti­ri si­na – Ni­ko­la­sa, Ro­ka, Vik­to­ra i Da­vi­da, dok su Jo­sip i nje­go­va Vlat­ka ro­di­te­lji dva­ju dje­ča­ka, Ja­ko­va i Vi­te, te dvi­ju kće­ri, Ju­di­te i Vi­de.

Če­ti­ri kće­ri, če­ti­ri si­na...

Pot­kraj 2016. i ne­ka­daš­nji no­go­me­taš, da­nas tre­ner Ru­de­ša, Igor Biš­ćan do­bio je če­t­vr­tu kćer Bor­nu. Nje­go­va li­je­pa su­pru­ga Ma­ri­ja pri­je Bor­ne po­da­ri­la mu je Ni­nu Ma­ri­ju, Le­nu i Bru­nu. A ve­se­lo je uvi­jek i u do­mu fron­t­me­na kla­pe In­tra­de To­mis­la­va Bra­li­ća koji je otac če­ti­ri­ju si­no­va – Vi­ce, Lo­vre, Iva­na i Mar­ka. I sam po­tje­če iz ve­li­ke obi­te­lji s de­se­te­ro dje­ce, me­đu ko­ji­ma je on osmi po re­du. Nje­go­vi ro­di­te­lji Ro­ko i Ma­ri­ja da­nas ima­ju 58 unu­ča­di i šest pra­unu­ča­di. I pje­vač Marko Per­ko­vić sa su­pru­gom San­drom ima pe­te­ro dje­ce – An­tu, Cvi­tu, Ka­ta­ri­nu, Pe­tra i Di­vu Ma­ri­ju.

Broj­ne poz­na­te oso­be bogatstvo ne mje­re u imo­vi­ni, ne­go u po­tom­ci­ma

Fron­t­men kla­pe In­tra­de To­mis­lav Bra­lić po­nos­ni je otac če­tvo­ri­ce si­no­va – Vi­ce, Lo­vre, Iva­na i Mar­ka Jo­sip Ši­mić i nje­go­va Vlat­ka ro­di­te­lji su dva­ju dje­ča­ka, Ja­ko­va i Vi­te, te dvi­ju kće­ri, Ju­di­te i Vi­de

Sti­pe Ple­ti­ko­sa na­kon si­na Fran­ka te kće­ri Eli i Ru­že sa su­pru­gom An­ge­lom pot­kraj 2016. do­bio je još jed­nog si­na, Ma­nu­ela Igor Biš­ćan sa su­pru­gom Ma­ri­jom ima če­ti­ri kće­ri: Ni­nu Ma­ri­ju, Le­nu, Bru­nu i naj­mla­đu Bor­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.