Ka­mo ide no­go­met kad za pro­sjek pla­tiš 30 mil. €

Svi su bi­li u šo­ku kod Pog­bi­na tran­sfe­ra od 150 mi­li­ju­na eura, a već se naj­av­lju­je i onaj od 220

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Marko Pa­vić sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ever­ton je za ne­poz­na­tog vra­ta­ra pla­tio 30 mi­li­ju­na eura!? Ka­mo to sve vo­di

Cris­ti­ano Ro­nal­do da­nas na Fa­ce­bo­oku ima 122 mi­li­ju­na fa­no­va i naj­po­pu­lar­ni­ji je me­đu ce­le­brityji­ma uop­će Sva­ke go­di­ne is­ta pri­ča. U ovo do­ba go­di­ne si­gur­no je da će­mo čitati o ko­lo­na­ma na Luč­kom, Če­hu u ja­pan­ka­ma ko­je­ga je HGSS spa­ša­vao na vr­hu Bi­oko­va i o no­vom no­go­met­nom tran­sfe­ru či­je će zna­men­ke pro­sječ­nog na­vi­ja­ča još jed­nom sa­blaz­ni­ti. Vi­diš ti ovo, no­go­met je stvar­no oti­šao k vra­gu, u ne­vje­ri­ci ko­men­ti­ra­mo vi­jes­ti s no­go­met­ne tr­ž­ni­ce. Stal­no se iz­no­va ču­di­mo ko­li­ko klu­bo­vi pla­ća­ju za tran­sfe­re igra­ča, a oni nas opet sva­ki put us­pi­ju iz­ne­na­di­ti. Ne­dav­no je ta­ko objav­lje­no da će Re­al Ma­drid do­ves­ti 18-go­diš­njeg ti­nej­dže­ra Kyli­ana Mbap­péa za 180 mi­li­ju­na eura, dok PSG za Neyma­ra na­vod­no nu­di 220 mi­li­ju­na eura. Bio to fa­ke news ili ne, jas­no je da će­mo ubr­zo svje­do­či­ti tran­sfe­ri­ma od vi­še od 150 mi­li­ju­na eura. Mo­žda će to na­pra­vi­ti ne­ki ki­ne­ski klub bu­du­ći da su oni u po­s­ljed­nje vri­je­me la­ki na nov­ča­ni­ku. Iz­no­si ko­je klu­bo­vi pla­ća­ju za igra­če dras­tič­no su se pro­mi­je­ni­li u po­s­ljed­njih 20 go­di­na i ne­vje­ro­jat­no je ko­li­ko su ci­fre otiš­le u ne­bo. Je­an-Pi­er­re Pa­pin 1992. pos­tao je pr­vi igrač za či­je je no­ge pla­će­no vi­še od 10 mi­li­ju­na eura. Sa­mo osam go­di­na pos­li­je Re­al je Bar­ce­lo­ni za Luísa Fi­ga pla­tio šest pu­ta ve­ći iz­nos da bi se proš­le go­di­ne na­vi­ja­či hva­ta­li za gla­vu ka­da su pro­či­ta­li da je Man­c­hes­ter Uni­ted za Pa­ula Pog­bu dao re­kord­nih 105 mi­li­ju­na eura. Mo­gli bi­smo sa­da pri­ča­ti o to­me ka­ko se u no­go­me­tu vr­ti sve vi­še nov­ca jer je to stroj koji mora ge­ne­ri­ra­ti što ve­će pri­ho­de ka­ko bi mo­gao što vi­še tro­ši­ti. Mo­gli bi­smo go­vo­ri­ti i ka­ko su sa­mo te­le­vi­zij­ska pra­va u Pre­mi­er­li­gi pro­da­na za 6,9 mi­li­jar­di eura, ali o no­go­met­nom lu­di­lu naj­bo­lje će po­s­vje­do­či­ti slje­de­ći pri­mje­ri. Ovo­ga je lje­ta ne­ja­ki Bo­ur­ne­mo­uth za Nat­ha­na Akea pla­tio 22 mi­li­ju­na eura, Ever­ton za do­ne­dav­no ne­poz­na­tog vra­ta­ra Jor­da­na Pic­k­for­da dao je vi­še od 30 mi­li­ju­na, a pam­ti­mo i tran­sfer Joh­na Sto­ne­sa u Man. City za 55 mi­li­ju­na eura. A klju­čan dio sve­ga su oni koji za­pra­vo ci­je­li taj cir­kus pla­ća­ju kroz sve skup­lje ulaz­ni­ce i sve ve­ća ogra­ni­če­nja – na­vi­ja­či. Do­la­skom druš­tve­nih mre­ža, klu­bo­vi i igra­či mo­gu biti u iz­rav­nom kon­tak­tu sa svo­jim fa­no­vi­ma i za­obi­ći do­sad­ne no­vi­na­re koji gnja­ve s ne­ugod­nim pi­ta­nji­ma. Fa­ce­bo­ok je svo­je­dob­no na­go­va­rao me­nadž­ment Cris­ti­ana Ro­nal­da da otvo­ri pro­fil na toj druš­tve­noj mre­ži. “Ro­nal­do mo­že sku­pi­ti i 10 mi­li­ju­na fa­no­va”, uvje­ra­va­li su u Fa­ce­bo­oku, dok su Por­tu­gal­ci vr­tje­li gla­vom: “Ne vje­ru­je­mo, pa to­li­ko Por­tu­gal ima sta­nov­ni­ka”. Da­nas Cris­ti­ano Ro­nal­do na Fa­ce­bo­oku ima 122 mi­li­ju­na fa­no­va i naj­po­pu­lar­ni­ji je ce­le­brity uop­će. Go­to­vo su svi klu­bo­vi na druš­tve­nim mre­ža­ma, ima­ju pro­fi­le na vi­še je­zi­ka ko­je pra­te mi­li­ju­ni, a po­ru­ke sa­mo le­te. Igra­či uoči tran­sfe­ra čes­to objav­lju­ju dvo­smis­le­ne po­ru­ke što na­vi­ja­če do­vo­di do lu­di­la. Ta­ko je Ivan Pe­ri­šić ne­dav­no obja­vio fo­to­gra­fi­ju uz po­ru­ku “otiš­li smo” što je voj­ska na­vi­ja­ča Man­c­hes­ter Uni­te­da pro­tu­ma­či­la kao po­ru­ku da je tran­sfer go­tov. José Mo­urin­ho na upit no­vi­na­ra, da­ka­ko, tvr­di da ne­ma poj­ma o tran­sfe­ru, sve dok na Twit­ter pro­fi­lu Uni­te­da ne osva­ne po­ru­ka da je Pe­ri­šić no­vi igrač Uni­te­da.

Ho­će li sru­ši­ti Pog­bin re­kord – Kyli­an Mbap­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.