ISS­pre­so je apa­rat koji je omo­gu­ćio as­tro­na­uti­ma da po­pi­ju ka­vu u sve­mi­ru

ŠALICU ZA ESPRESSO ZAMJENJUJE POSEBNA VREĆICA IZ KO­JE SE PIJE NA SLAMKU

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - El­vis Spre­čić

NASA je mo­ra­la da­ti ze­le­no svje­tlo da ISS­pre­so apa­rat traj­no os­ta­ne u Zem­lji­noj or­bi­ti

Sa­man­ta Cris­to­fo­ret­ti bi­la je pr­va oso­ba ko­ja je po­pi­la ka­vu u sve­mi­ru, a na­kon 27 mje­se­ci u or­bi­ti pre­da­la je pa­li­cu Pa­olu Nes­po­li­ju

Mje­se­ci­ma je as­tro­na­ut Pa­olo Nes­po­li u is­tra­ži­vač­kim i ra­zvoj­ni­ma la­bo­ra­to­ri­ji­ma ta­li­jan­ske tvrt­ke Ar­go­tec, spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za zra­ko­plov­no in­že­njer­stvo, iz­u­ča­vao sve taj­ne ISS­pre­sso apa­ra­ta koji je as­tro­na­uti­ma na Me­đu­na­rod­noj sve­mir­skoj pos­ta­ji omo­gu­ćio da na­pra­ve i po­tom i po­pi­ju pr­vu “sve­mir­sku ka­vu”. Apa­rat je to koji su kre­ira­li Ar­go­tec i La­va­zza u part­ner­stvu s Ta­li­jan­skom sve­mir­skom agen­ci­jom, a za­hva­lju­ju­ći ko­jem je 3. svib­nja 2015. go­di­ne Sa­man­ta Cris­to­fo­ret­ti po­pi­la pr­vi espresso u sta­nju mi­kro­gra­vi­te­ta u po­vi­jes­ti. Da bi sve­mir­ski apa­rat za ka­vu bio na­prav­ljen, uz su­rad­nju dvi­je već spo­me­nu­te ta­li­jan­ske tvrt­ke bi­la je po­treb­na i su­rad­nja Eu­rop­ske sve­mir­ske agen­ci­je, ali i sa­me NASA-e, ko­ja je da­la ze­le­no svje­tlo da ISS­pre­so apa­rat traj­no os­ta­ne u or­bi­ti. Sa­man­ta Cris­to­fo­ret­ti ne­dav­no je na­kon 27 mje­se­ci u sve­mi­ru pre­da­la pa­li­cu Pa­olu Nes­po­li­ju, koji će, is­ti­ču u La­va­zzi, mo­ći uži­va­ti u sa­vr­še­nom es­pre­ssu u sve­mi­ru, baš kao i kod ku­će. To mu omo­gu­ća­va­ju La­va­zza kap­su­le u ko­ji­ma kre­ma i ka­va ni­su po­mi­je­ša­ne kao što je to slu­čaj na Zem­lji, a tra­di­ci­onal­nu šalicu za espresso zamjenjuje posebna vrećica iz ko­je se pije na slamku. Apa­rat ta­ko­đer ima ino­va­tiv­ni ure­đaj koji omo­gu­ću­je čiš­će­nje li­ni­je za to­če­nje ka­ve. – Uz uži­tak is­pi­ja­nja ka­ve, upo­tre­ba ISS­pre­sso apa­ra­ta Pa­ola Nes­po­li­ja omo­gu­ćit će nam is­tra­ži­va­nje fi­zič­kih fe­no­me­na u or­bi­ti koji se ne mo­gu re­pli­ci­ra­ti na Zem­lji. Za­hva­lju­ju­ći ovom sus­ta­vu, već smo pa­ten­ti­ra­li ino­va­tiv­ne teh­no­lo­gi­je za uk­la­nja­nje nas­la­ga ka­ve i vo­de ko­je ge­ne­ri­ra­ju apa­ra­ti na Zem­lji, čime se sma­nju­je po­troš­nja vo­de do tri­de­set pos­to – is­tak­nuo je Da­vid Avi­no, iz­vr­š­ni di­rek­tor tvrt­ke Ar­go­tec.

Marko La­va­zza is­pred apa­ra­ta ISS­pre­sso pri­je ne­go što je lan­si­ran u Zem­lji­nu or­bi­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.