U PRODAJU IDE VI­ŠE OD 25% HEP-a

Do­go­vor HDZ-a i HNS-a Di­oni­ce će biti po­nu­đe­ne gra­đa­ni­ma i fon­do­vi­ma, a za­pos­le­ni­ci HEP-a imat će po­se­ban po­pust

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak ZAGREB

Iako je pri­je IPO-a po­treb­no ri­je­ši­ti pi­ta­nje vlas­niš­tva hi­dro­elek­tra­na, u Vla­di ka­žu da je bit­no uz su­glas­nost po­li­ti­ke pro­ces za­po­če­ti U HEP-u je u ti­je­ku iz­bor no­ve upra­ve, na­kon što se ona iz­a­be­re, tre­ba­le bi kre­nu­ti pri­pre­me za ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du HEP-a, što zna­či da bi di­oni­ce kom­pa­ni­je bi­le po­nu­đe­ne gra­đa­ni­ma, ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma, a mo­žda i rad­ni­ci­ma – ka­že nam su­go­vor­nik iz Vla­de. Tre­nu­tač­no HDZ u tom pro­ce­su ima na­čel­nu pot­po­ru ko­ali­cij­skog part­ne­ra HNS-a. No­vac pri­kup­ljen od IPO-a ne bi bio na­mi­je­njen za ot­kup di­oni­ca Ine, što je bio plan Vla­de kra­jem proš­le go­di­ne, jer se i od ot­ku­pa MOL-ova udje­la u Ini odus­ta­lo. U toj ide­ji HDZ ni­je imao pot­po­ru ni ta­daš­njeg ko­ali­cij­skog part­ne­ra Mos­ta, jer su u toj stran­ci sma­tra­li da se no­vac od IPO-a mora is­ko­ris­ti­ti za inves­ti­cij­ske pro­jek­te u HEP-u. Sa­da je ide­ja da se upra­vo dio nov­ca is­ko­ris­ti za inves­ti­ci­je, ako bi se do­dat­no iš­lo i u po­ve­ća­nje kapitala. Plan je da se gra­đa­ni­ma, ve­ćim ula­ga­či­ma i rad­ni­ci­ma po­nu­di paket ve­ći od 25 pos­to di­oni­ca HEP-a, pri če­mu bi rad­ni­ci do­bi­li di­oni­ce po po­volj­ni­jim uvje­ti­ma.

Ni­je brz pro­ces

Naš su­go­vor­nik iz Vla­de ka­že da je cilj ima­ti efi­kas­ni­ja jav­na po­du­ze­ća, a upra­vo uvo­đe­njem no­vih pri­vat­nih di­oni­ča­ra to se mo­že i os­tva­ri­ti. Osim to­ga, učes­ta­lo se go­vo­ri da se ne tre­ba ka­pi­tal za no­ve pro­jek­te pro­na­la­zi­ti is­klju­či­vo fi­nan­ci­ra­njem kod ba­na­ka. Pri­kup­lja­nje kapitala kroz tr­ži­šte kapitala pu­no je učin­ko­vi­ti­je jer ta­ko i sa­mo tr­ži­šte mo­že oži­vje­ti i pri­pre­mi­ti se za pri­hvat pri­vat­nog kapitala, a svoj dio za ula­ga­nje mo­gu do­bi­ti i mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Fon­do­vi­ma je ula­ga­nje u kom­pa­ni­je li­mi­ti­ra­no pa su upra­vo HEP već du­lje spo­mi­nja­li kao po­zi­ti­van pri­mjer gdje bi mo­gli ulo­ži­ti no­vac. Imo­vi­na fon­do­va je ve­li­ka, no pro­blem je upra­vo što je ne­ma­ju ka­mo pla­si­ra­ti. Pro­ces IPO-a ni­je brz, ako se usko­ro ime­nu­je upra­va, za ko­ju je na­tje­čaj ovih da­na za­tvo­ren, i kre­ne s pri­pre­ma­ma na je­sen, po­nu­da di­oni­ca mo­gla bi se do­go­di­ti slje­de­će go­di­ne. Pred­nost je s HEP-om što je ta tvrt­ka već na ne­ki na­čin poz­na­ta inves­ti­cij­skoj jav­nos­ti s ob­zi­rom na to da je iz­da­la obvez­ni­cu pa sto­ga i na­pra­vi­la pros­pekt za ula­ga­če. Ka­da se naj­av­lji­vao IPO HEP-a po­čet­kom go­di­ne, re­če­no je ka­ko pri­je sa­mog pro­ce­sa tre­ba i mi­je­nja­ti Za­kon o vo­da­ma ka­ko bi se HEP-u omo­gu­ći­lo stje­ca­nje pra­va gra­đe­nja bez nak­na­da na čes­ti­ca­ma ko­je su jav­no do­bro, a na ko­ji­ma su sa­da sa­gra­đe­ne hi­dro­elek­tra­ne. Ta­ko je sa­da dr­ža­va još uvi­jek vlas­nik hi­dro­elek­tra­na, a ne HEP. A bez to­ga pro­ces ni­je mo­gu­će pro­ves­ti, no mo­gu se na­pra­vi­ti pri­pre­me. Dok se to ne ri­je­ši, te­ško je i go­vo­ri­ti o vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je. Ra­ni­je pro­cje­ne go­vo­ri­le su da ta kompanija vri­je­di 20 mi­li­jar­di ku­na pa bi dr­ža­va za 25 pos­to mo­gla ra­ču­na­ti na iz­nos od pet mi­li­jar­di ku­na.

Mo­gu­ći ri­zi­ci

Ka­ko nam objaš­nja­va su­go­vor­nik, za pro­ved­bu IPO-a tre­ba iz­ra­di­ti pros­pekt koji odo­bra­va Han­fa, a već u tom pros­pek­tu mora se na­ves­ti ka­ko su ri­je­še­ne ne­do­umi­ce. Za­to su po­treb­ne pri­pre­me ko­je uklju­ču­ju, iz­me­đu os­ta­log, rje­ša­va­nje ri­zi­ka koji utje­ču na prav­nu si­gur­nost iz­da­va­te­lja, tj. HEP. Je­dan od tih ri­zi­ka je i vlas­niš­tvo nad hi­dro­elek­tra­na­ma ko­je HEP vo­di u bi­lan­ci, a tre­nu­tač­no su u ne­jas­nom prav­nom sta­tu­su. I to tre­ba na­pra­vi­ti pri­je pros­pek­ta. No do­no­še­nje za­ko­na ni­je pre­du­vjet za po­če­tak pro­ce­sa koji uklju­ču­je iz­bor sa­vjet­ni­ka, iz­ra­du ana­li­zu i sl. Is­to ta­ko, jas­no je da za­kon, od­nos­no vlas­niš­tvo nad hi­dro­elek­tra­na­ma tre­ba ri­je­ši­ti, bez ob­zi­ra na to ide li se u IPO ili ne. Za­to što HEP mora ima­ti jas­nu bi­lan­cu. A glav­ni pre­du­vjet za IPO bit će ipak sa­mo po­li­tič­ka od­lu­ka, ko­ja, iz­gle­da, vr­lo oz­bilj­no pos­to­ji kod oba ko­ali­cij­ska part­ne­ra. Naš su­go­vor­nik ka­že da, uos­ta­lom, pos­to­ji na­crt za­ko­no­dav­nog rje­še­nja za HEP pa tim vi­še pro­ved­ba ne bi tre­ba­la biti pro­blem. Dr­ža­va je ve­lik IPO na­pra­vi­la pri­je de­se­tak go­di­na s di­oni­ca­ma Ine i HT-a, gra­đa­ni su ta­da mo­gli ku­po­va­ti di­oni­ce i na nji­ma su mno­gi do­bro za­ra­di­li, a is­ta su oče­ki­va­nja i za HEP.

Pro­ces IPO-a ni­je brz, ako sve bu­de iš­lo po pla­nu, po­nu­da di­oni­ca mo­gla bi biti slje­de­će go­di­ne U Vla­di ka­žu da je cilj ima­ti efi­kas­ni­je jav­ne tvrt­ke, a ko­rak ka tom ci­lju su pri­vat­ni ula­ga­či

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić i mi­nis­tar ener­ge­ti­ke To­mis­lav Ćo­rić vo­dit će pro­ces pro­da­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.