Oprez! Gu­žve za Olu­ju

Sli­je­di pak­le­ni vi­kend na hr­vat­skim ces­ta­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

Na Luč­kom gu­žve u smje­ru mora bit će u su­bo­tu od 6 do 17 sa­ti, dok na iz­la­sku pre­ma Za­gre­bu ko­lo­ne u HAK-u oče­ku­ju od 10 do 18 sa­ti

Pred­sto­je­ćeg, pr­vog vi­ken­da u ko­lo­vo­zu na hr­vat­skim pro­met­ni­ca­ma po­nov­no će biti ve­li­ke gu­žve, a ka­ko po­ru­ču­ju iz HAK-a, one će biti do­dat­no ote­ža­ne vr­lo vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma i su­bot­njim praz­ni­kom. Ta­ko će se u su­bo­tu, kad se obi­lje­ža­va Dan po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti te Dan hr­vat­skih bra­ni­te­lja mno­gi upu­ti­ti na pros­la­ve u Knin i Slunj. Upra­vo u tim gra­do­vi­ma koji se na­la­ze na dr­žav­noj ces­ti DC1 zbog mno­go­broj­nih gos­ti­ju ko­je će na pros­la­vu do­la­zi­ti ti­je­kom ci­je­log da­na oče­ku­ju se zna­čaj­ni zas­to­ji i gu­žve, po­gla­vi­to u Slu­nju. Ci­je­le su­bo­te, već od ra­nih ju­tar­njih sa­ti, iz­me­đu 6 i 13 sa­ti, gust pro­met uz mo­gu­će zas­to­je oče­ku­je se na auto­ces­ti A1 Zagreb – Split – Plo­če, za­gre­bač­koj obi­laz­ni­ci iz smje­ra čvo­ra Jan­ko­mir i Bu­zin u smje­ru na­pla­te Luč­ko, na Is­tar­skom ip­si­lo­nu u smje­ru gra­nič­nih pri­je­la­za Ka­štel i Plo­va­ni­ja. Ko­lo­ne i du­ža če­ka­nja će i ovog vi­ken­da biti na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma sa Slo­ve­ni­jom, BIH, Sr­bi­jom i Cr­nom Go­rom. Vo­za­či­ma ko­lo­ne i zas­to­ji pri­je­te i duž Ja­dran­ske ma­gis­tra­le u bli­zi­ni turističkih središta i na Krč­kom mos­tu, a gu­žve će biti i u lu­ka­ma Za­dar i Split. Na na­pla­ti Luč­ko gu­žve u smje­ru mora bit će od 6 do 17 sa­ti, dok na iz­la­sku pre­ma Za­gre­bu, ko­lo­ne u HAK-u oče­ku­ju od 10 do 18 sa­ti. Na na­plat­noj pos­ta­ji Tra­koš­ćan (A2 Zagreb – Ma­celj), ti­je­kom su­bot­njeg pos­li­je­pod­ne­va, oče­ku­ju se ko­lo­ne na iz­la­sku pre­ma gra­nič­nom pri­je­la­zu Ma­celj ko­je bi mo­gle po­tra­ja­ti do ve­čer­njih sa­ti. Iako će po­ja­ča­nog pro­me­ta u po­vrat­ku biti ti­je­kom ci­je­le su­bo­te, ve­će gu­žve u po­vrat­ku oče­ku­ju se u ne­dje­lju od 10 do 20 sa­ti na svim ces­tov­nim prav­ci­ma pre­ma unu­traš­njos­ti, po­gla­vi­to na Luč­kom, Is­tar­skom ip­si­lo­nu, Krč­kom mos­tu, kao i na auto­ces­ta­ma A2 Zagreb – Ma­celj (na­pla­ta Tra­koš­ćan) i A4 Zagreb – Go­ri­čan, te na A3 Bre­ga­na – Li­po­vac (na­pla­ta Zagreb-is­tok).

ENC i Kar­ti­ce Na De­mer­ju će se u su­bo­tu osim ENC-om ili kar­ti­ca­ma, ces­ta­ri­na mo­ći pla­ti­ti i go­to­vi­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.