Kaz­ne­ne pri­ja­ve ne zna­če da su Ru­si odus­ta­li od Agro­ko­ra

Do­đe li do tuž­bi, one bi mo­gle ima­ti ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce, tj. sma­nji­ti vri­jed­nost tvrt­ka­ma u kon­cer­nu ka­da ih se bu­de pro­da­va­lo, ka­že kon­zul­tant Andrej Gru­bi­šić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

U Agro­ko­ru sma­tra­ju da ši­re­nje kaz­ne­nih pri­ja­va mo­že biti sa­mo pro­tiv oso­ba, što ta­ko­đer ne mo­že omes­ti pro­ces spa­ša­va­nja kon­cer­na Po­s­ljed­nji kre­dit Sber­ban­ka od 100 mi­li­ju­na eura odo­bren Agro­ko­ru u ve­lja­či bio je oki­dač za po­di­za­nje kaz­ne­ne pri­ja­ve ban­ke pro­tiv Ivi­ce To­do­ri­ća. Ru­si, ali i svi os­ta­li saz­na­li su da su fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća na te­me­lju ko­jih je fi­nan­ci­ran Agro­kor ne­toč­na. Ru­si su usko­či­li s novim kre­di­tom u vri­je­me ka­da je Agro­kor bio pred slo­mom i tra­ži­li su na­kon ak­ti­va­ci­je lex Agro­ko­ra da taj kre­dit ima pri­ori­tet­ni sta­tus u vra­ća­nju du­go­va. Pri­vre­me­na upra­va u Agro­ko­ru ni­je na to pris­ta­la. Mje­sec da­na pos­li­je Vla­da je po­nu­di­la svim za­in­te­re­si­ra­nim vje­rov­ni­ci­ma roll up, tj. pri­ori­tet u ot­pla­ti sta­rih du­go­va u vi­si­ni u ko­joj će fi­nan­ci­ra­ti Agro­kor svje­žim nov­cem, što ta­da Sber­bank ni­je pri­hva­tio, pod­nio je tuž­bu zbog tog mo­de­la, ali je ona na su­du od­ba­če­na. Ru­si još pre­go­va­ra­ju ho­će li su­dje­lo­va­ti ili ne u no­vom kre­di­tu kroz roll up mo­del.

Prodaja tvrt­ki – iz­vor nov­ca

Kaz­ne­na pri­ja­va pro­tiv To­do­ri­ća ne­ma ni­kak­va učin­ka za pro­ces u kon­cer­nu, a oso­be bli­ske kon­cer­nu ka­žu da po­s­lje­di­ce ne­će ima­ti ni pod­no­še­nje kaz­ne­nih pri­ja­va pro­tiv oso­ba od­go­vor­nih u biv­šim upra­va­ma kon­cer­na. Kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv To­do­ri­ća pod­nio je već Bo­žo Pe­trov, sto­ga DORH već ima dvi­je pri­ja­ve na te­me­lju ko­jih is­tra­žu­je ima li te­me­lja da se po­duz­mu dalj­nje rad­nje i ima li te­me­lja za tuž­be. Da su Ru­si ogor­če­ni na Ivi­cu To­do­ri­ća, bi­lo je jas­no još u in­ter­v­juu koji je za naš list dao dru­gi čovjek Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev pri­je dva mje­se­ca, a ta­da je i naj­a­vio po­di­za­nje tuž­be pro­tiv To­do­ri­ća. No Po­le­ta­jev je i ta­da re­kao ka­ko je bo­lje ima­ti ‘mr­ša­vu na­god­bu ne­go de­be­lu tuž­bu.’ Ni­je is­klju­če­no da se na tom tra­gu že­li pos­ti­ći do­go­vor s Vla­dom i iz­van­red­nim po­vje­re­ni­kom. Vla­da ih je već jed­nom od­bi­la ka­da ni­je že­lje­la priz­na­ti zna­čaj nji­ho­va kre­di­ta od 100 mi­li­ju­na eura, koji je u tom tre­nut­ku spa­sio pla­ća­nje dos­pje­lih obve­za. Iako ne­iz­rav­no, iz Vla­de se ču­lo ka­ko ban­ka sa­ma mora pre­uze­ti od­go­vor­nost. Ru­si ni­su sa­svim di­gli ru­ke, jer i da­lje do­la­ze u Agro­ko­rov to­ranj i su­dje­lu­ju u raz­go­vo­ri­ma s upra­vom. Na­god­ba bi za sve bi­la do­bra jer, ako se Ru­si od­lu­če na tuž­be ko­je bi obu­hva­ti­le tvrt­ke unu­tar kon­cer­na, ta­da bi i mo­gao nas­ta­ti pro­blem jer će prodaja u tom slu­ča­ju biti ote­ža­na. A upra­vo je prodaja tvrt­ki glav­ni iz­vor nov­ca ko­jim bi se u na­god­bi pod­mi­ri­li vje­rov­ni­ci.

Na­god­ba bo­lja za sve

Su­go­vor­nik iz Vla­de ka­že nam ka­ko oni je­su za na­god­bu, ali da ima­ju osje­ćaj da se Ru­si zbog ogor­če­nos­ti na Ivi­cu To­do­ri­ća ne za­us­tav­lja­ju s pri­ča­ma o tuž­ba­ma. Ka­ko objaš­nja­va kon­zul­tant Andrej Gru­bi­šić, i svi­jet poz­na­je prak­su u ko­joj se do­go­vor pos­ti­že, ne za­to što se ta­ko priz­na­je kriv­nja, ne­go za­to da se sma­nji šte­ta. Jer, nas­tav­lja, to što su tvrt­ke iz kon­cer­na Agro­kor op­te­re­će­ne jam­s­tvi­ma ni­je to­li­ki pro­blem, no tuž­be bi mo­gle biti. Ta­ko se do­dat­no mo­že sma­nji­ti vri­jed­nost tvrt­ki ili se čak mo­že tra­ži­ti da se no­vac od pro­da­je sta­vi na po­se­ban ra­čun, a bio bi is­pla­ćen ovis­no o is­ho­du tuž­be. Sto­ga tuž­be i du­go­go­diš­nji pro­ce­si ni­su ni­ko­me u in­te­re­su. A što se ti­če pri­ja­va, fo­ren­zi­ča­ri DORH-a iona­ko već vi­še od tri mje­se­ca ut­vr­đu­ju pro­pus­te u pos­lov­nim knji­ga­ma. Od­go­vor­nost je na upra­vi, ali i na nad­zor­nim od­bo­ri­ma, pa u ko­nač­ni­ci i re­vi­zo­ri­ma koji su pot­pi­si­va­li iz­vješ­ća.

Po­le­ta­jev je za Ve­čer­nji list re­kao ka­ko je bo­lja ‘mr­ša­va na­god­ba ne­go de­be­la tuž­ba’

Ru­si su saz­na­li da su fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća na te­me­lju ko­jih su kre­di­ti­ra­li Agro­kor ne­toč­na, što je bio oki­dač za kaz­ne­nu pri­ja­vu

Kaz­ne­na pri­ja­va pro­tiv Ivi­ce To­do­ri­ća ne utje­če na pro­ces u kon­cer­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.