Utros­tru­če­ne in­ter­ven­ci­je Hit­ne po­mo­ći na Ja­dra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Je li pro­blem u tih 150 ku­na po da­nu ili u ne­čem dru­gom? Što vi mis­li­te?

Pa da, iz­gle­da da to mno­gi­ma pred­stav­lja pro­blem, ali ne bih ula­zio u raz­lo­ge zbog ko­jih je to ta­ko.

Je li mo­gu­će da je ri­ječ o na­mjer­noj op­s­truk­ci­ji za­ko­na koji su mno­gi na­zi­va­li be­smis­le­nim, čak i oni koji su na kra­ju za nje­ga di­gli ru­ku?

Po­raz­na bi bi­la si­tu­aci­ja u ko­joj sa­bor­ski zas­tup­ni­ci na­mjer­no op­s­tru­ira­ju za­kon koji su iz­gla­sa­li i koji je u skla­du s us­ta­lje­nim nor­ma­ma po­na­ša­nja na rad­nom mjes­tu, sto­ga ne­ću afir­mi­ra­ti va­šu te­zu, vje­ro­vat ću da je ri­ječ o po­čet­nom nes­na­la­že­nju.

Za­nim­lji­vo je da se ni služ­be ne že­le pri­mi­ti pos­la kad je ri­ječ o neo­prav­da­nim iz­os­tan­ci­ma. Za­što je ta­ko te­ško ut­vr­di­ti ko­li­ko se pu­ta zas­tup­nik “cvi­kao” na ula­zu i za ko­li­ko je iz­os­ta­na­ka pri­lo­žio “is­prič­ni­cu”?

Ni­je te­ško ut­vr­di­ti, vr­lo je jed­nos­tav­no za­pra­vo. Vje­ru­jem da će služ­be usko­ro početi efi­kas­no obav­lja­ti ovaj za­da­tak.

Što ako se op­s­truk­ci­je nas­ta­ve?

Mi će­mo za­kon po­što­va­ti i in­zis­ti­rat će­mo na to­me da ga i dru­gi po­štu­ju.

Ne­ko­li­ko mos­to­va­ca, i vi ste me­đu nji­ma, iz­os­ta­lo je sa sjed­ni­ce zbog obve­za u kons­ti­tu­ira­nju žu­pa­nij­skih i grad­skih skup­šti­na. Most je od­bio SDPov aman­d­man po ko­je­mu bi se ta­kav izos­ta­nak sma­trao oprav­da­nim. Zbog če­ga ste to uči­ni­li?

Ka­da bi se ta­kav izos­ta­nak prav­dao, to bi zna­či­lo da važ­ni­jim sma­tra­mo dje­lo­va­nje u op­ći­na­ma, gra­do­vi­ma i žu­pa­ni­ja­ma od sa­bor­skog dje­lo­va­nja. Zbog to­ga smo od­bi­li aman­d­man. Sma­tra­mo da je jed­na­ko važ­na na­zoč­nost na ni­žim i vi­šim ra­zi­na­ma vlas­ti, sva­ku duž­nost tre­ba od­go­vor­no obav­lja­ti.

Ako sma­tra­te da je neo­prav­da­no iz­os­ta­ti iz Sa­bo­ra zbog, re­ci­mo, sjed­ni­ce žu­pa­nij­ske skup­šti­ne, za­što ste iz­os­ta­li?

Iz­a­brao sam biti žu­pa­nij­ski vi­jeć­nik i kao sa­bor­ski zas­tup­nik ne­mam pra­vo na nak­na­du, a is­to ta­ko sam spre­man biti i nov­ča­no kaž­njen ka­ko bih dje­lo­vao i na lo­kal­noj i na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. Svjes­no sam iz­a­brao tr­pje­ti i fi­nan­cij­ske kazne zbog svog dje­lo­va­nja na lo­kal­nom ni­vou. Od­go­vor­no i sa­vjes­no pris­tu­pam pos­lu, a mo­ji ko­le­ge po­t­vr­dit će da sam je­dan od ak­tiv­ni­jih zas­tup­ni­ka koji je go­to­vo uvi­jek u sa­bor­ni­ci, od ju­tra pa do kas­nih sa­ti ka­da Sa­bor ras­prav­lja.

Vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re i turistička se­zo­na go­to­vo su utros­tru­či­le broj in­ter­ven­ci­ja Hit­ne me­di­cin­ske služ­be, po­seb­no na Ja­dra­nu. Za­gre­bač­ki Za­vod za hit­nu me­di­ci­nu u zad­njih mje­sec da­na ima oko 130 do 140 in­ter­ven­ci­ja ti­je­kom da­na, a no­ću 80 do 90.

Svjes­no sam iz­a­brao tr­pje­ti fi­nan­cij­sku kaz­nu zbog svog dje­lo­va­nja na lo­kal­nom ni­vou Tko je iz­os­tao, ni­je te­ško ut­vr­di­ti. Vje­ru­jem da će služ­be početi efi­kas­no obav­lja­ti svoj za­da­tak MAJA GRBA BUJEVIĆ: Broj in­ter­ven­ci­ja u pro­tek­la 24 sa­ta u kop­ne­nim žu­pa­ni­ja­ma po­ve­ćan je pro­sječ­no 30 pos­to, a u pri­oba­lju od 80 do 150 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.