Tra­že da se ne ra­ti­fi­ci­ra Is­tan­bul­ska ko­nven­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Udru­ga Vi­gi­la­re ju­čer je is­pred Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju i obi­telj, oci­je­niv­ši Is­tan­bul­sku ko­nven­ci­ju kao kon­tro­verz­nu i prav­no ne­do­re­če­nu, us­t­vr­di­la da će kao takva stvo­ri­ti ne­red i mi­je­nja­ti te­melj­ne za­ko­ne koji šti­te djecu i ro­di­telj­sku slo­bo­du od­go­ja dje­ce pa su za­tra­ži­li od pred­sjed­ni­ka Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da je ne ra­ti­fi­ci­ra. Pred­stav­nik prav­nog ti­ma udru­ge, od­vjet­nik Ma­rio Voj­vo­dić kao pro­ble­ma­tič­ne di­je­lo­ve Ko­nven­ci­je is­tak­nuo je uvo­đe­nje “znans­tve­no spor­ne, ne­po­t­vr­đe­ne i ne­usu­gla­še­ne de­fi­ni­ci­je ‘ro­da’”. Mi­nis­tri­ca Na­da Mur­ga­nić is­tak­nu­la je da je za­kon još uvi­jek u iz­ra­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.