Zbog po­re­za na ne­kret­ni­ne bit će re­fe­ren­dum

Vlas­ni­ci mo­ra­ju do kra­ja mje­se­ca pro­ci­je­ni­ti sta­nje svo­jih obje­ka­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sti­pe Pe­tri­na sma­tra da je Vla­da pre­kr­ši­la Us­tav, a lju­ti se i na pa­siv­nost Udru­ge gra­do­va i op­ći­na

Do uvo­đe­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne pre­os­ta­lo je ne­što ma­nje od pet mje­se­ci, a ot­po­ri u jav­nos­ti sve su glas­ni­ji – od upo­zo­re­nja da gra­do­vi i op­ći­ne ne­će sti­ći kom­ple­ti­ra­ti po­dat­ke na te­me­lju ko­jih će mo­ći ubi­ra­ti porez i zah­tje­va da se pri­mje­na za­ko­na od­go­di za go­di­nu da­na do naj­a­va lo­kal­nih re­fe­ren­du­ma pro­tiv no­vog po­re­za.

‘Ne­ma stra­ha’

Porez na ne­kret­ni­ne obra­ču­na­vat će se ta­ko da se sa­daš­nja ko­mu­nal­na nak­na­da pom­no­ži s ko­efi­ci­jen­tom sta­ros­ti i ko­efi­ci­jen­tom sta­nja objek­ta, zbog če­ga su ne­ki gra­do­vi obja­vi­li po­ziv vlas­ni­ci­ma ne­kret­ni­na da is­pu­ne obras­ce koji sa­dr­že i niz teh­nič­kih po­da­ta­ka ko­je će gra­đa­ni te­ško mo­ći sa­mos­tal­no ut­vr­di­ti. Ne­ki su kao rok za dos­ta­vu po­da­ta­ka is­tak­nu­li 31. ko­lo­vo­za, no ni­je jas­no što će se do­go­di­ti gra­đa­ni­ma koji to ne uči­ne u za­da­nom ro­ku. SDP-ov zas­tup­nik Pe­đa Gr­bin upo­zo­ra­va da bi ne­pri­prem­lje­no uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne mo­glo stvo­ri­ti ka­os. – Pi­ta­nje je ka­ko će to uop­će mo­ći funk­ci­oni­ra­ti ka­da gra­do­vi i op­ći­ne još uvi­jek ne­ma­ju evi­den­ci­je obvez­ni­ka ni ut­vr­đe­nu vi­si­nu po­rez­ne obve­ze – ka­že Gr­bin i pred­la­že da se pri­mje­na za­ko­na od­go­di do 1. si­ječ­nja 2019.. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić uz­vra­ća da ne­ma po­tre­be za od­go­du. – Is­pred se­be ima­mo još če­ti­ri mje­se­ca, gra­do­vi i op­ći­ne do­bi­li su sve mo­gu­će vri­je­me za pri­la­god­bu i ne vi­dim po­tre­be za bi­lo kak­vu od­go­du – ka­že Ma­rić. Is­ti­če da je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ima­ju po­moć dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja te ka­ko ne­ma po­tre­be da us­kla­đi­va­nje evi­den­ci­ja pre­ba­cu­ju na gra­đa­ne. – Mis­lim da mo­gu na­ći pu­no jed­nos­tav­ni­je na­či­ne, ali o to­me će­mo još raz­go­va­ra­ti. Gra­đa­ni se ne mo­ra­ju bo­ja­ti bi­lo kak­vih kom­pli­ka­ci­ja – uvje­ra­va Ma­rić. Ras­pra­ve se i da­lje vo­de oko to­ga ho­će li gra­đa­ni pla­ća­ti vi­še ili ma­nje po­re­za ne­go sa­da. Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Pre­drag Štro­mar uvje­ren je da će za ve­ći­nu gra­đa­na po­re­zi biti ma­nji, no u to ne vje­ru­je pri­mo­šten­ski na­čel­nik Sti­pe Pe­tri­na, koji tvr­di da će za ne­ke ka­te­go­ri­je ko­je su do sa­da pla­ća­le oko 150 ku­na ko­mu­nal­ne nak­na­de porez biti ve­ći od 4000 ku­na. U stu­de­nom o po­re­zu mis­li ras­pi­sa­ti lo­kal­ni re­fe­ren­dum iako je svjes­tan da se tak­vim re­fe­ren­du­mom ne mo­gu mi­je­nja­ti dr­žav­ni za­ko­ni. Pe­tri­na se na­da da će to biti “oki­dač” za re­fe­ren­dum na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. – Vri­je­me je za gra­đan­ski ne­pos­luh, ne smi­je­mo sto­ič­ki pri­hva­ća­ti sva­ku od­lu­ku – ka­že Pe­tri­na.

Mi­je­ša­nje Vla­de

Sma­tra da je Vla­da pre­kr­ši­la Us­tav jer je umjes­to lo­kal­ne sa­mo­upra­ve od­lu­či­la o uvo­đe­nju lo­kal­nog po­re­za, a po­seb­no je ljut na pa­siv­nost Udru­ge gra­do­va i op­ći­na, ko­ju na­zi­va “uh­lje­bi­štem”.

Pri­mo­šten­ski na­čel­nik Pe­tri­na sma­tra da je vri­je­me za gra­đan­ski ne­pos­luh

Comments

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.