Iz­bri­sa­li bo­les­tan gen u em­bri­ju

Ame­rič­ki znans­tve­ni us­pjeh etič­ki dvoj­ben

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Gen ‘kriv’ za za­deb­lja­nje sr­ča­nog mi­ši­ća, uz­rok iz­ne­nad­ne smr­ti spor­ta­ša, iz em­bri­ja su uk­lo­ni­li znans­tve­ni­ci u Ore­go­nu

Pri­mje­na me­to­de “po­prav­lja­nja” ge­na otiš­la je ko­rak da­lje obja­vom znans­tve­nog ra­da u ča­so­pi­su Na­tu­re koji opi­su­je pro­ces i re­zul­tat “bri­sa­nja” ge­na od­go­vor­nog za hi­per­tro­fič­nu kar­di­omi­opa­ti­ju, od­nos­no za­deb­lja­nje sr­ča­nog mi­ši­ća. Čest je to uz­rok iz­ne­nad­nih smr­ti, po­se­bi­ce u mla­dih spor­ta­ša koji ni­su ima­li ni­kak­vih simp­to­ma, a koji su znans­tve­ni­ci pod vod­stvom Sho­uk­hra­ta Mi­ta­li­po­va s ore­gon­skog He­al­th and Sci­en­ce Uni­ver­sity, da ta­ko ka­že­mo, iz­re­za­li iz na­s­ljed­nog gen­skog ma­te­ri­ja­la.

Al­ter­na­tiv­ni ge­ni

Sper­mom do­no­ra koji no­si gen od­go­vo­ran za spo­me­nu­tu bo­lest oplo­đe­no je 12 ja­ja­ša­ca, em­bri­ji­ma je taj gen po­tom “uk­lo­njen” i ve­ći­na ih je pre­uze­la zdrav gen­ski ma­te­ri­jal. Na tom pu­tu ni­je doš­lo do dru­gih, ne­pla­ni­ra­nih pro­mje­na u DNK, ali je po­nov­no jav­no ak­tu­ali­zi­ra­na dvoj­ba zbog me­to­de ma­ni­pu­la­ci­je ge­ni­ma, na­zva­ne CRISPR-Cas. Dok je jed­ni vi­de kao ne­vje­ro­jat­nu mo­guć­nost za bu­duć­nost bez to­li­ko te­ških na­s­ljed­nih bolesti i sta­nja, dru­gi upo­zo­ra­va­ju na mo­ral­ne dvoj­be i oprez, a is­to­vre­me­no tra­je i prav­na bit­ka ve­za­na za pa­tent­na pra­va na tu me­to­du. – Po­ten­ci­jal teh­no­lo­gi­je CRISPRCas je go­lem i o to­me nit­ko ne dvo­ji. Či­nje­ni­ca je da je da­nas re­gis­tri­ra­no vi­še od 10.000 na­s­ljed­nih bolesti ko­je bi se, ko­ris­te­ći lo­gi­ku CRISPR teh­no­lo­gi­je, mo­gle iz­li­je­či­ti. Me­đu­tim, osim što je nuž­no da se pri­je bi­lo kak­ve kli­nič­ke pri­mje­ne pro­ve­de niz pret­kli­nič­kih is­tra­ži­va­nja ka­ko bi se ut­vr­di­la po­uz­da­nost i si­gur­nost me­to­do­lo­gi­je, po­treb­no je od­go­vo­ri­ti na niz zah­tjev­nih etič­kih pi­ta­nja. Na jed­no od njih, na­ža­lost, od­go­vor je ne­mo­gu­će da­ti u ovom tre­nut­ku. Na­ime, ko­ris­te­ći CRISPR-Cas pos­tu­pak neo­s­por­no se for­mi­ra­ju no­vi ale­li i al­ter­na­tiv­ni ge­ni što kod je­din­ke, ali i na­s­ljed­ni­ka mo­že ima­ti ne­pre­dvid­lji­ve učin­ke. Jed­nos­tav­nim rječ­ni­kom go­vo­re­ći, pos­tav­lja se pi­ta­nje “ko­ja je to nor­mal­na sek­ven­ca ko­jom će se za­mi­je­ni­ti ošte­će­ni dio ge­no­ma.” Je li to sek­ven­ca ko­ja je naj­u­čes­ta­li­ja/ naj­ti­pič­ni­ja u po­pu­la­ci­ji zdra­vih oso­ba i do kak­vih će pro­mje­na u od­no­su na in­te­rak­ci­ju gen-gen, gen-oko­liš takva pro­mje­na do­ni­je­ti. Na ža­lost, učin­ke ovak­vih mo­di­fi­ka­ci­ja mo­ći će uoči­ti sa­mo ge­ne­ra­ci­je go­di­na­ma na­kon što se taj pos­tu­pak na­pra­vi – ko­men­ti­ra prof. dr. sc. Dragan Primorac, znans­tve­nik i poz­na­ti ge­ne­ti­čar.

Ne­mo­gu­će za­bra­ni­ti

Što­vi­še, ne­dav­no je u The Ame­ri­can Jo­ur­nal of Bi­oet­hics objav­ljen rad upra­vo o etič­kom as­pek­tu ove teh­no­lo­gi­je, na koji upu­ću­je prof. Primorac: – Au­to­ri sa Sve­uči­li­šta Stan­ford is­ti­ču da je, umjes­to da se CRISPR pos­tup­ci za­bra­ne, po­treb­no ra­di­ti na tran­s­pa­rent­nos­ti pret­kli­nič­kih i kli­nič­kih is­tra­ži­va­nja ko­ris­te­ći ovu teh­no­lo­gi­ju te da je na­kon us­pješ­nih pret­kli­nič­kih is­tra­ži­va­nja po­treb­no pla­ni­ra­ti pra­će­nje 15 go­di­na ka­ko bi se vi­dje­li stvar­ni re­zul­ta­ti. Tek na­kon to­ga, uz stro­gu kon­tro­lu ins­ti­tu­ci­ja po­put ame­rič­kog FDA ili Eu­rop­ske me­di­cin­ske agen­ci­je (EMA), mo­že se kre­nu­ti u ra­zvoj kli­nič­ke apli­ka­ci­je. U svo­me ra­du ko­le­ge is­ti­ču či­nje­ni­cu o ko­joj se mora vo­di­ti ra­ču­na, a to je da je zbog ne­ujed­na­če­nos­ti me­đu­na­rod­nog za­ko­no­dav­s­tva i re­la­tiv­no jef­ti­ne CRISPR teh­no­lo­gi­je za­bra­nu ko­ri­šte­nja ovog pos­tup­ka u svim dr­ža­va­ma svi­je­ta go­to­vo ne­mo­gu­će u ci­je­los­ti pro­ves­ti.

Učin­ke tak­vih mo­di­fi­ka­ci­ja mo­ći će uoči­ti tek ge­ne­ra­ci­je go­di­na­ma na­kon tog pos­tup­ka PROF. DR. SC. DRAGAN PRIMORAC znans­tve­nik, ge­ne­ti­čar, fo­ren­zi­čar

THINKSTOCK

Učin­ci me­to­de ko­ja spre­ča­va smr­to­nos­nu bo­lest još ni­su pre­dvid­lji­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.