Na je­sen upi­si u no­vi stu­dij – mar­ke­ting tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Pre­ma Stra­te­gi­ji tu­riz­ma, u slje­de­će tri go­di­ne bit će otvo­re­no 20 ti­su­ća rad­nih mjes­ta – za to nam tre­ba­ju ško­lo­va­ni struč­nja­ci La­na Ko­va­če­vić Da more i sun­ce ni­su do­volj­ni za kon­ti­nu­ira­ni ra­zvoj hr­vat­skog tu­riz­ma, već su na to­me po­dru­čju nuž­ni ško­lo­va­ni struč­nja­ci, svje­do­či i no­vi pred­di­plom­ski stu­dij or­ga­ni­zi­ran na Edward Ber­nays Vi­so­koj ško­li za ko­mu­ni­ka­cij­ski me­nadž­ment. S na­do­la­ze­ćom aka­dem­skom go­di­nom ta­ko će no­va ge­ne­ra­ci­ja, ukup­no 50 stu­de­na­ta, ima­ti pri­li­ku upi­sa­ti stu­dij “Me­nadž­ment i mar­ke­ting tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je”, dok je stu­den­ti­ma di­plom­skih stu­di­ja po­nu­đen stu­dij “Uprav­lja­nje do­živ­lja­jem u tu­riz­mu”. Otva­ra­nje no­vih stu­di­ja od­go­vor je spo­me­nu­tog pri­vat­nog vi­so­kog uči­li­šta na nužne po­tre­be tr­ži­šta bu­du­ći da je sa­mo ove go­di­ne za­bi­lje­žen, i to u je­ku sezone, de­fi­cit od 2500 ško­lo­va­nih turističkih dje­lat­ni­ka. Sta­tis­ti­ka ni­je bo­lja ni pre­ma Iz­vješ­ću o kon­ku­rent­nos­ti tu­riz­ma po ko­jem Hr­vat­ska za­uzi­ma tek 85. mjes­to po obra­zo­va­nos­ti ka­dro­va i ras­po­lo­ži­vos­ti struč­nog osob­lja u tu­ris­tič­kom sek­to­ru. Uos­ta­lom, u Stra­te­gi­ji za ra­zvoj tu­riz­ma do 2020. go­di­ne jas­no je na­gla­še­no da sus­tav na­šeg obra­zo­va­nja u po­dru­čju tu­riz­ma tre­ba pri­la­go­di­ti ak­tu­al­nim po­tre­ba­ma jer, pre­ma na­ve­de­nom do­ku­men­tu, u slje­de­će će tri go­di­ne u tu­ris­tič­kom sek­to­ru biti otvo­re­no ukup­no 20.000 no­vih rad­nih mjes­ta. – Pred­di­plom­ski stu­dij­ski pro­gram osmiš­ljen je kao te­melj na ko­je­mu će na­ši stu­den­ti stje­ca­ti sva zna­nja ko­ja će im biti po­treb­na da bi se su­tra mo­gli ba­vi­ti mar­ke­tin­gom u tu­riz­mu ili biti tu­ris­tič­ki me­na­dže­ri. A di­plom­ski struč­ni stu­dij osi­gu­rat će im na­do­grad­nju zna­nja i vje­šti­na ko­je su nužne za obav­lja­nje naj­kom­plek­s­ni­jih pos­lo­va uprav­lja­nja do­živ­lja­jem u tu­riz­mu – ka­zao je Damir Ju­go, de­kan Edward Ber­naysa, na­gla­ša­va­ju­ći da su stu­di­ji već od pr­ve go­di­ne kon­ci­pi­ra­ni kao spoj te­ori­je i prak­se. – Vo­de­ći se či­nje­ni­com da sa­mo te­orij­sko zna­nje ni­je do­volj­no za su­oča­va­nje s ak­tu­al­nim po­tre­ba­ma u tu­riz­mu, ka­ko na do­ma­ćoj, ta­ko i na glo­bal­noj ra­zi­ni, u stu­di­je tu­riz­ma uklju­či­li smo vlas­ti­ti mo­del du­al­nog obra­zo­va­nja, koji se us­pješ­no do­ka­zao na stu­di­ji­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja gdje smo os­tva­ri­li us­pješ­nu su­rad­nju s čak 80 part­ner­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Cilj nam je tr­ži­štu pred­sta­vi­ti kva­li­fi­ci­ran i mo­ti­vi­ran ka­dar koji će već po za­vr­šet­ku stu­di­ja ima­ti važ­nu ulo­gu u do­dat­nom po­ti­ca­ju ra­zvo­ja tu­riz­ma – objas­nio je de­kan Ber­naysa Damir Ju­go.

IVI­CA DA­ČIĆ: Iz­bor Alek­san­dra Vu­či­ća i do­la­zak hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce na ina­ugu­ra­ci­ju po­ti­caj je da Hr­vat­ska i Sr­bi­ja poč­nu pri­ča­ti oz­bilj­no o bu­duć­nos­ti

REUTERS

Sr­p­ski šef di­plo­ma­ci­je i pot­pred­sjed­nik Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.