Rat za gos­te – bra­ta ubio na­sred te­ra­se res­to­ra­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

U tuč­nja­vi na te­ra­si res­to­ra­na ko­ja je po­tra­ja­la dva­de­se­tak mi­nu­ta su­dje­lo­va­lo je se­dam ili osam lju­di. Tu­ris­ti su po­bje­gli od­mah na po­čet­ku... El­vis Spre­čić, Mar­ti­na Bu­to­rac – Ubit ću ti oba si­na pa ćeš vi­dje­ti ka­ko će ti biti pro­ves­ti os­ta­tak ži­vo­ta bez njih – ri­je­či su ko­ji­ma je la­ni, ka­ko ka­zu­ju sta­nov­ni­ci Ma­log Lo­ši­nja, Gjergj Cur­ri (53) pri­je­tio svom bra­tu Lo­nu Cur­ri­ju. Tr­za­vi­ce me­đu bra­ćom i nji­ho­vim obi­te­lji­ma po­s­ljed­njih go­to­vo dva­de­set go­di­na, ot­ka­ko su se do­se­li­li u Ma­li Lo­šinj, bi­le su to­li­ko učes­ta­le da su se i lo­kal­ci i tu­ris­ti koji ta­mo re­do­vi­to bo­ra­ve već na­vik­li na njih.

Sva­đa­li se 20 go­di­na

U sri­je­du sat vre­me­na pri­je po­no­ći odi­gra­la se još jed­na u ni­zu tih sva­đa, ali ovo­ga pu­ta ni­je za­vr­ši­la sa­mo te­škim ri­je­či­ma ne­go uboj­stvom. Lon Cur­ri iz pi­što­lja je za­pu­cao na bra­ta Gjer­gja koji je od te­ži­ne oz­lje­da pre­mi­nuo u ru­ka­ma dok­to­ra hit­ne po­mo­ći koji su pr­vi do­ju­ri­li na in­ter­ven­ci­ju. – Sva­ki od bra­će vlas­nik je jed­nog res­to­ra­na na ri­vi, a res­to­ra­ni su prak­tič­ki nas­lo­nje­ni je­dan na dru­gi. Nji­hov je otac ova­mo još kra­jem de­ve­de­se­tih do­šao iz Al­ba­ni­je i tu po­kre­nuo biz­nis koji su on­da nas­li­je­di­li nje­go­vi si­no­vi. Umjes­to da to bu­de jed­na li­je­pa pri­ča, oni već go­to­vo dva de­set­lje­ća te­ro­ri­zi­ra­ju su­sje­de svo­jim sva­đa­ma. Te­ško je ras­ples­ti raz­lo­ge zbog ko­jih se sva­đa­ju, ali si­tu­aci­ja uglav­nom eska­li­ra ka­da je je­dan res­to­ran pun, a dru­gi pra­zan, on­da kre­nu pro­ble­mi – ka­zu­je nam oto­ča­nin koji nas je za­mo­lio da mu ne objav­lju­je­mo ime. U sri­je­du na­ve­čer sva­đu je na­vod­no za­po­čeo ubi­je­ni Gjergj Cur­ri. – U nje­go­vu res­to­ra­nu ni­je bi­lo ni­ko­ga, a u res­to­ra­nu nje­go­va bra­ta u to je vri­je­me bi­lo če­tve­ro gos­ti­ju. Gjergj je pri­je­tio Lo­nu i za­tim je s dvo­ji­com si­no­va do­šao na te­ra­su Lo­no­va res­to­ra­na. Po­če­li su se tu­ći stol­ci­ma, ča­ša­ma, pe­pe­lja­ra­ma, pre­vr­ta­li su čak i sto­lo­ve, sve sku­pa po­tra­ja­lo je dva­de­set mi­nu­ta, a gos­ti su se od­mah na po­čet­ku raz­bje­ža­li. U tuč­nja­vi je su­dje­lo­va­lo se­dam-osam čla­no­va jed­ne i dru­ge obi­te­lji. Lon je u jed­nom tre­nut­ku iz­vu­kao pi­štolj i po­čeo ma­ha­ti nji­me, a pos­li­je je re­kao da ni­je na­mje­ra­vao pu­ca­ti, ne­go da je u ci­je­lom tom ka­osu pi­štolj slu­čaj­no opa­lio – ka­zu­je je­dan od oče­vi­da­ca.

Mir­no pri­če­kao po­li­ci­ju

Na­kon što je us­tri­je­lio bra­ta, Lon ni­je ni po­ku­šao po­bje­ći, ne­go je mir­no pri­če­kao po­li­ci­ju ko­ju su po­zva­li upra­vo čla­no­vi nje­go­ve obi­te­lji čim je sva­đa kre­nu­la. Zbog ovog do­ga­đa­ja na te­ren su iz­aš­le i “du­ge ci­je­vi” pod či­jom je op­sa­dom Ma­li Lo­šinj bio ci­je­lu noć i ve­ći dio če­t­vrt­ka uju­tro. Čla­no­vi jed­ne i dru­ge obi­te­lji ci­je­li su dan u četvrtak bi­li na is­pi­ti­va­nju u po­li­ci­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.