U Ka­to­lič­koj os­nov­noj ško­li tre­nu­tač­no upi­sa­no 13 uče­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

S no­vom škol­skom go­di­nom po­či­nje s ra­dom Ka­to­lič­ka os­nov­na ško­la u Nov­skoj. Ško­la je os­no­va­na na po­ti­caj po­že­škog bi­sku­pa An­tu­na Šk­vor­če­vi­ća, koji je ini­ci­rao i po­kre­ta­nje Ka­to­lič­kih ško­la u Po­že­gi i Vi­ro­vi­ti­ci. U ti­je­ku su ra­do­vi na ure­đe­nju ško­le.– Ti­je­kom lip­nja pro­ve­den je i upis uče­ni­ka, a usko­ro će biti ras­pi­san i na­tje­čaj za pri­jam dje­lat­ni­ka - rek­la je rav­na­te­lji­ca i čas­na ses­tra druž­be “Ses­ta­ra mi­lo­sr­đa“iz Nov­ske Ma­ri­ja Je­le­na Kri­lić. U pr­vi raz­red upi­sa­no je tre­nu­tač­no 13 uče­ni­ka, a upi­si su mo­gu­ći i da­lje. Ško­la će biti u ne­ko­ri­šte­nim pros­to­ri­ja­ma Sport­ske dvo­ra­ne Sred­nje ško­le Nov­ska, za či­je je ure­đe­nje Grad Nov­ska odvo­jio 307 ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.