Jo­zi Pav­ko­vi­ću na­gra­da za oso­bu go­di­ne

Glav­ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta u BiH pri­do­nio je afir­mi­ra­nju europ­skih ide­ja u BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dragan Ju­rić

“Kao or­ga­ni­za­tor iz­bo­ra oso­be go­di­ne neo­bič­no je da do­bi­vam na­gra­du za lič­nost go­di­ne. Eto i to je BiH, bo­ga­ta i u svo­joj je­zič­noj raz­li­či­tos­ti” re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Eu­rop­ski po­kret u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni je u ok­vi­ru Da­na Eu­ro­pe 2017. ju­čer na sve­ča­noj aka­de­mi­ji u Ca­zi­nu uru­čio niz priz­na­nja po­je­din­ci­ma koji su svo­jim ra­dom pri­do­ni­je­li europ­skom pu­tu BiH. Glav­nu na­gra­du za “lič­nost go­di­ne” do­bio je or­ga­ni­za­tor Ve­čer­nja­ko­va pe­ča­ta te di­rek­tor i glav- ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta u BiH Jo­zo Pav­ko­vić. Ka­ko je is­tak­nu­to u obraz­lo­že­nju ovog vri­jed­nog priz­na­nja, Pav­ko­vić je kroz svoj rad zna­čaj­no pri­do­nio afir­mi­ra­nju europ­skih ide­ja i pro­ce­sa u BiH, a spo­me­nu­to je i ka­ko je kroz ma­ni­fes­ta­ci­ju Ve­čer­nja­kov pe­čat po­tak­nut po­vra­tak Po­ve­lje Ku­li­na ba­na u BiH i “iz­gub­lje­nog” Dayton­skog spo­ra­zu­ma. – Kao or­ga­ni­za­tor iz­bo­ra oso­be go­di­ne neo­bič­no je da do­bi­vam na­gra­du za lič­nost go­di­ne. Eto i to je BiH, bo­ga­ta i u svo­joj je­zič­noj raz­li­či­tos­ti. Na­gra­du za oso­bu go­di­ne i lič­nost go­di­ne mo­že do­bi­ti sto­ti­ne ti­su­ća onih iz ti­he ve­ći­ne koji pro­mo­vi­ra­ju da su raz­li­či­tos­ti bogatstvo na­še dr­ža­ve. Oni koji vi­de BiH u Eu­ro­pi kao dr­ža­vu tri su­ve­re­na i jed­na­ko­prav­na na­ro­da. Ova na­gra­da me obve­zu­je da po­mog­nem ka­ko bi eu­rop­ski po­kret bio što ma­sov­ni­ji. Su­de­ći po europ­skom du­hu u ovoj dvo­ra­ni ne­ka­ko mi se ov­dje iz Ca­zi­na či­ni da Eu­ro­pa i ni­je ta­ko da­le­ko – ka­zao je Pav­ko­vić pre­uzi­ma­ju­ći na­gra­du ko­ju mu je uru­čio pred­sjed­nik Europ­skog po­kre­ta Pre­drag Pra­šta­lo. Na sve­ča­noj aka­de­mi­ji “Vri­je­me je za Eu­ro­pu” ve­le­pos­la­ni­ci­ma Hr­vat­ske i Slo­vač­ke Iva­nu Del Vec­hi­ju i Ja­nu Pše­ni­ci uru­čen je Or­den na­ro­da, gra­đan­ki i gra­đa­na BiH i Europ­skog po­kre­ta u po­vo­du okon­ča­nja di­plo­mat­skog man­da­ta u zem­lji. Ve­le­pos­la­ni­ci­ma Vi­še­grad­ske sku­pi­ne u BiH uru­če­ne su pla­ke­te “Eu­rop­ski pri­ja­telj i part­ner EU in­te­gra­ci­ja”. Po­seb­na priz­na­nja uru­če­na su za pro­mo­ci­ju tu­riz­ma i za­šti­te oko­li­ša, druš­tve­nog an­ga­žma­na že­na... Na­gra­da za ži­vot­no dje­lo i hu­ma­ni­tar­ni an­ga­žman u ok­vi­ru ru­ko­met­nog kam­pa za djecu s po­seb­nim po­tre­ba­ma uru­če­na je ru­ko­me­ta­šu, ne­ka­da naj­bo­ljem des­nom kri­lu na svi­je­tu i iz­bor­ni­ku mla­đih vr­sta BiH Ja­smi­nu Mr­ko­nji. Pr­vi put je­dan gra­do­na­čel­nik iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne će do­bi­ti priz­na­nje “Eu­rop­ski gra­do­na­čel­nik re­gi­je”. To je gra­do­na­čel­nik Ca­zi­na Ner­min Ogre­še­vić.

Jo­zo Pav­ko­vić: Ova me na­gra­da obve­zu­je da po­mog­nem ka­ko bi eu­rop­ski po­kret bio što ma­sov­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.