Gu­ši­mo se u smra­du s far­me, no­ću nas bu­di, tre­ba­ju nam ga­sma­ske...

Tra­že da se objekt za­tvo­ri ili pre­na­mi­je­ni, naj­av­lju­ju tuž­be i blo­ka­du ces­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić

Svi­njo­goj­ska je far­ma u vlas­niš­tvu Be­lja, od­nos­no Agro­ko­ra, iz ko­jeg po­ru­ču­ju ka­ko sve ra­de po za­ko­nu te od­ba­cu­ju optužbe mje­šta­na – Vi­še ne mo­že­mo ži­vje­ti od smra­da s far­me. Uvu­kao se i u ku­ću, za­vje­se, na­mje­štaj. No­ći­ma nas bu­di, ne mo­že­mo spa­va­ti, mo­ra­mo za­tva­ra­ti pro­zo­re. Pos­ta­lo je ne­iz­dr­ži­vo – za­po­či­nje pri­ču Lju­bi­ca Šo­štar­ko, jed­na od ne­za­do­volj­nih mje­štan­ki Gra­de­ca kod Vr­bov­ca.

“Mi­ris” do­la­zi s OPG-ova

Na­kon što se svi­njo­goj­ska far­ma u vlas­niš­tvu Be­lja, od­nos­no Agro­ko­ra, 2008. ob­no­vi­la, 3600 sta­nov­ni­ka tog ma­log na­se­lja ža­li se da se gu­še u smra­du. Taj je pro­blem tre­ba­la ri­je­ši­ti grad­nja bi­oplin­skog pos­tro­je­nja ko­je skup­lja gno­jov­ku s far­me, ali ne­ugo­dan mi­ris, ka­žu, otad je još go­ri. – Već go­di­na­ma nas­to­ji­mo pro­na­ći kom­pro­mis s čel­nim lju­di­ma Be­lja i Agro­ko­ra, ali uza­lud. I kad se us­pi­je­mo do­go­vo­ri­ti, ne do­go­di se ni­šta, već se pro­mi­je­ni od­go­vor­na oso­ba i sve kre­će is­po­čet­ka. Oni za­pra­vo tvr­de da smrad ne do­la­zi s nji­ho­ve far­me, već s lo­kal­nih obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va – is­ti­če Ad­mir Smaj­lo­vić, do­na­čel­nik op­ći­ne Gradec. Kon­kre­tan do­go­vor us­pje­li su pos­ti­ći pri­je dvi­je go­di­ne. Obe­ća­no je da će se ti­je­kom 2015. i 2016. na far­mi ugra­di­ti če­ti­ri fil­tra zra­ka koji bi ri­je­ši­li pro­blem smra­da, a ove go­di­ne njih osam. – Na ugrad­nju fil­tra obve­zu­je ih i oko­liš­na do­zvo­la. Do 2020. bi tre­ba­li ugra­di­ti fil­tre na ci­je­loj far­mi, ali do­sad su ugra­di­li tek dva. Smrad je naj­go­ri no­ću, iz­me­đu 22 i osam sa­ti uju­tro, i ka­da pa­da ki­ša. Iz bi­oplin­skog pos­tro­je­nja ta­da otvo­re ci­je­vi i pu­šta­ju gno­jov­ku u po­tok Čr­nec koji se sli­je­va u Lo­nju pa su lju­di­ma i bu­na­ri za­ga­đe­ni. Sum­nja­mo da tu za­vr­ša­va i sav ži­vo­tinj­ski i dru­gi ot­pad, kao što su iz­nu­tri­ce, kos­ti, cri­je­va, pok­va­re­na hra­na – ka­že Fa­bi­jan Ta­dić, koji ži­vi tek 280 me­ta­ra od far­me i pos­tro­je­nja. Do­ma, do­da­je, ima de­ve­to­mje­seč­nu be­bu zbog ko­je ne mo­že upa­li­ti kli­mu, a zbog smra­da mora za­tvo­ri­ti pro­zo­re pa di­je­te no­ću od vru­ći­ne ne mo­že spa­va­ti. Ne­pod­noš­ljiv smrad na ka­kav su mje­šta­ni Gra­de­ca osu­đe­ni već go­di­na­ma ši­rio se i za na­šeg po­sje­ta. – Još nam je­di­no pre­os­ta­je da poč­ne­mo ho­da­ti s ga­sma­ska­ma po uli­ci – sar­kas­tič­no ko­men­ti­ra­ju mje­šta­ni ko­je je za­jed­nič­ki pro­blem po­ve­zao u gra­đan­sku ini­ci­ja­ti­vu. U vi­še na­vra­ta zva­li su i služ­bu 112 i zah­ti­je­va­li da po­ša­lju in­s­pek­to­ra, ali, ka­žu, od­go­vor­na oso­ba na te­ren iz­i­đe na­kon mje­sec da­na, a on­da pot­pi­še da je sve u re­du ili far­mi da rok od po­la go­di­ne da ri­je­ši pro­blem. – Naj­go­re je to što u na­šim za­ko­ni­ma ne pos­to­ji ka­te­go­ri­ja smrad i ne mo­že se mje­ri­ti. Mi smo kao op­ći­na pla­ti­li mje­re­nje kva­li­te­te zra­ka 60 ti­su­ća ku­na i do­ka­za­no je da su is­pu­šte­ne ko­li­či­ne štet­ne za zdrav­lje, ali da je sve u re­du po na­šim za­ko­ni­ma – ne­za­do­vo­ljan je do­na­čel­nik Smaj­lo­vić. Iz Agro­ko­ra pak po­ru­ču­ju da je s far­mom sve u re­du i da na toj lo­ka­ci­ji pos­lu­je još od 1980. sa svim po­treb­nim do­zvo­la­ma.

U na­se­lju kod Vr­bov­ca 3600 je lju­di. Zbog vo­nja, ka­žu, ne otva­ra­ju pro­zo­re, a sum­nja­ju i da su im bu­na­ri za­ga­đe­ni

Sprem­ni smo na di­ja­log

– Kroz su­rad­nju s Op­ći­nom Gradec do­dat­no smo una­pri­je­di­li far­mu 2016. go­di­ne ugrad­njom fil­ta­ra za pro­čiš­ća­va­nje iz­laz­nog zra­ka na dva objek­ta to­vi­li­šta, vri­jed­nos­ti 2,3 mi­li­ju­na ku­na. Iz­laz­ni zrak s far­me sva­kod­nev­no se pro­čiš­ća­va us­mje­ra­va­njem na fil­tre na ko­ji­ma se ne­že­lje­ne tva­ri iz zra­ka ap­sor­bi­ra­ju pu­tem vo­de. Ovak­vi fil­tri ko­ris­te se na broj­nim far­ma­ma di­ljem Eu­ro­pe i svi­je­ta. Ri­ječ je o na­pred­noj teh­no­lo­gi­ji ko­ja se pr­vi put ko­ris­ti u Hr­vat­skoj – od­go­va­ra­ju iz Agro­ko­ra. Od­ba­cu­ju i optužbe da ot­pad­ne vo­de s far­me is­pu­šta­ju u oko­liš te tvr­de da su sprem­ni na di­ja­log s lo­kal­nom za­jed­ni­com. Ipak, Gra­de­ča­ni­ma je pre­ki­pje­lo te strp­lje­nja vi­še ne­ma­ju. Od Agro­ko­ra su za­tra­ži­li za­tva­ra­nje ili pre­na­mje­nu far­me, a naj­av­lju­ju ko­lek­tiv­ne tuž­be i blo­ka­du ces­te.

Ugra­di­li su fil­tre na dva to­vi­li­šta, to je, is­ti­ču u tvrt­ki, na­pred­na teh­no­lo­gi­ja ko­ja se pr­vi put ko­ris­ti u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.