Me­đu­na­rod­ni je dan pi­va, evo gdje ga je naj­bo­lje pros­la­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Zo­ran Vi­tas

Sva­kog pr­vog pet­ka u ko­lo­vo­zu sla­vi se Me­đu­na­rod­ni dan pi­va! Taj se “praz­nik” obi­lje­ža­va od 2009. go­di­ne, i to u vi­še od 200 gra­do­va u 50 ze­ma­lja. Iako na­ma, su­de­ći po sta­tis­ti­ka­ma, i ne tre­ba ne­ki po­vod da bi­smo u pi­vu uži­va­li, bu­du­ći da smo odav­no me­đu de­set na­ci­ja ko­je ga po­pi­ju naj­vi­še po gla­vi sta­nov­ni­ka. Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, pak, to je uži­va­nje do­bi­lo no­vu di­men­zi­ju jer se Hr­vat­ska pri­dru­ži­la craft re­vo­lu­ci­ji, za­nat­skim pi­vi­ma ko­ja do­la­ze iz neo­vis­nih pi­vo­va­ra. Svjet­ski je to trend gdje aro­me i oku­si da­ju pi­vu je­dan sa­svim no­vi pred­z­nak, a lo­ka­la u ko­ji­ma se nu­de u Za­gre­bu sve je vi­še. Ras­tu bro­jem, ali i kva­li­te­tom, a so­fis­ti­ci­ra­ni pro­izvo­di po­put za­nat­skih pi­va tra­že i po­seb­nu bri­gu, zna­nje ka­ko bi uži­va­te­lju pru­ži­li ono naj­bo­lje. Me­đu­na­rod­ni dan pi­va, pak, ne tra­ži od vas pre­vi­še, tek da po­pi­je­te po­ko­je s pri­ja­te­lji­ma, a mi će­mo vam olak­ša­ti za­da­tak pre­po­ru­ču­ju­ći mjes­ta na ko­ji­ma će­te pro­na­ći naj­bo­lja pi­va u gra­du koji je, osim tu­ris­tič­ke, pos­tao i piv­ska me­ka.

Sva­ka­ko jed­no od naj­bo­ljih mjes­ta za po­pi­ti pi­vo u Za­gre­bu jest Val­hal­la u Ra­di­će­voj. U vi­kin­škoj ma­ni­ri ure­đen lo­kal, osim vi­še od 150 vr­sta od­lič­nog do­ma­ćeg i stra­nog pi­va, nu­di i od­lič­nu at­mo­sfe­ru. KBC-u Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce: Pe­tra Ada­mić Caj­hen, Ana Lang, Re­na­ta Ra­dić, Ana Mar­tin, San­dra So­mun, Mi­ha­ela Mi­ha­lec i Iva­na Šte­fan­čić ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Ma­ri­ja Ša­rić, Ma­tea Do­bri­nić Dir­lić, Ma­ri­na Ma­tić, Iva­na Hren i Da­ni­je­la Ma­šić Zorić ro­di­le su dje­ča­ke. KB Mer­kur: An­to­ni­ja Va­džić Ži­lić i Da­ni­je­la Ja­ček ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Maja Go­tal, Marta Du­brav­čić i Ma­ri­na Lo­vrić ro­di­le su dje­ča­ke. KB Sve­ti Duh: Da­ni­je­la Smo­lec, Ma­ri­ja Ši­mu­nić, Di­ana Or­šu­lić Hr­stić i La­na Bar­to­lec ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Ka­ta­ri­na Lo­kas, Iva­na Ma­ce­ko­vić, Ana Še­šet Ba­tlak i La­na Bla­že­ko­vić ro­di­le su dje­ča­ke. Spro­vo­di i is­pra­ća­ji u pe­tak, 4. ko­lo­vo­za Mi­ro­goj: Ne­nad Ve­do (49) u 10.50, Mag­di­ca Ca­vrić (86) u 11.40, Ni­nja Ši­ro­ka (92) u 12.30, Gor­da­na Ru­bićSa­li­hu (60) u 13.20, Bo­ris Pon­gra­čić (70) u 14.10, Ljer­ka Tu­ri­na (75) u 15 i Ju­li­ja­na Zorić (89) u 15.50 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ve­li­ka dvo­ra­na: Mar­ti­na Ke­fe­ček (39) u 10.40, Mi­lan Mi­ha­lić (76) u 11.20, Ma­ri­ja Per­njek (72) u 12.10, Bru­no Me­dved (86) u 12.50, Mi­šo Träger Vuj­no­vić (74) u 13.35 i Sta­nis­lav Kli­ment (92) u 14.30 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ma­la dvo­ra­na: Ma­ri­ja Me­đi­mo­rec (89) u 10:15, Zo­ran Cr­no­mar­ko­vić (65) u 10:55, Ne­ven­ka Pa­vi­čić (65) u 11:35, Slav­ko Te­li­šman (83) u 12:15, Gru­ji­ca Ni­ki­to­vić (90) u 12:55, Bran­ko Ben­čić (65) u 13:40 i Mar­ga­re­ta Ra­da­ko­vić (79) u 14:20 sa­ti. Mi­ro­še­vac: An­te Ju­ri­šić (73) u 10.50, Ani­ca Ma­šić (89) u 11.40, Zo­ran Sam­bo­lek (46) u 12.30, Da­ni­ca Fun­dak (90) u 13.20, Rat­ko Vo­ji­no­vić (75) u 14.10 i Maja Ma­tok (36) u 15 sa­ti. Mar­ko­vo Po­lje: Din­ko Me­dić (56) u 10, Ja­nja Ša­rić (57) u 10.50, Mla­den Ća­ćić (53) u 11.40, Vje­kos­la­va Škr­njug (88) u 12.30 i An­to Ra­dan (81) u 14.10 sa­ti. Gor­nje Vrap­če: Bo­ris Dra­me (85) u 15 sa­ti. Luč­ko: An­đa Po­toč­ki (69) u 15 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.