Me­dve­dev: Trum­pa će uk­lo­ni­ti s vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ru­ski pre­mi­jer Di­mi­trij Me­dve­dev us­t­vr­dio je ka­ko su no­ve sank­ci­je, ko­je je Do­nald Trump pot­pi­sao pro­tiv Ru­si­je, “pr­vi pu­canj u ve­li­kom tr­go­vin­skom ra­tu”. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sank­ci­je će po­ka­za­ti ka­ko je ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja u stva­ri ne­moć­na, no ujed­no će ovaj tr­go­vin­ski su­kob, koji se oči­to ras­plam­sa­va, re­zul­ti­ra­ti Trum­po­vim od­la­skom iz Bi­je­le ku­će. – Ame­rič­ki es­ta­bli­šment uk­lo­nit će Trum­pa, jer ono što ra­di pro­tiv Ru­si­je na­ni­jet će ve­li­ku šte­tu SAD-u. Na­dam se da će na­ši od­no­si s no­vom ame­rič­kom ad­mi­nis­tra­ci­jom, onom ko­ja će do­ći na­kon Trum­pa, biti pu­no bo­lji – us­t­vr­dio je Me­dve­dev. Me­dve­dev vje­ro­jat­no mis­li na mo­guć­nost im­pe­ac­h­men­ta koji dio ame­rič­ke jav­nos­ti za­zi­va od sa­mog po­čet­ka Trum­po­va man­da­ta. Da se ne­što do­ga­đa u ame­rič­kom es­ta­bli­šmen­tu, po­ka­zu­je i po­ru­ka re­pu­bli­kan­skih se­na­to­ra ka­ko “oni ra­de za ame­rič­ki na­rod, a ne za pred­sjed­ni­ka Trum­pa”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.