Ka­na­da azi­lan­te smjes­ti­la na olim­pij­ski sta­di­on

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ka­nad­ske vlas­ti otvo­ri­le su mon­tre­al­ski olim­pij­ski sta­di­on ka­ko bi pru­ži­le uto­či­šte tra­ži­te­lji­ma azi­la koji u sve ve­ćem bro­ju do­la­ze iz SAD-a u Ka­na­du. Vi­še od 4300 lju­di ove je go­di­ne preš­lo gra­ni­cu iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va u po­tra­zi za azi­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.