Hr­vat­ska ima naj­lo­ši­je uvje­te za ula­ga­nje u tu­ri­zam

Inves­ti­to­re mu­če čes­te i na­gle pro­mje­ne pra­vi­la igre i po­re­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ma­ri­ja.cr­njak@pos­lov­ni.hr Ma­ri­ja Cr­njak/PD ZAGREB

Ove go­di­ne otvo­ri­li smo go­to­vo ti­su­ću no­vih rad­nih mjes­ta, a u vi­so­koj se­zo­ni za­poš­lja­va­mo do 6000 dje­lat­ni­ka, ka­že Ku­ku­rin Naj­ve­ća hr­vat­ska turistička kompanija Va­la­mar Ri­vi­era u pr­vih je 6 mje­se­ci mje­se­ci pri­ho­de po­ve­ća­la 22 pos­to uz is­to­vre­me­no po­ve­ća­nje bro­ja no­će­nja od 30 pos­to i pro­daj­ne ci­je­ne od 8 pos­to. To uka­zu­je na do­bar trend pro­du­lje­nja tu­ris­tič­ke sezone, is­ti­če u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik Želj­ko Ku­ku­rin, pred­sjed­nik upra­ve Va­la­mar Ri­vi­je­re koji i do kra­ja go­di­ne oče­ku­je iz­vr­s­ne re­zul­ta­te i ne sum­nja da će kompanija os­tva­ri­ti cilj dvoz­na­men­kas­tog ras­ta naj­av­ljen u nji­ho­voj stra­te­gi­ji. Va­la­mar je u ovoj go­di­ni naj­ve­ći inves­ti­tor u tu­ri­zam s 900 mi­li­ju­na ku­na ula­ga­nja, ulo­že­nih naj­ve­ćim di­je­lom u iz­grad­nju dva­ju lje­to­va­li­šta u Rap­cu. U slje­de­ćoj go­di­ni kompanija planira ula­ga­nja na ra­zi­ni od oko 700 mi­li­ju­na ku­na, ot­kri­va Ku­ku­rin.

Kak­va će biti stra­te­gi­ja ka­dro­vi­ra­nja u slje­de­ćoj go­di­ni?

Ka­dro­vi su naj­ve­ći iz­a­zov i pri­li­ka u hr­vat­skom tu­riz­mu u na­red­nom raz­dob­lju. Va­la­mar je naj­ve­ći pos­lo­da­vac u hr­vat­skom tu­riz­mu i za­to ima­mo ve­li­ku od­go­vor­nost da uka­že­mo na adek­vat­nu po­li­ti­ku uprav­lja­nja ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma. U vi­so­koj se­zo­ni za­poš­lja­va­mo do 6000 dje­lat­ni­ka, ove go­di­ne otvo­ri­li smo go­to­vo ti­su­ću no­vih rad­nih mjes­ta, te smo po­nos­ni na to da smo bez ob­zi­ra na vi­so­ki in­ten­zi­tet no­vog za­poš­lja­va­nja uglav­nom po­pu­ni­li sva rad­na mjes­ta. Vje­ru­jem da je to re­zul­tat ni­za mje­ra i pro­gra­ma ko­je smo po­kre­nu­li u pro­tek­lom pe­ri­odu, kao što su pro­gre­siv­ni rast pla­ća, pro­gra­mi na­gra­đi­va­nja, stal­no za­poš­lja­va­nje, pro­gram stal­ni se­zo­nac, Ku­ća Va­la­mar – smje­štaj za se­zon­ske rad­ni­ke i sl. Tr­ži­šte ra­da je pre­poz­na­lo Va­la­mar kao oz­bilj­nog pos­lo­dav­ca koji bri­ne o svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma.

Jes­te li sprem­ni na uvoz ka­dro­va i odakle bi oni bi­li?

Mo­že se na­pra­vi­ti ja­ko pu­no, i iz­ja­ve od ključ­nih lju­di koji vo­de tu­ri­zam da je to pr­vens­tve­no pi­ta­nje pos­lo­da­va­ca uka­zu­ju na ap­so­lut­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje pro­ble­ma­ti­ke. Ne mo­že­te po­ve­ća­va­ti fi­skal­na i os­ta­la op­te­re­će­nja za or­ga­ni­zi­ra­ni tu­ri­zam i is­to­vre­me­no tra­ži­ti da pos­lo­dav­ci pro­gre­siv­no pris­tu­pe po­ve­ća­nju pla­ća i po­bolj­ša­nju uvje­ta ra­da. Uvoz ka­dro­va mora biti po­s­ljed­nje rje­še­nje za pro­blem za­poš­lja­va­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu, jer su do­ma­ći ka­dro­vi jed­na od na­ših naj­ve­ćih pred­nos­ti. Vje­ru­jem da turistička po­du­ze­ća kao no­si­telj tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja i za­poš­lja­va­nja tre­ba­ju pos­ta­ti part­ner Vla­di te za­jed­nič­ki iz­ra­di­ti plan ak­tiv­nos­ti stra­te­škog ra­zvo­ja s fo­ku­som na inves­ti­ci­je, za­poš­lja­va­nje i utje­caj na uku­pan ra­zvoj gos­po­dar­stva. To ne sa­mo da bi da­lo do­dat­ni po­ti­caj ra­zvo­ju tu­riz­ma i gos­po­dar­stva, već bi i sma­nji­lo “od­ljev ka­dro­va” u ino­zem­s­tvo.

Pri­hva­će­na je po­nu­da Va­la­mar Ri­vi­ere i PBZ Cro­atia osi­gu­ra­nja za He­li­os Fa­ros. Što sli­je­di?

Na­ša po­nu­da je jed­no­glas­no pri­hva­će­na od stra­ne vje­rov­ni­ka. Vje­ru­jem da će­mo u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci okon­ča­ti pro­ces ak­vi­zi­ci­je. Otok Hvar ima sna­žan ra­zvoj­ni po­ten­ci­jal i du­gu tu­ris­tič­ku tra­di­ci­ju te sam uvje­ren da uz po­dr­šku lo­kal­ne za­jed­ni­ce mo­že­mo po­mo­ći u gos­po­dar­skom ra­zvo­ju oto­ka.

U tu inves­ti­ci­ju ta­ko­đer ula­zi­te s mi­ro­vin­ci­ma, slič­no kao na Ra­bu. Je li to tre­nu­tač­no naj­po­želj­ni­ji mo­del ula­ga­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu?

Da, vje­ru­jem da je to još jed­na ve­li­ka pri­li­ka za ra­zvoj hr­vat­skog tu­riz­ma i is­to­vre­me­no vr­lo lo­gič­no ula­ga­nje na­ših mi­ro­vi­na. Mi­ro­vin­ski fon­do­vi ima­ju os­nov­nu ulo­gu oču­va­nja vri­jed­nos­ti na­ših mi­ro­vi­na na du­gi rok, a tu­ri­zam je ono naj­v­rjed­ni­je što u Hr­vat­skoj ima­mo pa je lo­gič­no da se dio ula­ga­nja us­mje­ri u tu­ri­zam. Mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma za takva ula­ga­nja tre­ba ope­ra­tiv­na kompanija part­ner ko­ja mo­že ra­zvi­ja­ti i ope­ra­tiv­no uprav­lja­ti tu­ris­tič­kim pos­lo­va­njem, a to je upra­vo ono što Va­la­mar zna ra­di­ti.

Ka­ko ocje­nju­je­te inves­ti­cij­ske tren­do­ve u hr­vat­skom tu­riz­mu?

Ve­ći­na inves­ti­ci­ja u tu­ri­zam u Hr­vat­skoj od­no­si se na pro­jek­te do­ma­ćih po­du­ze­ća u po­di­za­nje kva­li­te­te smje­šta­ja, dok Gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja i stra­nih ula­ga­nja go­to­vo da i ne­ma. Tre­nut­ni rast ula­ga­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu pod utje­ca­jem je glo­bal­nih kre­ta­nja: us­mje­re­nos­ti tu­ris­tič­ke po­traž­nje na si­gur­ne des­ti­na­ci­je i ni­skih ka­mat­nih sto­pa. Hr­vat­ska ima pri­li­ku tu­ri­zam re­po­zi­ci­oni­ra­ti pre­ma onom vi­še kva­li­te­te koji po­ti­če za­poš­lja­va­nje i rast ukup­nog hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Me­đu­tim, po­li­ti­ka dr­ža­ve pre­ma or­ga­ni­zi­ra­nom tu­riz­mu u pro­tek­lom pe­ri­odu ni­je po­ti­caj­na. Na­ša se in­dus­tri­ja tre­nut­no su­oča­va s naj­lo­ši­jim uvje­ti­ma za ula­ga­nje na Me­di­te­ra­nu. Uvje­ti su obi­lje­že­nim najvišom stopom PDV-a na tu­ri­zam, neriješenim pitanjem tu­ris­tič­kog zem­lji­šta, novim opterećenjima ko­ja proizlaze iz po­re­za na ne­kret­ni­ne i op­će­ni­to vr­lo čes­tim i na­glim pro­mje­na­ma pra­vi­la igre, čes­to u su­prot­nos­ti sa Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja hr­vat­skog tu­riz­ma. Sve te okol­nos­ti mo­gu do­dat­no sma­nji­ti kon­ku­rent­nost i stvo­ri­ti osje­ćaj ne­si­gur­nos­ti kod inves­ti­to­ra pa sa­mim tim i ogra­ni­či­ti po­ten­ci­jal tu­ris­tič­kog sek­to­ra za dalj­nja ula­ga­nja.

Želj­ko Ku­ku­rin tu­ri­zam je ono naj­v­rjed­ni­je što u Hr­vat­skoj ima­mo pa je lo­gič­no da se dio ula­ga­nja mi­ro­vin­skih fon­do­va us­mje­ri u tu­ri­zam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.