Turistička patrola u Ore­bi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Otva­ra on kamenice, stav­lja ih na ta­njur, Ta­li­ja­ni va­ni na te­ra­si na­ru­ču­ju još šest ko­ma­da... – Ko­li­ko ih ja po­je­dem? A ka­ko–kad. Net­ko po­je­de tri, dru­gi pet, net­ko i de­set. A je li is­ti­na da je ka­me­ni­ca afro­di­zi­jak? Ima li tu do­ka­za, pi­tam. – Ima! To je mu­ška hra­na. Supruge ra­do svo­jim mu­že­vi­ma ku­pu­ju kamenice. I gle­da­ju ih ka­ko jedu. Ve­se­le se, što ih jedu... – go­vo­ri kroz smi­jeh

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.