Ka­ko je nas­tao naj­bo­lji sladoled u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Sladoled, ko­jim je pr­vo osvo­jio žiri u Za­gre­bu, a po­tom i onaj u Bo­log­ni, Krešo Gulija osmis­lio je po uzo­ru na obi­telj­sku tor­tu ‘Tri užit­ka’

Tri pre­lje­va Iz­me­đu slo­je­va nu­ga­ta ide pre­ljev od lješ­nja­ka, čo­ko­la­de s va­fli­ma i na vr­hu bi­je­la čo­ko­la­da

De­ko­ra­ci­ja Sladoled je ukra­šen lješ­nja­ci­ma, kor­ne­tom i stru­go­ti­na­ma od čo­ko­la­de

Za­vr­š­ni sloj Na zad­nji sloj nu­ga­ta ide pre­ljev od bi­je­le čo­ko­la­de na­kon če­ga se sladoled po­no­vo hla­di

Sladoled od nu­ga­ta Na­kon što je u apa­rat uba­če­na smje­sa, za ne­ko­li­ko mi­nu­ta iz­la­zi go­tov sladoled

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.