Na­kon mje­sec na ces­ti, s Cli­jom već raz­go­va­raš. I ima od­go­vo­re...

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Gle­dam ja nje­ga, gle­da on me­ne. Na par­ki­ra­li­štu smo u Za­gre­bu. Clio i ja. Ide­mo na put. Opet. Pa ta­ko iz tjed­na u tje­dan. – Ka­mo sad? Ja sam šef, tre­bao bi zna­ti. Dan i noć smo na ces­ti, vi­še je te­ško pra­ti­ti. – OK. Sad za oz­bilj­no? Ku­da ide­mo. I gdje smo sve bi­li u ovih par tje­da­na – raz­miš­ljam dok sje­dam u sport­ska sje­da­la s ko­žom i pa­lim kli­mu. Br­zo će ohla­di­ti. Sre­ćom, u autu na­vi­ga­ci­ja. Pa iko­na “Ne­dav­na odre­di­šta”. Vi­di, sve do­ku­men­ti­ra­no. Pa vi­dim gdje smo bi­li. Vje­ruj­te, kad ste sva­ki dan u dru­gom gra­du, na dru­gom oto­ku, i dru­goj pla­ži, čo­vje­ku se br­zo sve to po­mi­je­ša. Ve­li Clio – bi­li smo, ne­dav­no, na Ra­bu, u No­va­lji, Za­dru, Vo­di­ca­ma, Pri­mo­šte­nu, Ši­be­ni­ku, Tro­gi­ru... Pi­še Split ne­ko­li­ko pu­ta. Bro­jim – je­dan, dva, tri, če­ti­ri, pet pu­ta! Što smo se na­vo­za­li Spli­tom. Pa ima tu i Hva­ra. Opa! Bi­li mi i na Hva­ru. I na Kor­ču­li smo bi­li. I Bra­ču. I Pe­lješ­cu. I Sto­nu, i Ne­umu. Čak i na tra­jek­tu pre­ma Mlje­tu. Gu­žva je i ta­mo. Na pla­ži u Pra­prat­nom. Sve, li­je­po do­ku­men­ti­ra­no. Ma­lo, gle­dam to s nos­tal­gi­jom. Čo­vje­če, gdje smo se mi sve na­vo­za­li. Vi­dje­li su nas na svim na­plat­nim ku­ći­ca­ma. A ko­li­ko to sto­ji? Eto, pi­še – po­tro­še­no 258 li­ta­ra. Pa sad, pu­ta 8,5 ku­na. Zna­či, oko 2.193 ku­na. Za 5.298 ki­lo­me­ta­ra. Zna­či, 41 li­pa po ki­lo­me­tru. To je OK. I ku­da da­nas? – Du­brov­nik! – si­jev­ne mi. Auto­ces­tu Dal­ma­ti­nu zna­mo na­pa­met. Zna­mo i sve ko­no­ba­re na Bri­nju, u res­to­ra­nu Li­ka. Toč­no, tko je u ko­joj smje­ni. Ne­vje­ro­ja­tan po­da­tak... Ši­fra za in­ter­net – li­ka1777. Kak­vi po­da­ci. Znam, eto, i toč­no ka­kav je za­voj na 147. ki­lo­me­tru auto­ces­te ili rav­ni­ca na 303. Mo­gao bi pro­na­ći po­sao u HAC–u. Bez pro­ble­ma. Je l’ na 186. ki­lo­me­tru auto­ces­te us­pon?, pi­ta­la bi gos­po­đa na raz­go­vo­ru za po­sao. – Us­pon? Ne, la­ga­ni je li­je­vi za­voj. Tri da­le­ko­vo­da li­je­vo, dva des­no od ces­te. A na 147. ki­lo­me­tru? – Des­ni za­voj, uz­br­do... Gdje je most Da­bar? – Pri­je Vr­po­lja! Du­ži­na mos­ta Kr­ka? – 391 me­tar. Tu­ne­la Sve­ti Marko? – 280 me­ta­ra. Vje­ru­jem da bi rek­li: – Proš­li ste. Do­ne­si­te rad­nu knji­ži­cu. No, la­ko za to. Pa­lim Clio, stis­nem START–STOP gumb. Ide­mo do gos­po­đe ko­ja ra­di na Ka­ra­ma­ti­ći­ma. Zna­mo se već. – Bok, bok. Aj­mo. Opet. S ovim autom to ni­je pro­blem. Trep­neš, i već se spu­štaš pre­ma Plo­ča­ma. Ma za čas smo mi ta­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.