Do­la­zim od­ma­le­na, ni­sam vi­dio ljep­šu oba­lu i čiš­će more

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Slo­bo­dan Pe­ri­šić (41) ka­za­liš­ni je re­da­telj iz Ba­nje Lu­ke. – No­go­me­taš Pe­ri­šić ni­je mi ni­šta u ro­du – smi­je se. Sre­li smo se u – Ba­čvi, sje­di­li stol do sto­la. – Iza me­ne je de­se­tak ka­za­liš­nih pred­sta­va, a upra­vo se sad u Ba­njoj Lu­ci iz­vo­di par mo­jih ko­ma­da. Ali, mo­gu i bez me­ne – smi­je se. – Čuj, u Orebić sam pr­vi put do­šao kad sam imao 6 go­di­na. Da­nas mi je 41. Vje­ro­jat­no za ži­vo­ta ni­kad ne­ću pres­ta­ti. Za­što? – Ni­sam vi­dio ljep­šu oba­lu i čiš­će more! Pro­bao sam i ki­te-sur­fing, ov­dje u Vig­nju, te se i za to za­in­te­re­si­rao. Pla­že, more, vje­tar, vi­no. Bli­zi­na Kor­ču­le. A vr­sta vi­na, što se pi­je? – Tko vo­li cr­no vi­no, lje­tu­je na Pe­lješ­cu, a tko vo­li bi­je­lo, ide pre­ko – na Kor­ču­lu! Eto, ne­ki sam dan ku­pio bu­te­lje u vi­na­ri­ja­ma, od­li­čan pla­vac po 45 ku­na. Ho­ćeš Grk iz Lum­bar­de? Ma sa­mo pri­je­đeš pre­ko, ima ma­nje od de­set mi­nu­ta vož­nje čam­cem – ka­že i po­ka­zu­je na Kor­ču­lu. Sim­pa­ti­čan je re­da­telj, ša­li se. – Čuj, no­va mi se pred­sta­va zo­ve “Mli­je­ko” pa me sad ze­za­ju da mi se mli­je­ko ki­se­li dok se ja ov­dje ku­pam... Ali idem za par da­na, vra­ćam se. Mo­ram ra­di­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.