Cr­no-bi­je­li svi­jet hol­lywo­od­skog gla­mu­ra na Brač Film Fes­ti­va­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Bo­ja­na Ra­do­vić

No­vi­nar­ka i fo­to­graf­ki­nja Ma­ri­ja­na Ma­ri­no­vić, stal­na su­rad­ni­ca Ve­čer­njeg lis­ta, u četvrtak 10. ko­lo­vo­za na svom Bra­ču otva­ra hu­ma­ni­tar­nu iz­lož­bu “Pre­mi­ere”, svo­ju če­t­vr­tu sa­mos­tal­nu iz­lož­bu. Ovog pu­ta to su cr­no-bi­je­li por­tre­ti film­skih zvi­jez­da, a izložba se odr­ža­va u ve­če­ri otvo­re­nja 3. Brač Film Fes­ti­va­la. Ro­đe­na Spli­ćan­ka brač­kih ko­ri­je­na, sa stal­nom adre­som u New Yor­ku, pre­mi­jer­no iz­la­že 25 por­tre­ta naj­ve­ćih zvi­jez­da iz svi­je­ta fil­ma. Izložba je pro­daj­nog ka­rak­te­ra, a sav je pri­hod na­mi­je­njen Žu­pa­nij­skoj udru­zi sli­je­pih Split.

Ot­ka­ko je za­vr­ši­la školu fo­to­gra­fi­je na NY Film Aca­demy, auto­ri­ca sni­ma i por­tre­te film­skih ve­li­ka­na, naj­češ­će na cr­ve­nom te­pi­hu film­skih fes­ti­va­la te raz­nim druš­tve­nim do­ga­đa­nji­ma, a ta­ko je nas­ta­la i ova fo­to­gra­fi­ja Ni­co­le Kid­man sa su­pru­gom

U smje­ru ka­zalj­ke na sa­tu: Ar­mand Assan­te, Su­san Sa­ran­don, An­ge­li­na Jo­lie, Ro­bert de Ni­ro, te do­lje: Ja­ke Gyl­len­ha­al i Je­remy Irons

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.