PU­TO­VA­NJE VRE­ME­NOM – PUT ŽI­VO­TA – NAJ­BO­LJI DOKUMENTARAC O SVE­MI­RU

RE­DA­TELJ TERRENC MALICK KA­ŽE KA­KO JE OVO ZNANSTVENA KRONOLOGIJA PLANETA ZEM­LJE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ov­dje su glav­ni li­ko­vi sve­mir i naš pla­net, a gla­so­vi na­ra­to­ra – Bra­da Pit­ta i Ca­te Blan­c­het – pos­ta­ju tek de­ko­rom ra­skoš­nih pri­zo­ra Usko­ro u za­gre­bač­kom ki­nu Eu­ro­pa po­či­nje pri­ka­zi­va­nje do­ku­men­tar­nog fil­ma Pu­to­va­nje vre­me­nom – put ži­vo­ta. Je­dan od najljepših do­ku­men­tar­nih fil­mo­va o sve­mi­ru dje­lo je ni­ko­ga dru­gog do­li kul­t­nog re­da­te­lja Ter­ren­cea Ma­lic­ka, auto­ra fil­mo­va po­put “Tan­ke cr­ve­ne li­ni­je”.

Pri­pre­me du­ge 40 go­di­na

I ne sa­mo to, Malick je ovaj dokumentarac pri­pre­ma 40 go­di­na i pro­gla­sio ga je svo­jim ži­vot­nim dje­lom, ali i is­pu­nje­njem dje­čač­kog sna. Ve­li­ki je re­da­telj na­pra­vio dvi­je ver­zi­je svog vi­đe­nja stva­ra­nja zna­nog nam sve­mi­ra i pla­ne­te na ko­joj ži­vi­mo: 40-mi­nut­nu u ko­joj je na­ra­tor Brad Pitt te cje­lo­ve­čer­nju u ko­joj Pit­ta mi­je­nja Ca­te Blan­c­hett. Upra­vo du­lju ver­zi­ju s aus­tral­skom oska­rov­kom mo­ći će­mo po­gle­da­ti u ki­nu Eu­ro­pa. Ka­da je osmis­lio film koji je u su­rad­nji s Pa­ra­mo­un­tom po­nio rad­no ime Q, Malick je za­mis­lio pri­ču o ži­vo­tu na Zem­lji. Do po­čet­ka re­ali­za­ci­je pro­jek­ta pri­ča se ra­zvi­la u znans­tve­nu kro­no­lo­gi­ju Zem­lje, ka­ko se sam re­da­telj iz­ra­zio. A to ni­ka­ko ne ide bez ra­zvo­ja sve­mi­ra u cje­li­ni. Malick je oda­brao da to pri­ka­že s mi­ni­mal­nim po­jav­lji­va­njem en­ti­te­ta koji ima naj­ve­ći utje­caj na zbi­va­nja na Zem­lji, čo­vje­ka. A i za­što bi ka­da su na ras­po­la­ga­nju to­li­ki broj­ni pre­kras­ni pri­zo­ri sve­mi­ra i Zem­lje koji even­tu­al­no su­dje­lo­va­nje glu­ma­ca uop­će ne tre­ba­ju. Po­ja­va čo­vje­ka sve­de­na je na pri­kaz ra­zvo­ja os­nov­nih nje­go­vih oso­bi­na ko­je ga odva­ja­ju od os­ta­lih ži­vih bi­ća. Ov­dje su glav­ni li­ko­vi sve­mir i naš pla­net, pri če­mu čak i gla­so­vi dvo­je ve­li­kih glu­ma­ca po­put Pit­ta ili Blan­c­hett, ovis­no ko­ju ver­zi­ju gle­da­te, pos­ta­ju tek de­ko­rom ne­vje­ro­jat­nim pri­zo­ri­ma.

Gle­da­te­lji slo­bod­nog uma

Već iz for­špa­na za film jas­no je ka­ko se ra­di o teh­nič­ki bes­pri­je­kor­nom urat­ku gdje se ne vi­di raz­li­ka iz­me­đu stvar­nih pri­zo­ra i onih za ko­je još ne mo­že­mo zna­ti ka­ko toč­no iz­gle­da­ju, po­put stva­ra­nja i nes­tan­ka zvi­jez­da. Kri­ti­ča­ri za­mje­ra­ju Ma­lic­ku ne­dos­ta­tak kon­tek­s­ta koji bi is­pra­tio ne­vje­ro­jat­ne vi­zu­ale, a pro­cje­nu je­su li u pra­vu os­ta­vit će­mo za vri­je­me na­kon pro­jek­ci­je fil­ma. No, ne sum­nja­mo ka­ko će za­in­te­re­si­ra­nih gle­da­te­lja biti bez ob­zi­ra na vru­ći­ne jer zna­nost je da­nas, baš kao i pri­je po­la sto­lje­ća, snaž­no fo­ku­si­ra­na na is­tra­ži­va­nje sve­mi­ra. Da­nas dos­tup­na teh­no­lo­gi­ja do­vo­di sve­mir­ska pros­trans­tva na uda­lje­nost du­ži­ne ru­ke i to je Ter­ren­ce Malick od­lu­čio is­ko­ris­ti­ti do kra­ja. Sto­ga vri­je­di upu­ta svi­ma koji će oti­ći po­gle­da­ti film: uči­ni­te to slo­bod­na uma, jer si­gur­no vas če­ka sa­svim no­vo is­kus­tvo i fil­ma i sve­mi­ra u ko­jem eg­zis­ti­ra­mo i mi na na­šem pla­ne­tu.

Re­da­telj do­ku­men­tar­ca Ter­ren­ce Malick za ovaj film ka­že da je nje­go­vo ži­vot­no dje­lo, ali i is­pu­nje­nje dje­čač­kog sna

Gdje je kon­tekst? Iz for­špa­na se vi­di da je film teh­nič­ki bes­pri­je­ko­ran, a kri­ti­ča­ri mu ipak za­mje­ra­ju ne­dos­ta­tak kon­tek­s­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.