Mis­te­ri­ozan nas­tup To­ma Jo­ne­sa u Pu­li - ne­ma sli­ke, ne­ma to­na!

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na­kon pet go­di­na bri­tan­ski glaz­be­nik Tom Jo­nes u sri­je­du, 2. ko­lo­vo­za, nas­tu­pio je u pul­skoj Are­ni. No ka­kav je bio kon­cert te ko­li­ko je obo­ža­va­te­lja slu­ša­lo glaz­be­nu le­gen­du, zna­ju tek oni koji su pla­ti­li ulaz­ni­cu. Ju­čer je bi­lo ne­mo­gu­će pro­či­ta­ti išta o spek­tak­lu u Pu­li. Na­ime, 77-go­diš­nja zvi­jez­da okru­že­na je iz­nim­no stro­gim me­nadž­men­tom koji ima ri­go­roz­na pra­vi­la kao ma­lo tko. Ta­ko je Jo­ne­sov nas­tup os­tao oba­vi­jen ve­lom taj­ne. Na­kon što je tek ne­ko­li­ko fo­to­gra­fa i no­vi­na­ra odo­bren pris­tup, ka­da su odra­di­li po­sao, Jo­ne­so­vu me­nadž­men­tu mo­ra­li su pre­da­ti sav ma­te­ri­jal na uvid te su oni za­tim odo­bra­va­li ko­je se fo­to­gra­fi­je mo­gu obja­vi­ti. Osim to­ga, mo­ra­li su pot­pi­sa­ti i ugo­vor o taj­nos­ti pa de­ta­lje ni­su smje­li ot­kri­va­ti ni ko­le­ga­ma. Čak ni or­ga­ni­za­tor ni­je imao služ­be­nog fo­to­gra­fa, a do kra­ja da­na ni­smo us­pje­li do­bi­ti ni služ­be­no pri­op­će­nje.

Glaz­be­nik je pri­je pet go­di­na u Pu­lu odr­žao kon­cert koji se naj­nor­mal­ni­je mo­gao sni­ma­ti, a ma­te­ri­ja­li objav­lji­va­ti DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.