Poz­na­te lje­po­ti­ce jogu vježbaju i na odmoru

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Sport­ska no­vi­nar­ka i vo­di­te­lji­ca Mir­na Zi­da­rić go­di­na­ma se ba­vi jo­gom, a svo­je umi­je­će vjež­ba­nja po­di­je­li­la je i s pra­ti­te­lji­ma na Ins­ta­gra­mu. I glu­mi­ca Ana Maj­he­nić po­s­ljed­njih se go­di­na po­sve­ti­la vjež­ba­nju jo­ge, a svo­jim gip­kim ti­je­lom ne­ri­jet­ko odu­še­vi obo­ža­va­te­lje. Broj­ne ino­zem­ne lje­po­ti­ce ta­ko­đer se re­do­vi­to po­sve­ću­ju jo­gi uz more i šum valova. Manekenke Alessandra Ambrosio i Gisele Bündchen ta­ko prak­ti­ci­ra­ju jogu tri do pet pu­ta tjedno, a ne­ri­jet­ko im se pridruže i dje­ca.

Vo­di­te­lji­ca i no­vi­nar­ka Mir­na Zi­da­rić go­di­na­ma vjež­ba jogu pa čak i na pla­ži

Glu­mi­ca Ana Maj­he­nić jo­gi za­hva­lju­je gip­ko ti­je­lo

Naj­pla­će­ni­ja ma­ne­ken­ka, Gisele, najradije vjež­ba u druš­tvu svo­jih kli­na­ca

Slav­na ma­ne­ken­ka Alessandra Ambrosio vjež­ba jogu naj­ma­nje tri pu­ta tjedno – bez iz­nim­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.