Bol­le i Cen­čić za po­če­tak

U ruj­nu će u HNK ju­bi­lej pros­la­vi­ti slav­ni hr­vat­ski kon­tra­te­nor Max Ema­nu­el Cen­čić, a u lis­to­pa­du do­la­zi ba­let­ni umjet­nik Ro­ber­to Bol­le

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme - De­nis Derk

No­vu se­zo­nu za­gre­bač­kog HNK, uz Fes­ti­val svjet­skog ka­za­li­šta i pra­izved­bu pred­sta­ve “Tko pje­va zlo ne mis­li, otva­ra­ju i gos­to­va­nja U no­voj se­zo­ni Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta u Za­gre­bu, osim no­vog iz­da­nja Fes­ti­va­la svjet­skog ka­za­li­šta i pra­izved­be dram­ske pred­sta­ve “Tko pje­va zlo ne mis­li”, ko­ju pri­pre­ma is­kus­ni Re­ne Me­dve­šek, lju­bi­te­lje oper­ne i ba­let­ne umjet­nos­ti oče­ku­ju i dvi­je pos­las­ti­ce. Pr­vo će u 21. i 22. ru­jan na po­zor­ni­ci HNK tri­de­set pe­tu go­diš­nji­cu umjet­nič­kog dje­lo­va­nja obi­lje­ži­ti slav­ni hr­vat­ski kon­tra­te­nor Max Ema­nu­el Cen­čić, i to iz­ved­bom Gluc­ko­ve ope­re “Or­fej i Eu­ri­di­ka”, ko­jom će rav­na­ti Nik­ša Ba­re­za. A on­da će 3. i 4. lis­to­pa­da na po­zor­ni­ci HNK nas­tu­pi­ti naj­slav­ni­ji ta­li­jan­ski ba­let­ni ple­sač Ro­ber­to Bol­le u pro­gra­mu na­zva­nom Ro­ber­to Bol­le i pri­ja­te­lji.

Bol­le u Za­gre­bu

Ro­ber­to Bol­le i s če­tr­de­set dvi­je go­di­ne nas­tu­pa na ba­let­nim po­zor­ni­ca­ma di­ljem svi­je­ta, pa i u mi­lan­skoj Sca­li, uz ko­ju je čvr­sto ve­zan već de­set­lje­ći­ma i gdje je pos­ti­gao naj­vi­ši umjet­nič­ki stu­panj. U pro­gra­mu Ro­ber­to Bol­le i pri­ja­te­lji ovog je lje­ta već nas­tu­pio na broj­nim ta­li­jan­skim po­zor­ni­ca­ma, pa i u ve­ron­skoj Are­ni. U Za­gre­bu je Bol­le na sce­ni HNK de­bi­ti­rao 2003. go­di­ne ulo­gom gro­fa Al­brec­h­ta na pre­mi­je­ri ba­le­ta “Gi­sel­le”, i to uz part­ne­ri­cu, hr­vat­sku pri­ma­ba­le­ri­nu Ire­nu Pa­sa­rić u pred­sta­vi či­ju je ko­re­ogra­fi­ju i re­ži­ju pot­pi­sao ta­daš­nji rav­na­telj Ba­le­ta Din­ko Bog­da­nić, dok je za di­ri­gent­skim pul­tom bio Be­ris­lav Ši­puš. Za­gre­bač­ki nas­tup, ali ovog pu­ta u ulo­zi prin­ca Si­eg­fri­eda iz ba­le­ta “La­bu­đe je­ze­ro”, Bol­le je po­no­vio na kra­ju te 2003. go­di­ne ta­ko­đer u pred­sta­vi ko­ju je ko­re­ograf­ski i re­da­telj­ski pot­pi­sao Din­ko Bog­da­nić, dok je iz­ved­bom ko­ja je ima­la i hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter ta­ko­đer rav­nao Be­ris­lav Ši­puš.

Pri­ja­te­lji od 2008. go­di­ne

Pro­gram Ro­ber­to Bol­le i pri­ja­te­lji us­ta­nov­ljen je još pri­je de­se­tak go­di­na i ta­li­jan­ska ba­let­na zvi­jez­da iz­vo­di ga na otvo­re­nim pros­to­ri­ma ve­li­kih trgova, ali i u oper­nim ku­ća­ma. Ime­na ba­let­nih umjet­ni­ka koji nas­tu­pa­ju uz Bol­lea stal­no se mi­je­nja­ju, baš kao i pro­gram. Ta­ko su na nas­tu­pu u ve­ron­skoj Are­ni uz Ro­ber­ta Bol­lea nas­tu­pi­li i Po­li­na Se­mi­ono­va, Me­li­ssa Ha­mil­ton, Mi­sa Ku­ra­na­ga, An­na Ol, Yo­ung Gyu Choi, Fran­ces­co Pan­no­fi­no, Da­ni­il Sim­kin i Her­man Cor­ne­jo, koji su ple­sa­li na ko­re­ogra­fi­je naj­poz­na­ti­jih svjet­skih ko­re­ogra­fa.

PRESS ASSOCIATION / PIXSELL

Naj­slav­ni­ji ta­li­jan­ski ba­let­ni umjet­nik Ro­ber­to Bol­le u lis­to­pa­du će dva da­na za­re­dom nas­tu­pi­ti na sce­ni HNK Nas­tup Ro­ber­ta Bol­lea os­tva­ren je u su­rad­nji sa Ta­li­jan­skim kul­tur­nim ins­ti­tu­tom, po­t­vr­di­la je in­ten­dan­ti­ca HNK Du­brav­ka Vr­goč

Ro­đen u Za­gre­bu, Max Ema­nu­el Cen­čić je od dje­čjeg so­pra­na pos­tao tra­že­ni oper­ni i kon­cert­ni pje­vač. Pri­je se­dam go­di­na nas­tu­pao je i na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma, a sa­mo ove go­di­ne re­do­vi­to nas­tu­pa na po­zor­ni­ci ber­lin­ske Dr­žav­ne ope­re ili na sce­ni The­ater in der Wi­en

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.