Te­nor Mi­ljen­ko Đu­ran svog sto­tog Eru pje­va po­kraj če­sme u Vr­li­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme - De­nis.derk@ve­cer­nji.net

Ope­ra “Ero s ono­ga svi­je­ta” u re­ži­ji Kre­ši­mi­ra Do­len­či­ća na re­per­to­aru Split­skog lje­ta je od 2001. go­di­ne, a u Vr­li­ci je oče­ku­ju s pu­no uz­bu­đe­nja De­nis Derk – Ne­ka­da pri­je ope­ra “Ero s ono­ga svi­je­ta” pu­no se vi­še iz­vo­di­la. Vje­ru­jem da su po­je­di­ni te­no­ri ulo­gu Mi­će ot­pje­va­li i vi­še od sto­ti­nu pu­ta i mis­lim da je te­nor Ja­nez Lo­trič bio po­s­ljed­nji od njih u ni­zu – ve­li hr­vat­ski te­nor Mi­ljen­ko Đu­ran koji će baš ve­če­ras, i to na ek­s­klu­ziv­noj po­zor­ni­ci po­kraj če­sme u Vr­li­ci uz an­sambl split­ske Ope­re ot­pje­va­ti svog sto­tog Eru. – Za me­ne je ta broj­ka zna­čaj­na jer sam Eru pje­vao na svim po­zor­ni­ca­ma u Hr­vat­skoj, kao i u okru­že­nju. Osim u Za­gre­bu, Spli­tu, Ri­je­ci, Osi­je­ku, Opa­ti­ji i Ši­be­ni­ku, tu su i nas­tu­pi u Mos­ta­ru, Sa­ra­je­vu, No­vom Sa­du... U Vr­li­ci sam po­zi­van za iz­ved­bu u po­s­ljed­njih de­set go­di­na u kon­ti­nu­ite­tu, baš kao i u oper­ne ku­će spo­me­nu­tih gra­do­va, a sve na tra­že­nje pu­bli­ke, ko­ja me pre­poz­na­la kao Eru koji je pra­vi Ero! Ero je ta­ko na kra­ju pos­tao is­tin­ska kru­na mo­je pje­vač­ke ka­ri­je­re i na­dam se i bu­du­ćim iz­ved­ba­ma. Sil­no sam po­no­san zbog to­ga – ve­li Đu­ran koji ima sta­tus sa­mos­tal­nog umjet­ni­ka. Na ve­če­raš­njoj iz­ved­bi Go­tov­če­ve ope­re u Vr­li­ci Đu­ra­nu će se pri­dru­ži­ti i so­pra­nis­ti­ca Va­len­ti­na Fi­jač­ko Ko­bić kao Đu­la, me­zzo­so­pra­nis­ti­ca Te­re­zi­ja Ku­sa­no­vić kao Do­ma, ba­ri­ton Lju­bo­mir Pu­ška­rić kao mli­nar Si­ma, bas Si­ni­ša Štork kao gaz­da Marko i Tea Po­žgaj u ulo­zi Čo­ban­če­ta. Or­kes­trom i zbo­rom split­skog Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta rav­nat će Ha­ri Zlo­dre, a re­da­telj je Kre­ši­mir Do­len­čić. Ples­ne toč­ke iz­vo­de ve­te­ra­ni ples­nog an­sam­bla KUDŽ Fi­lip De­vić iz Spli­ta. Ri­ječ je o pred­sta­vi ko­ja na Split­skom lje­tu op­s­ta­je još od 2001. go­di­ne, a s ve­li­kim se in­te­re­som oče­ku­je baš u Vr­li­ci, mjes­tu ro­đe­nja Mi­la­na Be­go­vi­ća, auto­ra li­bre­ta naj­i­zvo­đe­ni­je ope­re Ja­ko­va Go­tov­ca, ali i kra­ju či­ju je glaz­be­nu tra­di­ci­ju skla­da­telj uvr­stio u svo­ju vi­še ne­go po­pu­lar­nu glaz­bu. Oper­na iz­ved­ba na otvo­re­nom uz vr­lič­ku če­smu tra­di­ci­onal­no okup­lja broj­nu pu­bli­ku. Osim po­pu­lar­ne Go­tov­če­ve ope­re, ovo­go­diš­nje Split­sko lje­to na re­per­to­aru je ima­lo još tri ope­re, i to Ro­ssi­ni­je­va “Se­vilj­skog bri­ja­ča” koji je pre­mi­jer­no iz­ve­den na fes­ti­val­skom po­čet­ku, te re­pri­ze Puc­ci­ni­je­ve ope­re “Tu­ran­dot” i Ver­di­je­ve “Ai­de” ko­ja je za­štit­ni znak Split­skog lje­ta. Ta­ko Spli­ća­ni i nji­ho­vi broj­ni do­ma­ći i stra­ni gos­ti u ne­ko­li­ko tje­da­na mo­gu vi­dje­ti čak če­ti­ri atrak­tiv­na oper­na nas­lo­va, čime se Split­sko lje­to ubra­ja u atrak­tiv­ni­je fes­ti­va­le i iz­van hr­vat­skih gra­ni­ca.

pu­ta je te­nor Mi­ljen­ko Đu­ran u zem­lji i ino­zem­s­tvu ot­pje­vao iz­nim­no zah­tjev­nu ulo­gu Mi­će iz Go­tov­če­ve ope­re “Ero s ono­ga svi­je­ta”

Đu­la i Mi­ćo Va­len­ti­na Fi­jač­ko Ko­bić i Mi­ljen­ko Đu­ran u sce­ni iz Go­tov­če­ve ope­re “Ero s ono­ga svi­je­ta”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.