Ve­li­ki šam­pi­on Vla­di­mir Klič­ko u 42. go­di­ni obje­sio ru­ka­vi­ce o klin

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ukra­jin­ski te­škaš u ka­ri­je­ri je osvo­jio olim­pij­sko zla­to (1996.), a čak je de­set go­di­na us­pješ­no ču­vao svoj tron pro­fi pr­va­ka svi­je­ta Du­go­go­diš­nji vla­dar te­ške ka­te­go­ri­je u pro­fe­si­onal­nom bok­su odus­tao je od bor­be za po­vra­tak na pri­jes­to­lje. Na­kon što ga je s nje­ga, još ta­mo u trav­nju, svrg­nuo Bri­ta­nac An­t­hony Jo­shua (27), Ukra­ji­nac Vla­di­mir Klič­ko od­lu­čio je u svo­joj 42. go­di­ni ru­ka­vi­ce oka­či­ti o klin. – Htio sam do­ni­je­ti od­lu­ku na do­volj­noj raz­da­lji­ni od bor­be na Wem­bleyu. Ni­kad ni­sam ni sa­njao da ću ima­ti ta­ko du­gu i us­pješ­nu ka­ri­je­ru. Kao ama­ter, a po­tom i kao pro­fe­si­ona­lac, pos­ti­gao sam sve o če­mu sam sa­njao i sa­da že­lim za­po­če­ti svo­ju dru­gu ka­ri­je­ru jer ni­sam vi­še mo­gao pro­ći kroz du­ge pri­pre­me. Za­po­čeo sam ih, kre­nu­li smo, no mo­ti­va­ci­ja je nes­ta­la. Ne­ma vi­še va­tre. Na­kon što je bio ne­po­bi­je­đen 11 go­di­na, unu­tar ko­jih je imao 20 po­bje­da u ni­zu, Klič­ko je iz­gu­bio po­s­ljed­nje dvi­je bor­be (Fury, Jo­shua) pa je oči­to shva­tio da vri­je­me či­ni svo­je i da su ve­ći iz­gle­di da će na­ru­ši­ti le­gen­du o se­bi ne­go što su iz­gle­di da će se vra­ti­ti na tron po­kraj pu­no mla­đih la­vo­va kao što je Jo­shua. Zbog to­ga je i od­lu­čio ne is­ko­ris­ti­ti kla­uzu­lu u ugo­vo­ru s Jo­shu­om ko­ja mu je jam­či­la pra­vo na uz­vrat i no­vu ve­li­ku za­ra­du. No, s ob­zi­rom na to da je nje­go­va fi­nan­cij­ska vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 60 mi­li­ju­na USD, mla­đem bra­tu Klič­ku vi­še ni­je nuž­no bo­ri­ti se. Za­sad je ne zna čime će se to Vla­di­mir ba­vi­ti u nas­tav­ku ži­vo­ta, no si­gur­no je da će se vi­še po­sve­ti­ti svom bra­ku s hol­lywo­od­skom glu­mi­com Hayden Pa­net­ti­ere i nji­ho­voj tro­go­diš­njoj kćer­ki­ci. Vla­di­mir Klič­ko do­mi­ni­rao je bok­sač­kom sce­nom i u svo­jih 27 go­di­na u bok­su za­ra­dio po­što­va­nje i mi­li­ju­ne do­la­ra, no vri­je­me je da svo­je mjes­to pre­pus­ti ne­kim novim šam­pi­oni­ma, a pri­je sve­ga moć­nom Jo­shui.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.