Ci­bo­na pr­va kre­nu­la s pri­pre­ma­ma za se­zo­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Prem­da ne­će igra­ti ni­jed­no europ­sko na­tje­ca­nje, ko­šar­ka­ši Ci­bo­ne od svih su hr­vat­skih klu­bo­va pr­vi za­po­če­li pri­pre­me za no­vu se­zo­nu. Na pro­ziv­ci u Dra­že­no­vu do­mu no­vi tre­ner Slo­bo­dan Su­bo­tić za­te­kao je Boš­nja­ka, Ćo­ri­ća, Lju­bi­či­ća, Bi­li­nov­ca, No­va­či­ća, Ulja­re­vi­ća, Man­di­ća, Po­pi­ća, Gos­pi­ća i Gil­be­ra. No­vo­pri­doš­li Ame­ri­kan­ci Lan­g­s­ton Hall i Mel­vin Cle­ve­land te ka­pe­tan Ma­rin Ro­zić pri­klju­čit će se 8. ko­lo­vo­za ka­da su pre­dvi­đe­ni sis­te­mat­ski pre­gle­di na­kon ko­jih sli­je­de pri­pre­me na Ro­gli. Re­pre­zen­ta­ti­vac Lu­ka Žo­rić pri­dru­žit će se mom­ča­di po za­vr­šet­ku Eu­ro­ba­ske­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.