Ris­tov­ski ne bi iz Ri­je­ke pri­je – te­to­vi­ra­nja!

Prodaja fan­tas­tič­nog be­ka bi­la bi ne­iz­dr­živ uda­rac za am­bi­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Miletić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Spor­ting je u ofen­zi­vi, nu­di 3,5 mi­li­ju­na eura. U ovom bi tre­nut­ku ve­ći bio gu­bi­tak ne­go do­bi­tak jer Ke­kov ka­dar iona­ko ni­je baš bo­gat Kad bi pos­ta­ja­la na­gra­da za hra­bro sr­ce HNK Ri­je­ke, Ste­fa­nu Ris­tov­skom te­ško bi je net­ko od­nio, a naj­ve­ća kon­ku­ren­ci­ja bio bi mu kum Marko Ve­šo­vić. Ma­ke­don­ski re­pre­zen­ta­ti­vac pro­tiv Red Bull Sal­z­bur­ga odi­grao je još jed­nu dok­tor­sku utak­mi­cu.

Ru­je­vi­cu bra­nio kao ku­ću

Naj­vjer­ni­ji Ke­kov voj­nik vo­dio je straš­nu bit­ku s re­bul­lov­ci­ma koji su ju­ri­ša­li kao bi­ko­vi na cr­ve­nu kr­pu, sa su­igra­či­ma je Ru­je­vi­cu bra­nio kao ro­đe­ni dom. A si­lan po­sao u obra­ni okru­nio je od­lič­nim pro­do­rom u sa­moj za­vr­š­ni­ci iz ko­jeg je nas­ta­la asis­ten­ci­ja za naj­ve­ću pri­li­ku na utak­mi­ci. Da, Sal­z­burg je imao vi­še od igre, ali Gor­gon je bio taj koji je na do­da­va­nje Ris­tov­skog pro­ma­šio ne­mo­gu­će. Ni­je ni­kak­vo ču­do da je Ma­ke­do­nac naj­tra­že­ni­ji Ri­je­kin igrač u ovom tre­nut­ku, ne sa­mo zbog po­s­ljed­njih utak­mi­ca već i ci­je­le proš­le sezone. Klas­ne be­ko­ve ja­ko je te­ško na­ći, Pep Gu­ar­di­ola “ulu­pao” je kom­bi­ni­ra­no 80 mi­li­ju­na eura pr­vo za Kylea Wal­ke­ra iz Tot­ten­ha­ma, pa Da­ni­la iz ma­drid­skog Re­ala i sve­jed­no ni­je us­pio ri­je­ši­ti pro­blem des­ne stra­ne. A Spor­ting Li­sa­bon bi za tri mi­li­ju­na eura htio do­ves­ti igra­ča koji će s Ri­je­kom za dva tjed­na ima­ti pri­li­ku ući u fi­na­le Li­ge pr­va­ka. Sa za­ra­đe­nih 5-6 mi­li­ju­na eura sa­mim pla­sma­nom u play-off Rijeka je i u ne­što bo­ljoj pre­go­va­rač­koj po­zi­ci­ji sa svim po­nu­đa­či­ma bu­du­ći da je, kad se pri­do­da za­ra­da od tran­sfe­ra Mi­tro­vi­ća i An­dri­ja­še­vi­ća, već go­to­vo po­kri­la go­diš­nji pro­ra­čun. Jed­no je si­gur­no – od­la­zak bi­lo ko­jeg sto­žer­nog igra­ča kao što je Ris­tov­ski u ovom bi tre­nut­ku bio pre­te­žak uda­rac za sport­ske am­bi­ci­je jer Ke­kov je ka­dar iona­ko već ta­nak za ra­zi­nu i zah­tje­ve koji če­ka­ju hr­vat­skog pr­va­ka ne sa­mo u te­škoj se­ri­ji ko­ja se već u po­ne­dje­ljak nas­tav­lja (Osi­jek, Di­na­mo, dvi­je utak­mi­ce play-of­fa plus Lo­ko­mo­ti­va i In­ter) već i za du­gu, is­crp­lju­ju­ću je­sen u Eu­ro­pi.

Te­to­va­ža kad po­pus­ti vru­ći­na

Ris­tov­ski ni­je de­man­ti­rao pre­go­vo­re klu­bo­va, no na­kon ve­li­kog po­dvi­ga Ri­je­ča­na is­tak­nuo je i slje­de­će: – Iz­aš­le su te informacije, ali ne­ma još ni­šta služ­be­no. Ako što bu­de, saz­nat će­te. Za sa­da taj tran­sfer ni­je ni 50% pred re­ali­za­ci­jom. Raz­go­va­rao sam s pred­sjed­ni­kom Mi­ško­vi­ćem. Re­kao mi je da se ne op­te­re­ću­jem tim me­dij­skim na­pi­si­ma, ne­go da se kon­cen­tri­ram na važ­ne utak­mi­ce ko­je nas če­ka­ju. Pri­je od­la­ska Ris­tov­ski ima i jed­nu oba­ve­zu ko­ju si je sam odre­dio iz lju­ba­vi pre­ma klu­bu i gra­du u ko­jem je nje­go­va ka­ri­je­ra pro­cva­la... “Kao što sam i obe­ćao, te­to­vi­rat ću si grad i tro­fe­je ko­je smo osvo­ji­li. Do­la­zi maj­stor iz BiH koji će to na­pra­vi­ti, sa­mo če­ka­mo da ma­lo po­pus­te vru­ći­ne.” E to će se na­če­ka­ti. Do­volj­no za još ba­rem dvi­je ve­li­ke bit­ke i pri­li­ku da Ru­je­vi­ca još jed­nom za­gr­mi: “Ris­to, Ris­to!”

Mi­ško­vić mi je re­kao da se kon­cen­tri­ram na utak­mi­ce ko­je nas če­ka­ju, ka­že Ris­tov­ski Gu­ar­di­ola je “ulu­pao” 80 mi­li­ju­na eura i ni­je us­pio ri­je­ši­ti pro­blem des­nog be­ka u Man. Cityju

NEL PAVLETIĆ/ PIXSELL

Ste­fan Ris­tov­ski pri­pre­mio je za Gor­go­na pri­li­ku utak­mi­ce, a u Sal­z­bur­gu je asis­ti­rao za gol koji je Ri­je­ku odveo u playoff

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.