Go­ogle uvo­di sus­tav za uz­bu­nji­va­nje ko­ris­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Go­ogle uvo­di sus­tav uz­bu­nji­va­nja ko­jim bi upo­zo­ra­vao ko­ris­ni­ke na ka­tas­tro­fe, te­ro­ris­tič­ke na­pa­de i raz­ne dru­ge kri­ze. Upo­zo­re­nje će sa­dr­ža­va­ti ma­pe, iz­vješ­ća te informacije vlas­ti kao i hit­ne te­le­fon­ske bro­je­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.