Bra­ni­te­lji­ma ve­će mi­ro­vi­ne i nak­na­da za ne­za­pos­le­ne

Sjed­ni­ca u Kni­nu: uoči pros­la­ve Olu­je Vla­da usvo­ji­la na­crt Za­ko­na o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Sni­ža­va se dob­na gra­ni­ca za sta­ros­nu mi­ro­vi­nu bra­ni­te­lja, a pra­vo na obi­telj­sku mi­ro­vi­nu je pod po­volj­ni­jim uvje­ti­ma Na­crt pri­jed­lo­ga Za­ko­na o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma iz Do­mo­vin­skog ra­ta i čla­no­vi­ma nji­ho­vih obi­telj hr­vat­ska je Vla­da usvo­ji­la na sjed­ni­ci u Kni­nu, odr­ža­noj dan uoči Da­na po­bje­de i Da­na hr­vat­skih bra­ni­te­lja. – Sta­tus­na i ma­te­ri­jal­na pra­va hr­vat­skih bra­ni­te­lja, čla­no­va nji­ho­vih obi­te­lji i stra­dal­ni­ka Do­mo­vin­skog ra­ta bi­la su dis­per­zi­ra­na u ni­zu raz­li­či­tih za­ko­na, a va­že­ći za­kon o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma mi­je­njan je vi­še od 10 pu­ta što je otvo­ri­lo prav­nu i eg­zis­ten­ci­jal­nu ne­si­gur­nost. Ana­li­za je po­ka­za­la po­tre­bu ja­kog za­kon­skog upo­ri­šta i stva­ra­nje je­dins­tve­nog prav­nog ok­vi­ra za za­šti­tu svih bra­ni­te­lja i stra­dal­ni­ka. Ovo je re­zul­tat me­đu­re­sor­ne su­rad­nje, a pr­vi su put su­dje­lo­va­li i hr­vat­ski bra­ni­te­lji – re­kao je mi­nis­tar To­mo Me­dved i iz­ra­zio za­do­volj­stvo što taj Za­kon pred­stav­lja upra­vo u Kni­nu. Iz­nio je po­dat­ke ka­ko je od ukup­no 505.649 bra­ni­te­lja ži­vo 442.710. Traj­na pra­va os­tva­ru­je 56.562 bra­ni­te­lja HRVI, a 82.000 bra­ni­te­lja je ne­za­pos­le­no i ne­ma re­do­vi­ta pri­ma­nja, a cilj no­vog Za­ko­na je obje­di­ni­ti sta­tus­na i ma­te­ri­jal­na pra­va svih bra­ni­te­lja i stra­dal­ni­ka Do­mo­vin­skog ra­ta. Pre­dvi­đe­no je uvo­đe­nje nak­na­de za ne­za­pos­le­ne hr­vat­ske bra­ni­te­lje umjes­to ops­kr­b­ni­ne. Po­ve­ćat će se mi­ro­vi­ne, a umi­rov­lje­ni bra­ni­te­lji mo­ći će ra­di­ti i bez obus­ta­ve mi­ro­vi­ne. No­vi za­kon otva­ra ro­ko­ve za priz­na­va­nje sta­tu­sa hr­vat­skih bra­ni­te­lja i HRVI jer je oci­je­nje­no ka­ko su mno­gi ko­ji su su­dje­lo­va­li u obra­ni Hr­vat­ske os­ta­li iz­van sus­ta­va. Pre­dvi­đe­ne su i mje­re za po­ti­ca­nje za­poš­lja­va­nja. Bra­ni­te­lji­ma su osi­gu­ra­ni sis­te­mat­ski pre­gle­di, uve­de­ne su mje­re ubr­za­va­nja stam­be­nog zbri­nja­va­nja. Bra­ni­te­lji i stra­dal­ni­ci imat će po­volj­ni­je uvje­te za od­la­zak u sta­ros­nu mi­ro­vi­nu, a inva­lid­ska mi­ro­vi­na iz­da­vat će se na te­me­lju traj­no ut­vr­đe­nog sta­tu­sa HRVI. Sni­ža­va se dob­na gra­ni­ca za sta­ros­nu mi­ro­vi­nu, pra­vo na obi­telj­sku mi­ro­vi­nu os­tva­ru­je se pod po­volj­ni­jim uvje­ti­ma. Pri­pad­ni­ci­ma HVO-a šti­te se ste­če­na pra­va, a pro­ši­ru­je im se pra­vo na mi­ro­vi­nu. Pro­cje­nju­je se da će u 2018. go­di­ni bi­ti po­treb­no 14 mi­li­ju­na kuna za 949 ko­ris­ni­ka. Evi­den­ci­ja bra­ni­te­lja iz Do­mo­vin­skog ra­ta ko­ris­tit će se sa­mo u služ­be­ne svr­he. Me­dved je iz­nio po­da­tak ka­ko je fi­nan­cij­ski uči­nak no­vo­ga Za­ko­na s po­zi­ci­je Mi­nis­tar­stva bra­ni­te­lja za 2018. go­di­nu 219,200.000 kuna. Što se ti­če Mi­nis­tar­stva ra­da i mi­ro­vin­ske skr­bi, tro­ško­vi za 2018. su 64 mi­li­ju­na kuna, dok se za 2019. pla­ni­ra po­ve­ća­nje na 245 mi­li­ju­na kuna. Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić na­gla­sio je ka­ko je i Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja su­dje­lo­va­lo u iz­ra­di ovo­ga za­ko­na. Do­dao je ka­ko 1. 3. 2018. stu­pa na sna­gu pra­vo na naj­ni­žu mi­ro­vi­nu, a sve os­ta­le odred­be 1. 1. 2019. Sjed­ni­ca u Kni­nu za­po­če­la je toč­ka­ma dnev­nog re­da ve­za­ni­ma upra­vo za Knin i Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju. Gra­du Kni­nu Vla­da je da­ro­va­la ne­kret­ni­ne u biv­šoj vo­jar­ni Kr­ka ra­di os­tva­ri­va­nja pro­je­ka­ta za po­tre­be Na­ci­onal­nog par­ka Kr­ka, zem­lji­šte na ko­jem je sa­gra­đen Dje­čji vr­tić Cvr­čak s pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, a da­na je su­glas­nost za pri­je­nos pra­va vlas­niš­tva i vlas­nič­kih ov­las­ti na pos­lov­nim pros­to­ri­ma u vlas­niš­tvu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Gra­du Kni­nu. Do­ne­sen je za­klju­čak o os­ni­va­nju zem­ljiš­ne knji­ge za k.o. Knin. Ri­je­šit će se stam­be­no zbri­nja­va­nje bra­ni­te­lja i rat­nih stra­dal­ni­ka, dr­ža­va će na­ba­vi­ti res­pi­ra­to­re za ve­te­ran­sku bol­ni­cu Hr­vat­ski po­nos. Po­kre­nut će se pro­jekt su­rad­nje s Jav­nom us­ta­no­vom “Me­mo­ri­jal­ni cen­tar Do­mo­vin­skog ra­ta Vu­ko­var” ra­di po­sje­ta uče­ni­ka os­nov­nih ško­la Gra­du Kni­nu i stje­ca­nja zna­nja o Do­mo­vin­skom ra­tu, a knin­skom mu­ze­ju us­tu­pit će se pje­šač­ko oruž­ja i eks­po­na­ti. Dr­ža­va će po­dr­ža­ti grad­nju atlet­ske sta­ze u Kni­nu. Na­kon sjed­ni­ce Vla­de pot­pi­sa­no je 14 ugo­vo­ra či­ja je vri­jed­nost ve­ća od 180 mi­li­ju­na kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.