SVE SLUTI DA NAS TEK POLA KORAKA DIJELI OD PRIZNANJA MEĐUGORJA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić

Pa­pa Fra­njo u Me­đu­go­rje je ot­pra­vio ovih da­na, na 28. Me­đu­na­rod­ni fes­ti­val mla­dih, “mr­vu jad­nu”, skrom­nog i skru­še­nog kar­di­na­la Er­nes­ta Si­mo­ni­ja Tro­sha­ni­ja, ko­ji je s vanj­skog ol­ta­ra me­đu­gor­ske cr­k­ve, ka­da je vi­dio 50-ak ti­su­ća raz­dra­ga­nih mla­dih iz ci­je­lo­ga svi­je­ta, re­kao da vi­di ka­ko se ne­bo otvo­ri­lo i da an­đe­li s ne­ba si­la­ze na zem­lju. Taj is­ti do­jam, kao da an­đe­li si­la­ze s ne­ba, za­ci­je­lo su ima­li i svi oni ko­ji su iz us­ta to­ga is­to­ga kar­di­na­la ču­li ka­ko je pri­je svo­ga od­la­ska u Me­đu­go­rje oti­šao pi­ta­ti do­pu­šte­nje i bla­gos­lov pa­pe Fra­nje, ko­ji je i do­bio. Bio je to, za­pra­vo, pa­pin bla­gos­lov i za sa­mo Me­đu­go­rje kroz ovo­ga skrom­no­ga sve­će­ni­ka, „mr­vu jad­nu“. Za­pra­vo, znak do­bro­hot­nos­ti i do­bro­na­mjer­nos­ti pa­pe Fra­nje pre­ma Me­đu­gor­ju, či­je se rje­ša­va­nje sta­tu­sa oče­ku­je usko­ro. Ako je do­sad pa­pa Fra­njo pri­mao is­klju­či­vo in­for­ma­ci­je pro­tiv Međugorja od nje­go­vih pro­tiv­ni­ka, ni­je mo­gao do­ći do li­je­pih za­klju­ča­ka. No stva­ri se mi­je­nja­ju pa je

Pa­pa Fra­njo je o Me­đu­gor­ju oči­to ovo­ga pu­ta pro­go­vo­rio pre­ko “ma­le­nih”

na pa­pin stol sti­glo i iz­vješ­će nje­go­va osob­nog iz­as­la­ni­ka u Me­đu­go­rje mons. Hen­ryka Ho­se­ra, ko­ji je o Me­đu­gor­ju iz­ra­zi­to po­zi­tiv­no go­vo­rio. I ko­je­ga je, ka­ko se mo­glo ču­ti, pri­lič­no po­go­di­lo ka­da je pa­pa na po­vrat­ku iz Fa­ti­me u zra­ko­plo­vu o Gos­pi Me­đu­gor­skoj go­vo­rio kao o Gos­pi po­šta­ri­ci. Bla­gos­liv­lja­ju­ći pred put u Me­đu­go­rje kar­di­na­la-mu­če­ni­ka, ko­ji je u al­ban­skim za­tvo­ri­ma pro­veo 28 godina, na­kon što je po­mi­lo­van od smrt­ne kaz­ne vje­ša­njem, pa­pa Fra­njo za­ci­je­lo ša­lje Me­đu­gor­ju op­ti­mis­tič­nu po­ru­ku. To je po­t­vr­dio i sam kar­di­nal Tro­sha­ni, ko­ji je o Gos­pi­nim uka­za­nji­ma pro­po­vi­je­dao otvo­re­no i bez ikak­va uvi­ja­nja, tvr­de­ći ka­ko u Me­đu­go­rje ho­do­čas­ni­ci do­la­ze ka­ko bi pre­ko Ma­ri­je naš­li put k Isu­su. Gle­da­no evan­đe­oskim oči­ma, pa­pa je o Me­đu­gor­ju oči­to ovo­ga pu­ta pro­go­vo­rio pre­ko „ma­le­nih“, os­tav­lja­ju­ći ve­li­ke ras­pra­ve i bit­ke za i pro­tiv po stra­ni. I sve sluti da nas od nje­go­va od­go­vo­ra o pon­ti­fi­kal­nom sta­tu­su Međugorja dijeli ne je­dan, ne­go tek pola koraka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.