Beč­ki kar­di­nal mla­di­ma: Že­lja va­šeg sr­ca je bi­ti u Me­đu­gor­ju una­toč 40°C

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Otvo­re­ni za­go­va­ra­telj me­đu­gor­skog fe­no­me­na, nad­bi­skup beč­ki i kar­di­nal Chris­toph Sc­hön­born, pos­lao je po­seb­no pi­smo mla­di­ma na Mla­di­fest, pi­šu­ći ka­ko ih nit­ko ni­je na­tje­rao da ona­mo pu­tu­ju po ovoj ljet­noj že­gi (tem­pe­ra­tu­ra je pre­la­zi­la sva­ki dan 40 Cel­zi­je­vih stup­nje­va u hla­du, a na sun­cu je bi­lo i vi­še od 50 stup­nje­va!). – Vi to či­ni­te jer je to že­lja va­šeg sr­ca. Ina­če se ne bis­te po­tru­di­li oko to­ga! Što vas po­kre­će da pu­tu­je­te u Me­đu­go­rje? To ni­je mo­da, ni­je trend, ni­je tre­nu­tač­no odu­šev­lje­nje. To je po­seb­na bli­zi­na, bli­zi­na Gos­pe ko­ja vas priv­la­či. To i ja poz­na­jem iz Lur­da i dru­gih mjes­ta na ko­ji­ma Ma­ri­ja po­ka­zu­je svo­ju bli­zi­nu, na ko­ji­ma da­je is­ku­si­ti svo­ju na­zoč­nost. Tak­va sil­na sna­ga, tak­va utje­ha iz­vi­re iz Ma­ri­ji­ne bli­zi­ne! Ko­li­ki su lju­di u Gos­pi­noj bli­zi­ni pro­naš­li vje­ru, obra­ti­li se! Ko­li­ko su mo­gli čes­to i na­kon mno­go godina po­nov­no ići na is­po­vi­jed i pri­mi­ti Bož­je opro­šte­nje! Me­ne je vr­lo dir­nu­lo da je naš Sve­ti Otac svo­ga osob­nog de­le­ga­ta za pas­to­ral­no pra­će­nje Međugorja Hen­rýka Ho­se­ra, nad­bi­sku­pa Var­ša­va-Pra­ga, ime­no­vao 11. ve­lja­če ove go­di­ne, na blag­dan Na­še dra­ge Gos­pe Lur­d­ske. To je li­jep znak. I da je on od plo­do­va Međugorja po­seb­no is­tak­nuo mno­ga obra­će­nja – na­pi­sao je beč­ki kar­di­nal, po­ru­čiv­ši mla­di­ma da po­seb­no mo­le za pa­pu Fra­nju, ko­ji uvi­jek pod­sje­ća na lju­bav pre­ma si­ro­maš­ni­ma i ma­le­ni­ma.

Upoz­na­va­nje u Al­ba­ni­ji Pa­pa Fra­njo ime­no­vao je Er­nes­ta Si­mo­ni­ja Tro­sha­ni­ja kar­di­na­lom na­kon što ga je upoz­nao za po­sje­ta Al­ba­ni­ji 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.