Uvje­ti su užas­ni, če­ka se asfalt, či­ni se da ne­će to ta­ko sko­ro...

Pri­mor­ska je tre­ba­la bi­ti go­to­va pri­je tri da­na, ni­je do­vr­še­na ni Ju­ri­ši­će­va, a na Sav­skoj će se ra­di­ti još dva mje­se­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net

Za­grep­ča­ni ka­žu ka­ko im je jas­no da se pro­met­ni­ce mo­ra­ju sa­ni­ra­ti, ali is­ti­ču da bi ih Grad tre­bao oba­vje­šta­va­ti o kaš­nje­nju Ma­te­ja Šo­bak Vo­do­vod, ka­na­li­za­ci­ja, elek­tro­ener­get­ski ka­blo­vi, 140 par­ki­ra­liš­nih mjes­ta, pet tak­si-sta­ja­li­šta, 1900 kva­dra­ta ze­le­ne po­vr­ši­ne i “fri­ški” kol­nik s no­vom re­gu­la­ci­jom pro­me­ta – ob­nov­lje­na Kranj­če­vi­će­va ju­čer je, na­kon če­ti­ri mje­se­ca i tje­dan da­na ra­do­va, ko­nač­no otvo­re­na.

Pola ki­lo­me­tra – od ožuj­ka

– Do­bro je, li­je­po to iz­gle­da, ali kad su već to­li­ko pre­ma­ši­li rok, mo­gli su je ba­rem na vri­je­me sre­di­ti, a ne opet sve ra­di­ti u zad­nji čas – ko­men­ti­ra­li su ta­moš­nji sta­nov­ni­ci ko­ji su uju­tro, pri­je sa­mog otva­ra­nja u se­dam sa­ti, gle­da­li ka­ko se pos­tav­lja­ju ogra­di­ce oko bu­du­ćeg dr­ve­ća, ko­je ta­ko­đer još ni­je za­sa­đe­no, a naj­av­lju­ju se i pod­zem­ni kon­tej­ne­ri, za ko­je je jav­na na­ba­va tek ras­pi­sa­na. – U ožuj­ku, kad su po­če­li ko­pa­ti, rek­li su da će sve za­vr­ši­ti za tri mje­se­ca. Kra­jem lip­nja rek­li su kra­jem sr­p­nja i sad je, na kra­ju, is­pao po­če­tak ko­lo­vo­za – ka­za­li su sta­na­ri uli­ce u ko­joj se ob­no­vi­lo toč­no 578 me­ta­ra za ukup­no 17 mi­li­ju­na kuna. A pod­zem­ni kon­tej­ne­ri, ko­ji bi se naj­ra­ni­je kra­jem ruj­na tre­ba­li pos­ta­vi­ti u Kranj­če­vi­će­voj, pos­ta­vit će se i u Pri­mor­skoj, u ko­joj ra­do­vi tra­ju od 8. svib­nja. Za­vr­ši­ti su, ako je vje­ro­va­ti Gra­du i nji­ho­vim po­da­ci­ma o pri­vre­me­noj re­gu­la­ci­ji pro­me­ta, tre­ba­li pri­je tri da­na, ali ka­ko ka­žu ta­moš­nji rad­ni­ci, “ne­će to još ta­ko sko­ro”. – Če­ka­li smo da stig­ne asfalt, sad je praz­nik, pa sum­nja­mo da će nam do­ći sav ma­te­ri­jal, a slje­de­ći tje­dan on­da nas­tav­lja­mo da­lje – objas­ni­li su nam u Pri­mor­skoj, u ko­joj se re­kons­tru­ira vo­do­vod i odvod­nja, ali i kol­nik, plin­ska i struj­na mre­ža, kao i ra­s­vje­ta. Ukup­no 450 me­ta­ra za pet i pol mi­li­ju­na kuna. Go­to­vo je do­vr­še­na i Ju­ri­ši­će­va, na ko­joj se već sa­ni­rao tra­mvaj­ski ko­lo­si­jek, dok se sad do­vr­ša­va pos­tav­lja­nje blo­ko­va iz­me­đu pru­ga. – Mo­žda se odu­ljio s ra­do­vi­ma ne­ko­li­ko da­na, ali tra­mva­ji vo­ze nor­mal­no pa ni­je to­li­ki pro­blem – rek­li su nam rad­ni­ci u cen­tru gra­da dok su se na 39 Cel­zi­je­vih stup­nje­va po­ku­ša­va­li ohla­di­ti ba­rem le­de­nom vo­dom jer dru­go­ga spa­sa na glav­nom grad­skom tr­gu ne­ma. Baš kao ni u Sav­skoj, ko­jom pro­met nor­mal­no ne­će te­ći još ba­rem dva mje­se­ca. Ka­žu ta­ko ta­moš­nji rad­ni­ci, ko­ji su pr­vo sa­ni­ra­li tra­mvaj­ski ko­lo­si­jek na kri­ža­nju Sav­ske i Vod­ni­ko­ve, sad rje­ša­va­ju ras­križ­je Sav­ske i Ju­ki­će­ve, a on­da se pre­ba­cu­ju na ko­lo­si­je­ke juž­no i sje­ver­no od kri­ža­nja. – Ra­di­mo naj­br­že što mo­že­mo, ali pos­la je pu­no, a uvje­ti su ka­tas­tro­fal­ni – po­ža­li­li su se rad­ni­ci ko­ji bi, pre­ma pre­dvi­đa­nju grad­ske upra­ve, tre­ba­li bi­ti go­to­vi do 28. ko­lo­vo­za. Tra­mva­ji će ipak, či­ni se, obi­laz­nim pu­tem još i či­ta­vog ruj­na, a rad­ni­ci­ma je, ka­ko su

sa­mi objas­ni­li, pri­ori­tet da za­vr­še pri­je ne­go što poč­nu pre­da­va­nja na fa­kul­te­ti­ma ka­ko stu­den­ti u men­zu u Sav­skoj 25 ne bi mo­ra­li pre­ko Uli­ce Re­pu­bli­ke Aus­tri­je.

A kad se mo­ra, pre­ska­če­mo

– Sve je to u re­du, ra­di­ti se mo­ra. Ako je po­treb­na sa­na­ci­ja pru­ge, kol­ni­ka, ako tre­ba re­kons­tru­ira­ti ci­je­vi za vo­du ili plin, jas­no je da se to ne mo­že na­pra­vi­ti u tri sa­ta. Ali ako lju­di na te­re­nu zna­ju da će za­vr­še­tak ra­do­va kas­ni­ti, on­da bi se valj­da oba­vi­jes­ti na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Gra­da tre­ba­le us­kla­di­ti s po­da­ci­ma s uli­ce – re­kao je Mi­ha­el Ben­ko­vić, ko­jeg smo sre­li ka­ko pre­ska­če tra­mvaj­ske trač­ni­ce u Sav­skoj. Ne­ki­ma se pak uli­ca svi­đa baš tak­va kak­va tre­nu­tač­no jest. – Ma is­kre­no, čis­to mi od­go­va­ra što ne­ma pro­me­ta i što se mo­gu pro­še­ta­ti po­sred ces­te. Ali od­go­va­ra mi sad jer sam na go­diš­njem. Već pr­vi dan kad se bu­dem žu­ri­la na po­sao, bit ću lu­da – kroz smi­jeh nam je objas­ni­la Mar­ga­ri­ta Dev­čić iz Sav­ske.

Pri­mor­r­ska Re­kons­tru­ira se vo­do­vod i odvod­nja, ali i kol­nik, plin­ska i struj­na mre­ža, kao i ra­s­vje­ta. Ukup­no 450 me­ta­ra za pet i pol mi­li­ju­na kuna

Ju­ri­ši­će­va Ra­di­lo se na sa­na­ci­ji tra­mvaj­skog ko­lo­si­je­ka. Tra­mva­ji sad vo­ze nor­mal­no, a pos­tav­lja­ju se još blo­ko­vi iz­me­đu trač­ni­ca

Sav­ska Ko­pa­lo se pr­vo na kri­ža­nju s Vod­ni­ko­vom, sad se ra­di na ras­križ­ju s Ju­ki­će­vom, a pru­ga će se on­da sa­ni­ra­ti i sje­ver­no i juž­no od ras­križ­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.